ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

04 Σεπτεμβρίου 2013
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

1516680 b2Στη λεγόμενη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης γνωστά με το αρκτικόλεξο ΙΕΚ

.

(Αξίζει να ενημερωθείτε για το ποιες είναι οι περιζήτητες σχολές.

Τα ΙΕΚ προσφέρουν πληθώρα ειδικοτήτων που καλύπτουν πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Ακολούθως παρουσιάζουμε τις περιζήτητες ειδικότητες με βάση στοιχεία του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών όπως και αυτός του τομέα υγείας είναι από τους πλέον δημοφιλείς.

 

Πολλοί επιλέγουν τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και της ηλεκτρολογίας. Χαμηλά στις προτιμήσεις είναι οι τομείς των τροφίμων και ο γεωτεχνικός.

 

Τοµείς των ΙΕΚ

Ποσοστό κατανομής σπουδαστών

Χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών

32,1

Υγείας υγείας-αισθητικής-κοινωνικών υπηρεσιών

15,2

Πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων

14,9

Ηλεκτρολογίας-µηχανολογίας- ηλεκτρονικών

11,3

Εφαρμοσμένων τεχνών

8,1

Τουρισμού-μεταφορών

7,2

∆οµικών και συναφών κατασκευών

3,1

Επικοινωνίας και µέσων µαζικής ενηµέρωσης

2,9

Τροφίµων και ποτών

2,6

Γεωτεχνικός

1,6

Ένδυσης και υπόδησης

0,6

Πολιτισµού-αθλητισµού

0,6

Χηµικής βιοµηχανίας

0,1

Ενέργειας-περιβάλλοντος

0

     

 

Πηγή: ΟΕΕΚ)

 

 

 

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ τα οποία έχουν ως αποστολή τους, σύμφωνα με το νόμο 2009/1992, την παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και την εξασφάλιση στους εκπαιδευομένους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα ΙΕΚ, ως θεσμός, έχουν συμπληρώσει πλέον πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθητών που τα επιλέγουν για τη συνέχιση των σπουδών τους.

 

Ακόμα και οι μαθητές που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ΙΕΚ αποτελούν μία από τις εναλλακτικές τους που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Ακολούθως θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες ώστε να ενημερωθούν γονείς και μαθητές για τις αιτήσεις, τα κριτήρια κ.α.

 

Δημόσια ΙΕΚ

 

Σήμερα υπάρχουν ΙΕΚ που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, στον ΟΑΕΔ και στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ). Στα παραπάνω θα προσθέσουμε και το ΙΕΚ που ανήκει στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Οι προϋποθέσεις επιλογής για όλα τα δημόσια ΙΕΚ είναι κοινές ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο υπάγονται διοικητικά.

 

Δικαιολογητικά - χρόνος κατάθεσης - Επιλογή σπουδαστών

 

Χρόνος κατάθεσης αιτήσεων

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σε ένα από τα ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα. Για το χρόνο υποβολής εκδίδεται σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων.

 

Δικαιολογητικά

 

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αποτελούν τα ακόλουθα: 

 

 1. 1.Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η   διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]
 2. 2.Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία [υποχρεωτικό]
 3. 3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου [υποχρεωτικό].
 4. 4.Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 5. 5.Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 6. 6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. 7.Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου First Certificate ή άλλης οριζόμενης γλώσσας εκτός της ελληνικής, αντίστοιχου επιπέδου, σε ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. [υποχρεωτικό με βάση την ειδικότητα]
 8. 8.Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως ισχύει.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων η διεύθυνση του κάθε ΙΕΚ καταχωρεί τα στοιχεία των υποψηφίων φοιτητών σε πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας και ακολούθως μετά από την επεξεργασία και την μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων καθώς και επιλαχόντων.

 

Μοριοδότηση

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοριοδοτείται το απολυτήριο λυκείου ή γυμνασίου, η τυχών υπάρχουσα προϋπηρεσία, ενώ προβλέπεται μοριοδότηση και για κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η πολυτεκνία και η τριτεκνία. Επίσης και η ηλικία αποτελεί κριτήριο επιλογής. Πιο αναλυτικά για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

 1. 1.Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
 2. 2.Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα: Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα η ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20.
 3. 3.Η ηλικία του υποψηφίου, 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
 4. 4.Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΄Ενωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, (5) πέντε μόρια.
 5. 5.Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

 

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη και για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Μοριοδότηση ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Αν και τα κριτήρια μοριοδότησης είναι περίπου τα ίδια παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

 

Α. Το Βαθμό Τίτλου Σπουδών

 

Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

 

Σε περίπτωση, που ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών είναι εκφρασμένος σε κλίμακα διαφορετική από την εικοσαβάθμια, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

 

Β. Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα, είτε στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα

 

Συγκεκριμένα: 1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις, ή 150 ημερομίσθια – έξι (6) μόρια

 

2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6), ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 – ένα (1) μόριο, με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά.

 

Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών, ή των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

 

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων αποδεικνύεται από:

 

α) Βεβαίωση ΙΚΑ, ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει), στην οποία θα αναγράφονται, ανάλογα, τα ημερομίσθια, ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος.

 

β) Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει).

 

Γ. Την ηλικία των υποψηφίων

 

Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18ο μέχρι το 25ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21) μόρια.

 

Ως αφετηρία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

 

Δ. Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου), ή του τέκνου πολύτεκνης ( και τρίτεκνης) οικογένειας.

 

Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.

 

Ε. Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων

 

- τρία (3) μόρια εξ ενός

 

- έξι (6) μόρια εκ των δύο

 

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 23Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

 

Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους τους υποψηφίους επιλεγέντες.

 

Διευκρινίζουμε ότι:

 

1) Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν με προτεραιότητα:

 

α) Η προϋπηρεσία

 

β) Ο βαθμός Τίτλου

 

γ) Η ιδιότητα πολύτεκνου, (τρίτεκνου) ή ορφανού

 

2) Υποψήφιος, που επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της πρώτης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας.

 

3) Η σειρά προτίμησης ισχύει μόνο για τους επιλεγέντες, με βάση το σύνολο των μορίων.

 

Μοριοδότηση ΙΕΚ ΟΤΕΚ

 

Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ., γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:

 

 1. 1.Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
 2. 2.Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

 

Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12 μόρια) δηλαδή:

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΗΝΕΣ

ΜΟΡΙΑ

0-150

0

0-6

0

151-350

3

6 ½ -18

3

351-550

6

18 ½ -30

6

551-750

9

30 ½ - 42

9

751- ….

12

42½ -…

12

 

 

 

3. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1993, δηλαδή οι γεννηθέντες από:

 

1/1/1993 έως και 31/12/1993

2 μόρια

1/1/1992 έως και 31/12/1992

4 μόρια

1/1/1991 έως και 31/12/1991

6 μόρια

 

 

 

4. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

 

5. Η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

 

6. Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

 

7. Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδουC1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

 

8. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης ανάλογης δραστηριότητας προς την πρώτη επιλογή του στον ελλαδικό χώρο του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

 

Δίδακτρα

 

Στα δημόσια ΙΕΚ οι σπουδαστές καταβάλλουν δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών. Στα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ το κόστος ανά εξάμηνο είναι 250 ευρώ. Μπορεί όμως να μειωθεί στα 125 ευρώ αν ο σπουδαστής έχει χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα. Τα δίδακτρα για τα ΙΕΚ που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας είναι λίγο πιο αυξημένα και φθάνουν τα 367 ευρώ. Μπορούν όμως να μειωθούν στα 190 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα του σπουδαστή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας κάθε σπουδαστής των ΙΕΚ θα επιδοτείται με 630 ευρώ οπότε θα καλύπτεται το κόστος των σπουδών του στα δημόσια ΙΕΚ ενώ το εν λόγω ποσό θα μπορεί να καλύψει μέρος των διδάκτρων και στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

 

Ποιοι εγγράφονται στο 1ο ή το 3ο εξάμηνο

 

Όσοι τελικά επιλεχθούν για να φοιτήσουν σε ένα ΙΕΚ θα γραφτούν στο 1ο ή στο 3ο εξάμηνο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο δικαίωμα εγγραφήςστο α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αντιθέτως δικαίωμα εγγραφής στο γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

 

Φοίτηση-Αξιολόγηση-Πιστοποίηση
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

 

Αξιολόγηση

 

 • με εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και
 • με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Η βεβαίωση αυτή τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης είναι κριτήριο επιλογής από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα.

 

Εξετάσεις πιστοποίησης

 

Στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετέχουν οι απόφοιτοι τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ΙΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως προαναφέρθηκε, να είναι κάτοχοι βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ). Την ευθύνη της ενημέρωσης για τις εξετάσεις την έχει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, παρακολουθώντας:

 

- την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://eoppep.gr),

 

- τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και

 

- μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο τηλέφωνο 210-2709150.

 

Οι εξετάσεις βασίζονται στις κεκτημένες γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναλόγως ειδικότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς του, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr) και μέσω της διαδρομής: Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων -> Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ -> Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων ΙΕΚ Κάθε Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων (και όχι απαντήσεων) από τις οποίες κληρώνονται τα προς εξέταση θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-16-57

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

 

Για να διευκολυνθούν στην αναζήτηση των πληροφοριών για τις ειδικότητες που προσφέρει το κάθε ΙΕΚ ανά την Ελλάδα προχωρήσαμε στη σύνταξη καταλόγου ανά φορά στον οποίο υπάγονται τα ΙΕΚ με διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

ΙΕΚ ΟΑΕΔ

 

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

α.ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.Κ.12243, τηλ. 210-5908910)

 

β ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.Κ.11141, τηλ. 210-2110871)

 

γ. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής/Τ.Κ.19600, τηλ. 210-5548911)

 

δ. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122, τηλ. 210-2810421)

 

ε. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.Κ.12145, τηλ. 210-9925288)

 

στ. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γεωργίου Λύρα & Τατοΐου 140, τηλ. 210-8002798)

 

ζ. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.Κ.18345, τηλ. 210-4818654)

 

η. ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού/Τ.Κ.18233, τηλ. 210-3478594)

 

θ.ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, τηλ..: 22410-22039 ή 22410-31077)

 

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

α. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας/Τ.Κ.59100, τηλ. 23310-24640)

 

β. ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119/Τ.Κ.56123, τηλ. 2310-721852)

 

γ. ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλμ. Κοζάνης-Λάρισας/Τ.Κ.50100, τηλ. 24610-20258)

 

δ. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ. 24630-80447)

 

ε. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ. 2310-698223)

 

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

α. ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου/Τ.Κ.66100, τηλ. 25210-81162)

 

β. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ(Περιγιάλι Καβάλας/Τ.Κ.65110, τηλ. 2510-839088)

 

γ. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα/Τ.Κ.69100, τηλ. 25310-20363)

 

δ. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.Κ.67100, τηλ. 25410-66990)

 

ε. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.Κ.68200, τηλ. 25520-23307)

 

στ. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χλμ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/κης, Λευκώνας/Τ.Κ.62100, τηλ. 23210-35302 κ’ 50096)

 

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

α ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως/Τ.Κ.38334, τηλ. 24210-60744)

 

β. ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων/Τ.Κ.43100, τηλ. 24410-28900)

 

γ. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ. 22310-51086)

 

δ. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.Κ.41447, τηλ. 2410-530082)

 

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

α. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών/Τ.Κ.45000, τηλ. 26510-68160)

 

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

α. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/Τ.Κ.30100, τηλ. 26410-55315)

 

β. ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναύπλιο, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.Κ.21100, τηλ. 27520-21721)

 

γ. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα/Τ.Κ.24100, τηλ. 27210-99624)

 

δ. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών, Ρίο/Τ.Κ.26000, τηλ. 2610-966962)

 

ε. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών/Τ.Κ.27100, τηλ. 26210-22247)

 

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

 

α. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο/Τ.Κ.71110, τηλ. 2810-256049)

 

ΙΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ)

 

Στα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ προσφέρονται τρείς ειδικότητες:

 

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

 

•  Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας

 

•  Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για τις ειδικότητες του Ειδικού Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και του Υπάλληλου Τουριστικού Γραφείου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη καλή γνώση της Αγγλικής (Lower ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2). 

 

Φοίτηση

 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών:

 

Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.

 

Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσής τους, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια.

 

ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, τηλ.: 22910-36998, 37009, 42294, 37024.

 

ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810-7613 63, 2810-332927.

 

ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας – Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-23257, 25551, 23920-75919.

 

ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24353.

 

ΕΠΑ.Σ.–Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

 

ΕΠΑ.Σ.-I.E.K. Ναυπλίου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, 212 00 Άργος. τηλ.:27510-20115, 20127.

 

Ι.Ε.Κ. Αθήνας, Φαραντάτων 4 Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655 (για πληροφορίες μόνο,όχι κατάθεση δικαιολογητικών).

 

ΙΕΚ Σιβιτανίδειου Σχολής

 

Η Γραμματεία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στεγάζεται στο ισόγειο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Τηλέφωνα επικοινωνίας:2104857652, 2104831318, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 151,176 10 Καλλιθέα
Έναντι Σταθμού ΗΣΑΠ Καλλιθέας. Ιστοσελίδα ΙΕΚ:

 

http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=424

 

ΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Διεύθυνση: Κατακουζηνού 16 - Δήμος: Αλεξανδρούπολης - Τ.Κ.: 681 00

 

Τηλ.: 25510-25202 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-alexandr.evr.sch.gr/ 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

Διεύθυνση: ΤΕΕ Διδυμοτείχου, Λεωνίδου 52-54 - Δήμος: Διδυμότειχου - Τ.Κ.: 683 00

 

Τηλ.: 25530-22478 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-didym.evr.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

 

Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 47 Βιομηχανική Περιοχή - Δήμος: Δράμας - Τ.Κ.: 661 00

 

Τηλ.: 25210-81394 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-dramas.dra.sch.gr/ 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Διεύθυνση: Περιγιάλι 2 - Δήμος: Καβάλας - Τ.Κ.: 650 00

 

Τηλ.: 2510-233029 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kaval.kav.sch.gr/ 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Τέρμα Σισμανόγλου - Δήμος: Κομοτηνής - Τ.Κ.: 691 00

 

Τηλ.: 25310-37269 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-komot.rod.sch.gr/ 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ

 

Διεύθυνση: Νεάπολη 1ο ΤΕΕ Ξάνθης - Δήμος: Ξάνθης - Τ.Κ.: 671 00

 

Τηλ.: 25410-77464 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-xanth.xan.sch.gr/

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας, 1ο χλμ. Αριδαίας-Εξαπλάτανου - Δήμος: Αριδαίας - Τ.Κ.: 584 00

 

Τηλ.: 23840-24928 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-aridaias.pel.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Διεύθυνση: Σταδίου 145 - Δήμος: Βέροιας - Τ.Κ.: 591 00

 

Τηλ.: 23310-71743 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: http://iek-veroias.ima.sch.gr/ 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, Πενταπλάτανος - Δήμος: Γιαννιτσών - Τ.Κ.: 581 00

 

Τηλ.: 23820-83356 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-giann.pel.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 20 - Δήμος: ΄Εδεσσας - Τ.Κ.: 582 00

 

Τηλ.: 23810-22282 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-edess.pel.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Επανομής, Ν. Σαρβάνη 2 - Δήμος: Επανομής Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 575 00

 

Τηλ.: 23920-44960 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-epanom.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου,Τέρμα Σμύρνης - Δήμος: Ευόσμου - Τ.Κ.: 562 24

 

Τηλ.: 2310-709759 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-evosm.thess.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣ

 

Διεύθυνση: Γυμνάσιο - Ενιαίο Λύκειο Θέρμης, Γοργοποτάμου - Δήμος: Θέρμης - Τ.Κ.: 570 01

 

Τηλ.: 2310-461601 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-therm.thess.sch.gr

 

1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Διεύθυνση: Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1 - Δήμος: Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 546 29

 

Τηλ.: 2310-539622 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-thess.thess.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Ηπείρου 10 - Δήμος: Κατερίνης - Τ.Κ.: 601 00 

 

Τηλ.: 23510-26228 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kater.pie.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ

 

Διεύθυνση: Τέρμα Λεοναρδοπούλου - Δήμος: Κιλκίς - Τ.Κ.: 611 00

 

Τηλ.: 23410-26612 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: http://iek-kilkis.kil.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων, Τέρμα Τζιβαροπούλου - Δήμος: Κουφαλίων - Τ.Κ.: 571 00

 

Τηλ.: 23910-54232 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-koyfal.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Λαγκαδά, Λαγκαδά προς Χρυσαυγή - Δήμος: Λαγκαδά - Τ.Κ.: 572 00 

 

Τηλ.: 23940-25951 -  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-lagkad.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη - Δήμος: Νεάπολης - Τ.Κ.: 567 01 

 

Τηλ.: 2310-600963 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-neapol.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου-ΕΠΑΛ-Ενιαίου Λυκείου Ζίχνης - Δήμος: Ν. Ζίχνης  - Τ.Κ.: 620 42

 

Τηλ.: 23240-22338 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-n-zichn.ser.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών, Λεωφόρος Ελευθερίας - Δήμος: Νέων Μουδανιών - Τ.Κ.: 632 00

 

Τηλ.: 23730-26250 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-n-moudan.chal.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

 

Διεύθυνση: Μεραρχίας 153 - Δήμος: Σερρών - Τ.Κ.: 621 25

 

Τηλ.: 23210-45880 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-serron.ser.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, Παλατίδου 6 - Δήμος: Σιδηρόκαστρου - Τ.Κ.: 623 00

 

Τηλ.: 23230-25341 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-sidir.ser.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥ

 

Διεύθυνση: Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Σίνδου, Κωστή Παλαμά - Δήμος: Σίνδου - Τ.Κ.: 574 00

 

Τηλ.: 2310-795154 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-sindou.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

 

Διεύθυνση: Αθαν. Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 - Δήμος: Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 553 37

 

Τηλ.: 2310-949237 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-triandr.thess.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Πολυγύρου, Σταδίου 1 - Δήμος: Πολυγύρου - Τ.Κ.: 631 00

 

Τηλ.: 23710-23995 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-chalk.chal.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Γρεβενών - Κοζάνης - Δήμος: Γρεβενών - Τ.Κ.: 511 00

 

Τηλ.: 24620-84183 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-greven.gre.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Καστοριάς, Εργατικές Κατοικίες - Δήμος: Καστοριάς - Τ.Κ.: 521 00

 

Τηλ.: 24670-27671 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kastor.kas.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 26 - Δήμος: Κοζάνης - Τ.Κ.: 501 00

 

Τηλ.: 24610-23816 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kozan.koz.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Διεύθυνση: Καραζάνου, Συγκρότημα 3ου Ενιαίου Λυκείου - Δήμος: Πτολεμαϊδας - Τ.Κ.: 502 00

 

Τηλ.: 24630-54286 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ptolem.koz.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Φλώρινας - Νίκης - Δήμος: Φλώρινας - Τ.Κ.: 531 00

 

Τηλ.: 23850-45015 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-florin.flo.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ

 

Διεύθυνση: Πάροδος Πατρ. Αθηναγόρα - Δήμος: Άρτας - Τ.Κ.: 471 00

 

Τηλ.: 26810-28878 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-artas.art.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 7 - Δήμος: Ηγουμενίτσας - Τ.Κ.: 461 00

 

Τηλ.: 26650-26987 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: http://iek-igoum.thesp.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Διεύθυνση: 8ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων,Τέρμα Δωδώνης - Δήμος: Ιωάννινα - Τ.Κ.: 454 45 

 

Τηλ.: 26510-41319 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-ioann.ioa.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Πρέβεζας, Ζαλακώστα, Τ.Θ. 78 - Δήμος: Πρέβεζας- Τ.Κ.: 48100

 

Τηλ.: 26820-29066 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-prevez.pre.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Βόλου, Φυτόκο Ν. Ιωνία - Δήμος: Βόλου - Τ.Κ.: 384 46

 

Τηλ.: 24210-83885 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-volou.mag.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Διεύθυνση: Βασ. Γρίβα (έναντι πυροσβεστικής) - Δήμος: Καρδίτσας - Τ.Κ.: 431 00

 

Τηλ.: 24410-71990 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kardits.kar.sch.gr 

 

1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Διεύθυνση: Τέρμα Καρδίτσης - Δήμος: Λάρισα - Τ.Κ.: 413 34 

 

Τηλ.: 2410-619752 -  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-laris.lar.sch.gr 

 

2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Διεύθυνση: 11ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας, Δημοσθένους 20 - Δήμος: Λάρισα - Τ.Κ.: 413 36

 

Τηλ.: 2410-551904; 2410-553798; fax: 2410-550842 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. –

 

 Website: http://2iek-laris.lar.sch.gr 

 

 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, Βαθυκλέους 1 - Δήμος: Τρίκαλα - Τ.Κ.: 421 00

 

Τηλ.: 24310-75931 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-trikal.tri.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Άμφισσας, Λεωφόρος Σαλώνων 44 - Τ.Κ.: 331 00 - Δήμος: Δελφών

 

Τηλ.: 22650-72024 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-amfiss.fok.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Π. Μπακογιάννη 4 - Τ.Κ.: 361 00 - Δήμος: Καρπενησίου

 

Τηλ.: 22370-24058 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-karpen.eyr.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

 

Διεύθυνση: 1ο-2ο ΕΠΑΛ, Τέρμα Λαρίσης, Γαλανεϊκα - Δήμος: Λαμίας - Τ.Κ.: 351 00

 

Τηλ.: 22310-29558 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-lamias.fth.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

Διεύθυνση: Καραγιάννη 2 & Αντιγόνου (Βούρκος Χαλκίδας) - Δήμος: Χαλκίδας - Τ.Κ.: 341 00 

 

Τηλ.: 22210-78140 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-chalk.eyv.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου, Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου - Δήμος: Αγρινίου - Τ.Κ.: 300 27

 

Τηλ.: 26410-57872 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-agrin.ait.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου, Ξηρολιθίων (Βυρολιθίων) - Δήμος: Αιγίου - Τ.Κ.: 251 00

 

Τηλ.: 26910-22177 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-aigiou.ach.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

 

Διεύθυνση: 2ο-5ο-6ο ΕΠΑΛ, Τέρμα Αγίας Σοφίας - Δήμος: Πάτρας - Τ.Κ.: 263 32 

 

Τηλ.: 2610-311800 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-patras.ach.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθν. οδού Πύργου-Κυπαρισσίας - Δήμος: Πύργου - Τ.Κ.: 271 00

 

Τηλ.: 26210-37121 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-pyrgou.ilei.sch.gr 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Διεύθυνση: 2ο χλμ. Άργους-Ναυπλίου (Δαλαμανάρα) - Δήμος: Άργους - Τ.Κ.: 212 00

 

Τηλ.: 27510-62910 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-argol.arg.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 170 - Δήμος: Καλαμάτας - Τ.Κ.: 24100

 

Τηλ.: 27210-94563 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kalam.mes.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟY-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου, Παλαιά Εθνική οδός Κορίνθου-Επιδαύρου, Κυρά Βρύση - Δήμος:Κορίνθου - Τ.Κ.: 201 00

 

Τηλ.: 27410-85991 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-korinth.kor.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Διεύθυνση: 1ο-2ο ΕΠΑΛ Σπάρτης, Λεωφ. Σπάρτης-Γυθείου - Δήμος: Σπάρτης - Τ.Κ.: 231 00

 

Τηλ.: 27310-20301 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-spart.lak.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

Διεύθυνση: 2ο ΕΠΑΛ Τρίπολης, Τέρμα Τεγέας - Δήμος: Τρίπολης - Τ.Κ.: 221 00

 

Τηλ.: 2710-242812 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-tripol.ark.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο Ενιαίο Λύκειο, Καλλιθέας & Παπάγου 23 - Δήμος: Αγίου Δημητρίου - Τ.Κ.: 17334

 

Τηλ.: 210-9763227 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ag-dimitr.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 

Διεύθυνση: Αγίας Σωτήρος 1 - Δήμος: Αγίου Στεφάνου - Τ.Κ.: 14565

 

Τηλ.: 210-6216783 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ag-stefan.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

Διεύθυνση: 2ο ΕΠΑΛ, Ηρώων Πολυτεχνείου 35 & Ερεχθείων 2 - Δήμος: Αγίων Αναργύρων - Τ.Κ.: 13561

 

Τηλ.: 210-2691699 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ag-anarg.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ

 

Διεύθυνση: 6ο Ενιαίο Λύκειο, Μίνωος & Προόδου 1 - Δήμος: Αιγάλεω - Τ.Κ.: 12241

 

Τηλ.: 210-5695608 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-aigal.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Αίγινας, Λεωφόρος Καποδιστρίου - Δήμος: Αίγινας - Τ.Κ.: 18010

 

Τηλ.: 22970-22942, 22970-25381 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-aigin.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Πέλικα 7 - Δήμος: Αμαρουσίου - Τ.Κ.: 15122

 

Τηλ.: 210-6233952, 210-6233953 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-amarous.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Διεύθυνση: Παπαναστασίου & Μετσόβου, Κόκκινος Μύλος - Δήμος: Αχαρνών - Τ.Κ.: 13671

 

Τηλ.: 210-2384333 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-acharn.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΑΡΗΣ

 

Διεύθυνση: Μουτούση 2  - Δήμος: Βάρης - Τ.Κ.: 16672

 

Τηλ.: 210-9653266 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-varis.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο Ενιαίο Λύκειο, Πασσώβ 8 - Δήμος: Αθηναίων - Τ.Κ.: 11146

 

Τηλ.: 210-2231607 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-galats.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

Διεύθυνση: Αγαμέμνωνος και Ιλίου 17 - Δήμος: Γλυφάδας - Τ.Κ.: 16675

 

Τηλ.: 210-9643434 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-glyfad.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Διεύθυνση: Βουλιαγμένης 521 & Εθνάρχου Μακαρίου - Δήμος: Ηλιούπολης - Τ.Κ.: 16341

 

Τηλ.: 210-9953688 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ilioup.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Μυστρά 23 & Έλλης - Δήμος: Κερατσινίου - Τ.Κ.: 18757

 

Τηλ.: 210-4009001 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kerats.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Διεύθυνση: 3ο Ενιαίο Λύκειο, Πατρών 11-13 & Κορίνθου - Δήμος: Κηφισιάς - Τ.Κ.: 14564

 

Τηλ.: 210-6253118 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kifiss.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

Διεύθυνση: 5ο Ενιαίο Λύκειο, Σολωμού 2-4 - Δήμος: Κορυδαλλού - Τ.Κ.: 18122

 

Τηλ.: 210-4960922 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-koryd.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, Παπαβασιλείου 36 - Δήμος: Μαρκόπουλου - Τ.Κ.: 19003

 

Τηλ.: 22990-40670 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-markop.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ

 

Διεύθυνση: 1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων, Μουσείου 1 - Δήμος:  Μεγάρων - Τ.Κ.: 19100 

 

Τηλ.: 22960-83360 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-megar.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Διεύθυνση: 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, Κορίνθου & Χείρωνος - Δήμος: Μεταμόρφωσης - Τ.Κ.: 14452

 

Τηλ.: 210-2850916 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-metam.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Διεύθυνση: 3ο Ενιαίο Λύκειο Ν. Ιωνίας, Δεμιρδεσίου 126 - Δήμος: Νέας Ιωνίας - Τ.Κ.: 14233

 

Τηλ.: 210-2712521 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-n-ionias.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Μηδείας & Κύπρου 21 - Δήμος: Νέας Σμύρνης - Τ.Κ.: 17121

 

Τηλ.: 210-9310495 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-n-smyrn.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Διεύθυνση: Κινικίου 16 & Αγίου Ιωάννου - Δήμος: Νίκαιας - Τ.Κ.: 18450

 

Τηλ.: 210-4253345 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://www.ieknikaias.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 95, Μοσχάτο (Καμίνια) - Δήμος: Πειραιά - Τ.Κ.: 18541

 

Τηλ.: 210-4827660 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-peiraia.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Χαλκίδος & Οδυσσέως - Δήμος: Περιστερίου - Τ.Κ.: 12133

 

Τηλ.: 210-5754988 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-perist.att.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & Ρίμινι - Δήμος: Χαϊδαρίου - Τ.Κ.: 12462

 

Τηλ.: 210-5779884 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-chaid.att.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου, περιοχή «Παναγούλα» - Δήμος: Ζάκυνθου - Τ.Κ.: 291 00

 

Τηλ.: 26950-43500 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-zakynth.zak.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας, Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12 - Δήμος: Κέρκυρας - Τ.Κ.: 491 00

 

Τηλ.: 26610-47530 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kerkyr.ker.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Διεύθυνση: Μαζαράκη 2 - Τ.Κ.: 281 00 - Δήμος: Αργοστολίου

 

Τηλ.: 26710-26852 -  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kefall.kef.sch.gr 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Περιοχή Εσταυρωμένου -  Δήμος: Ηρακλείου - Τ.Κ.: 71410

 

Τηλ.: 2810-261114 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://1iek-irakl.ira.sch.gr 

 

2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Διεύθυνση: Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γούρνες-Πεδιάδας- Δήμος: Ηρακλείου - Τ.Κ.: 71500

 

Τηλ.: 2810-762762 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://2iek-irakl.ira.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Διεύθυνση: Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 - Δήμος: Ιεράπετρας  - Τ.Κ.: 72200

 

Τηλ.: 28420-27512 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ierap.las.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Διεύθυνση: 8ο Δημοτικό Σχολείο, Περιβόλια - Δήμος: Ρεθύμνου - Τ.Κ.: 74100

 

Τηλ.: 28310-53970- Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-rethymn.reth.sch.gr 

 

 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Διεύθυνση: 2ο Ενιαίο Λύκειο Σητείας, Πισκοκεφάλου - Δήμος: Σητείας - Τ.Κ.: 72300

 

Τηλ.: 28430-25230 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-siteias.las.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

 

Διεύθυνση: Συγκρότημα Ενιαίου Λυκείου Ακρωτηρίου, Προφήτης Ηλίας Ακρωτηρίου - Δήμος: Χανίων - Τ.Κ.:73100

 

Τηλ.: 28210-59855 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-chanion.chan.sch.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

Διεύθυνση: Άγιος Αθανάσιος - Δήμος: Καλύμνου- Τ.Κ.: 85200 

 

Τηλ.: 22430-51215,51217 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-kalymn.dod.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΩ

 

Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Κώ, Εθνικής Αντίστασης - Δήμος: Κώ - Τ.Κ.: 85300

 

Τηλ.: 22420-29890 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-ko.dod.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ

 

Διεύθυνση: Σχ. Συγκρότημα 4ου Ενιαίου Λυκείου Ρόδου - 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου, Πάροδος Ρίτσου - Δήμος:  Ρόδου - Τ.Κ.: 85100

 

Τηλ.: 22410-76195 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-rodou.dod.sch.gr

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ

 

Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο Σύρου, Ξηρόκαμπος Ερμούπολης - Δήμος: Σύρου - Τ.Κ.: 841 00

 

Τηλ.: 22810-81090 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-syrou.kyk.sch.gr 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥ

 

Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Μύρινας, Λ. Δημοκρατίας 16 - Δήμος: Λήμνου - Τ.Κ.: 814 00

 

Τηλ.: 22540-25340 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-limnou.les.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Διεύθυνση: Στρατή Μυριβήλη 108 - Τ.Κ.: 811 00 - Δήμος: Mυτιλήνης

 

Τηλ.: 22510-23033 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-mytil.les.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ

 

Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Σάμου,Κανάρη 13 - Δήμος: Σάμου - Τ.Κ.: 831 00

 

Τηλ.: 22730-25300 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-samou.sam.sch.gr 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥ

 

Διεύθυνση: 3ο Ενιαίο Λύκειο Χίου, 28ης Οκτωβρίου 4, Χριστός Βαρβασίου - Δήμος: Χίου - Τ.Κ.: 821 00 

 

Τηλ.: 22710-27111 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Website: http://iek-chiou.chi.sch.gr 

 

ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

Ειδικότητα: Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου

 

Ιστοσελίδα:http://www.ekab.gr/web/index.php?option=com_content&;view=article&id=78&Itemid=58

 

Παραρτήματα ΙΕΚ των ΕΚΑΒ λειτουργούν στις ακόλουθες πόλεις

 

Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθµός Μετρό Εθνική ΄Αµυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2107460139, 2107460267

 

Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2310397157, 2310397156

 

Πάτρα: Τέρµα Λεωφ. Ιπποκράτους, ΤΚ 26500, Τηλ: 2610635945, 2610635958

 

Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351

 

Ιωάννινα : Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368

 

Ηράκλειο: ∆ιασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206

 

Χανιά: Ηγουµένου Γαβριήλ 29, ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667

 

Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221

 

 

 

Πηγή:  πληροφοριες απο news.gr & ΟΕΕΚ

 

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top