Μαρία Μπακατζά

Μαρία Μπακατζά

Λίγο πριν της 12.00 π.μ είμαι εδώ κοντά σας και λέω ...καλό μεσημέρι σε όλους και καλό Σαββ/κο .Παρασκευή λοιπόν σήμερα και υπο άλλες συνθήκες θα κατακλύζαμε τους ιερούς ναούς για να ακούσουμε τον Ακάθιστο Ύμνο ,βέβαια υπάρχουν αρκετοί ιεροί ναοί που θα έχουν απευθείας σύνδεση εκεί γύρω στις 18.00 μ.μ οπότε και θα συντονιστούμε για να ακούσουμε με εβλάβεια τους ωραιότερους ψαλμούς εις Την Παναγία μας.Εύχομαι λοιπόν του χρόνου Πρώτα Ο Θεός να αξιωθούμε όλοι και να βρεθούμε στις εκκλησίες μας για να ζήσουμε από κοντά αυτήν την μεγαλοπρεπή Λειτουργία όπως Της αρμόζει .

Η Παναγία μας έχει τα κλειδιά της πόρτας του ελέους.

Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, γνωστός ως Τη Υπερμάχω Στρατηγώ, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε «οίκος» ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα).

Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας. Είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας. Η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και πλουτίζεται από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και αγαλλίασης, οι οποίες του προσδίδουν θριαμβευτικό τόνο.

 Ακάθιστος Ύμνος αποτελείται από 24 «οίκους» (στροφές), οι οποίοι είναι δύο ειδών. Οι περιττοί (Α-Γ-Ε...), που είναι εκτενέστεροι, αποτελούνται από δεκαοκτώ στίχους. Οι πέντε πρώτοι στίχοι περιλαμβάνουν τη διήγηση, οι δώδεκα επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς την Θεοτόκο και ο δέκατος όγδοος είναι το εφύμνιο «Χαίρε νύμφη Ανύμφευτε». Οι άρτιοι (Β-Δ-Ζ...) αποτελούνται μόνο από πέντε στίχους διήγησης και το εφύμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό (Θ-Κ-Μ-Ξ-Π-Σ-Υ-Χ), και μερικοί στη Θεοτόκο (Β-Δ-Ζ-Ω).

«Τό προσταχθέν μυστικῶς λαβών ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ σπουδῇ ἐπέστη
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ ἀπειρογάμῳ·
ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τούς οὐρανούς
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί·
ὅν καί βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι·
Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
».

Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος αναφερόταν και στο αρχικό του προοίμιο («Τό προσταχθέν μυστικῶς...»). Με πηγές του την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας, ο Ακάθιστος Ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά προχωρεί και σε θεολογική και δογματική ανάλυσή τους.

Ο πρώτοι δώδεκα οίκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιστορικό μέρος. Εκεί εξιστορούνται τα γεγονότα από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου μέχρι την Υπαπαντή, ακολουθώντας τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Αναφέρεται ο Ευαγγελισμός (Α, Β, Γ, Δ), η επίσκεψη της εγκύου Παρθένου στην Ελισάβετ (Ε), οι αμφιβολίες του Ιωσήφ (Ζ), η προσκύνηση των ποιμένων (Η) και των Μάγων (Θ, Ι, Κ), η Υπαπαντή (Μ) και η φυγή στην Αίγυπτο (Λ), η οποία είναι η μόνη που έχει ως πηγή το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου.[11]

Οι τελευταίοι δώδεκα (Ν-Ω) αποτελούν το θεολογικό μέρος, στο οποίο ο μελωδός αναλύει τις βαθύτερες δογματικές προεκτάσεις της Ενανθρώπισης του Κυρίου και το σκοπό της, που είναι η σωτηρία των πιστών.

Ο μελωδός βάζει στο στόμα του αρχαγγέλου, του εμβρύου Προδρόμου, των ποιμένων, των μάγων και των πιστών τα 144 συνολικά «Χαῖρε», τους Χαιρετισμούς προς τη Θεοτόκο, που αποτελούν ποιητικό εμπλουτισμό του χαιρετισμού του Γαβριήλ («Χαῖρε Κεχαριτωμένη»), που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς

Οι 24 οίκοι του Ακαθίστου Ύμνου
ΓράμμαΔιήγησηΘέμαΧαιρετισμό
απευθύνει
Εφύμνιο
ιστορικό μέρος
Greek uc alpha.svg γγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα Ο αρχάγγελος Γαβριήλ έρχεται και φέρνει το θεϊκό μήνυμα, το «χαῖρε», στη Θεοτόκο Αρχάγγελος Γαβριήλ Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc beta.svg Βλέπουσα ἡ Ἁγία ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς, δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως, τὴν κύησιν πὼς λέγεις κράζων Η Θεοτόκος απορεί για τον παράδοξο τρόπο της συλλήψεως   Ἀλληλούια
Greek uc gamma.png Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα· ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἷον πῶς ἔσται τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι. Πρὸς ἥν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν κραυγάζων οὕτω Ο Γαβριήλ της εξηγεί την απόρρητη βουλή του Θεού Αρχάγγελος Γαβριήλ Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc delta.svg Δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμῳ· καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως Η δύναμη του Θεού επισκιάζει την Παρθένο και συλλαμβάνει τον Υιό του Θεού   Ἀλληλούια
Greek uc epsilon.svg χουσα θεοδόχον ἡ Παρθένος τὴν μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ. Τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθὺς ἐπιγνόν τὸν ταύτης ἀσπασμὸν ἔχαιρε καὶ ἅλμασιν ὡς ἄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον Η Θεοτόκος επισκέπτεται τη συγγενή της Ελισάβετ, η οποία κυοφορεί τον Πρόδρομο, και ανταλλάσσουν προφητικούς λόγους Ιωάννης ο Βαπτιστής (ως έμβρυο) Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc zeta.png Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη· πρὸς τὴν ἄγαμόν σὲ θεωρῶν καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν Ἄμεμπτε· μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἔφη Ο Ιωσήφ, μνηστήρας της Παρθένου, αμφιβάλλει, αλλά ενημερώνεται από τον άγγελο για το μυστήριο της συλλήψεως   Ἀλληλούια
Greek uc eta.png

κουσαν oἱ ποιμένες τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα, ἥν ὑμνοῦντες εἶπον

Greek uc theta.png Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ· καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν, δι' αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν Ἄνακτα καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες Το αστέρι δείχνει τον δρόμο στους μάγους της Ανατολής   Ἀλληλούια
Greek uc iota.png δον παῖδες Χαλδαίων ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου μορφὴν ἔλαβεν, ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ Η προσκύνηση των μάγων οι Μάγοι Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc kappa.png Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησμόν καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη μὴ εἰδότα ψάλλειν Οι μάγοι (θεοφόροι κήρυκες) επιστρέφουν από άλλο δρόμο στη Βαβυλώνα   Ἀλληλούια
Greek uc lamda.png Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος· τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν, οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον Η φυγή στην Αίγυπτο οι πιστοί που ερύσθησαν από τα είδωλα Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc mu.png Μέλλοντος Συμεῶνος τοῦ παρόντος αἰῶνος μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ ἀλλ' ἐγνώσθης τούτω καὶ Θεὸς τέλειος· διόπερ ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον σοφίαν κράζων Ο Συμεών δέχεται στην αγκάλη του ως βρέφος τον Χριστό   Ἀλληλούια
δογματικό-θεολογικό μέρος
Greek uc nu.png Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ Κτίστης ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός καὶ φυλάξας ταύτην ὥσπερ ἦν ἄφθορον, ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες Ο Λόγος του Θεού με την σάρκωσή Του δημιουργεί νέα κτίση, η οποία τον δοξολογεί οι πιστοί Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc xi.png Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες· διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος· βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοώντας Ο παράξενος -«ὁ ξένος» - τόκος προτρέπει τους ανθρώπους να αποξενωθούν από τον κόσμο και να υψώσουν το νου τους στον ουρανό   Ἀλληλούια
Greek uc omicron.png λος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δε τοπικὴ γέγονε, καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου ἀκουούσης ταῦτα

Όλος ήταν στην γη ο δοξολογούμενος Λόγος, αλλά και 

Greek pi.svg Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον· τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον, ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως Οι άγγελοι θαύμασαν το έργο της ενανθρώπησης του Θεού και την κοινωνία του με τους ανθρώπους   Ἀλληλούια
Greek uc rho.png ήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε· ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες πιστῶς βοῶμεν Οι σοφοί του κόσμου μένουν άφωνοι, μη μπορώντας νά εξηγήσουν το μυστήριο της γεννήσεως οι πιστοί Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc sigma.svg Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός, δι' ἡμᾶς ἐφάνη καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος· ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας ὡς Θεὸς ἀκούει Ο Ποιμένας-Θεός γίνεται πρόβατο–άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο   Ἀλληλούια
Greek uc tau.svg Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων. Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας Η Παρθένος γίνεται τείχος που προστατεύει όλους τους πιστούς οι πιστοί Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc upsilon.png μνος ἅπας ἡττᾶται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν Κανένας ύμνος δεν επαρκεί για να υμνηθεί ο Σαρκωθείς Βασιλέας   Ἀλληλούια
Phi.svg Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον· τὸ γὰρ ἄυλον ἅπτουσα φῶς ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα κραυγῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα Η Θεοτόκος είναι η λαμπάδα, που καθοδηγεί τους πιστούς στη Θεογνωσία οι πιστοί Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc chi.svg Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ Χάριτος· καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως Ο Χριστός ήρθε στο κόσμο για να του δώσει χάρη   Ἀλληλούια
Psi2.svg Ψάλλοντές σου τὸν τόκον ἀνυμνοῦμέν σε πάντες ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε. Ἐν τῇ σῇ γὰρ οὶκήσας γαστρί ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοὶ πάντας Η Θεοτόκος είναι έμψυχος ναός στον οποίο δοξάζεται ο Χριστός οι πιστοί Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε
Greek uc Omega.svg

 πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον· δεξαμένη γὰρ τὴν νῦν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας

 

 

Σύγχρονη ακολουθία (Χαιρετισμοί)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

«Ἀνοίξω τὸ στόµα µου καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος
καὶ λόγον ἐρεύξοµαι τῇ βασιλίδι Μητρί·
καὶ ὀφθήσοµαι φαιδρῶς πανηγυρίζων
καὶ ᾄσω γηθόµενος ταύτης τὰ θαύµατα
»

Κατά την ακολουθία των Χαιρετισμών, ψάλλεται αρχικά ο Κανόνας, με εννέα ωδές, οι ειρμοί των οποίων είναι:

 • α' ωδή: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος...
 • γ΄ ωδή: Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε...
 • δ΄ ωδή: Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου Θεότητος...
 • ε΄ ωδή: Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου...
 • ς΄ ωδή: Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον...
 • ζ΄ ωδή: Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες...
 • η΄ ωδή: Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ...
 • θ΄ ωδή: Ἅπας γηγενής σκιρτάτω τῷ πνεύματι...

Σε κάθε ωδή, μετά από τον ειρμό έπονται 4 ή 5 τροπάρια, που κάνουν ακροστιχίδα "Χαράς δοχείον, σοί πρέπει χαίρειν μόνη· Ιωσήφ". Τα τροπάρια είναι τού Ιωσήφ τού υμνογράφου.

Παλιότερα ο Ακάθιστος Ύμνος ψαλλόταν. Δεν διασώθηκε όμως μέχρι τις μέρες μας ο τρόπος μελωδικής του εκτέλεσης, για το λόγο αυτό ψάλλεται μόνο το προοίμιο σε ήχο πλάγιο δ': το αυτόμελο "Το προσταχθέν μυστικώς..." και το κοντάκιο "Τη Υπερμάχω..."

Οι 24 οίκοι τού Ακαθίστου διαιρούνται σε τέσσερις στάσεις, από έξι οίκους η καθεμία. Ακολουθεί η απαγγελία των οίκων του Ακαθίστου ύμνου, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν έχει σωθεί ο τρόπος μελωδικής του εκτέλεσης. Ο ιερέας στέκεται στο μέσο του ναού, εκεί που παλαιά βρισκόταν ο άμβωνας και από τον οποίο ψαλλόταν το κοντάκιο. Εκεί, μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας απαγγέλλει τους οίκους.

Τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής απαγγέλλει από μία στάση (έξι οίκους), δηλαδή την πρώτη Παρασκευή (Α΄ Χαιρετισμοί) τους οίκους Α-Ζ, τη δεύτερη (Β΄ Χαιρετισμοί) τους Η-Μ, την τρίτη (Γ΄ Χαιρετισμοί) τους Ν-Σ, την τέταρτη (Δ΄ Χαιρετισμοί) τους Τ-Ω. Την πέμπτη Παρασκευή (τού Ακαθίστου Ύμνου) απαγγέλλει όλους μαζί.

Στο τέλος της ακολουθίας επαναλαμβάνεται ο πρώτος Οίκος "Άγγελος πρωτοστάτης...", το κοντάκιο "Τη Υπερμάχω..." και μετά το τροπάριο "Την ωραιότητα της παρθενίας σου..." γίνεται η απόλυση ("Δι' ευχών...").

Επιδράσεις στη λαϊκή γλώσσα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ορισμένες εκφράσεις της ακολουθίας των Χαιρετισμών έχουν περάσει στη λαϊκή γλώσσα και χρησιμοποιούνται ως καθημερινές εκφράσεις. Οι πιο γνωστές είναι:

 • Απορώ και εξίσταμαι: λέγεται όταν κάποιος θέλει να εκφράσει ιδιαίτερη έκπληξη και απορία για κάτι.
 • Χαίρε βάθος αμέτρητο: λέγεται για κάτι το οποίο είναι παράλογο ή εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί.   

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=xJ5KAG0hdYs&feature=emb_title 

 

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Μητρόπολη Ιερισσού.

 

Ο Μητροπολίτης ανέβασε την παρακάτω εικόνα γράφοντας τη συγκεκριμένη φράση.

Ὁ νοῶν νοείτω, ἀδελφοί … Ο Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ ΣΑΣ!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Καταιγίδες, κρύο και χιόνια τις επόμενες ώρες.

Με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα Παρασκευή (03/04), η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί τους πολίτες, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Κακοκαιρία που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται από αύριο Σάββατο (04-04-2020) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις ανέμους, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια όπου θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πιο αναλυτικά:

1. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου (04-04-2020) στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και πρόσκαιρα στο Ιόνιο (κυρίως στο νότιο). Από τις απογευματινές ώρες θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το βράδυ το βόρειο Αιγαίο και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως η Χαλκιδική).

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως ισχυρά κατά διαστήματα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες από το απόγευμα του Σαββάτου, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (05-04-2020).

 

Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Οι βροχές που θα σημειώνονται ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (04-04-2020), μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρά από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις προμεσημεσημβρινές ώρες της Κυριακής (05-04-2020).

3. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με ένταση 7 με 9 μποφόρ, θα πνέουν το Σάββατο αρχικά στα δυτικά και νότια και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή (05-04-2020) σταδιακά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι τη Δευτέρα (06-04-2020) θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά σε επίπεδο θύελλας (10 μποφόρ).

Οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες με ένταση 8 με 9 μποφόρ, προβλέπεται να διατηρηθούν στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (08-04-2020).

4. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Θα σημειωθούν κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα) της κεντρικής και βόρειας χώρας και θα είναι κατά τόπους πυκνές στην κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και το Σάββατο στη δυτική Μακεδονία όπου θα χιονίσει και στα ημιορεινά (περίπου πάνω από 600 μέτρα).

Εξασθένηση και στις υπόλοιπες περιοχές, αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

Και να κλείσω με αυτά που έγιναν χτες σε μια ανάρτηση που αφορούσε τα 3 κρούσματα που βρέθηκαν στον δήμο Βόλβης ,κάποιοι/ες δυστυχώς με ντροπιαστικό τρόπο θα έλεγα δεν κατανόησαν ότι θα ερχόταν και στον δήμο .....Το θέμα τους όμως δεν ήταν και δεν είναι δαντάζομαι ακόμη ,το ότι ο ιός πέρασε και ήρθε στην περιοχή μας αλλά τα ονόματα αυτών που είναι φορείς του ιού .Βλεχτήκαμε αρκετοί ο καθένας με διαφορετικοί άποψη επι του θέματος ,η πλειοψηφία όμως ήταν υπέρ των ασθενών .Ένας διάλογος που εξελίχθηκε σε ''τραγωδία''καθώς μερικοί/ες δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι υπάρχει πρωτόκολλο και ιατρικό απόρρητο , και ότι από την στιγμή που θα βρεθεί το κρούσμα ξεκινάει ένας αγώνας για τους ειδικούς αλλά και για τον ίδιο τον ασθενή .Ο άλλος βγήκε και είπε -Και που θυμάται αυτός (για τα κρούσματα) με ποιους ήρθε σε επαφή ....Θα σου πω λοιπόν και κάτσε διάβασε λίγο πριν πετάξεις τις βλακείες σου ότι είμαστε σε καραντίνα 20 μέρες όλοι σχεδόν ,το ότι ήρθε σε επαφή με τους γονέις τους π.χ δεν θα σε κολλήσει εσένα ,μιας και θα μείνει στο σπίτι του ή που το απεύχομαι στο νοσοκομείο ( ελπίζω σε καμία περίπτωση ) οπότε και οι πιθανότητες μετά και την πολυήμερη καραντίνα είναι απειροελάχιστες να ήρθε δηλ σε επαφή με κόσμο κ ντουνιά .Στην άλλη περίπτωση αυτών στο ΕΣΥ λογικά τηρούνταν τα μέτρα υγιεινής (μάσκες-γάντια κτλ ) και κατά πάσα πιθανότητα θα κάλλησαν από κάπου αλλού ίσως από κάποιον που ήρθε από εκτός π.χ από Θεσσαλονίκη .Λογικά φαντάζομαι λόγο της καραντίνας δεν θα είχε το ΕΣΥ την κοσμοσυρροή που έχει υπο άλλες συνθήκες ,οπότε θα αναγκαστούν να ιχνηλατήσουν τους καταγεγραμμένους που επισκέφτηκαν το ΕΣΥ εκείνες τις ημέρες και τους γιατρούς που ήρθαν από έξω ...

Οπότε φαντάζομαι έχουν πάρει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ,άρα πριν μιλήσουμε και βγάλουμε συμπεράσματα καλό θα ήταν θα βεβαιωνόμαστε με κάθε τι που συμβαίνει και όχι από παραπληροφόρηση να βγαίνουμε και να λέμε βλακείες .Θα μου πεις κυρία μου ,εσύ Μαρία γιατί βγαίνεις και πέρνεις το μέρος των κρουσμάτων μιας και είσαι πάρα πολύ μακρυά από την χώρα ;;;;;Από την μια θα σας πω ότι έχετε δίκιο ,ούτε οτυς ξέρω ,ούτε είμαστε τίποτα σόι ,ούτε μπορεί να έχω κάποια σχέση αλλά ανθρώπινα και μόνο στέλνω την συμπαράσταση μου και παίρνω το μέρος τους που ίσως αυτοί να μην έκαναν το ίδιο για μένα ή για κάποιον άλλο ......Μη προτέχουμε λοιπόν ,μη λέμε πράγματα που έπειτα το μετανιώνουμε ,μη στοχοποιούμε κόσμο ,μη κάνετε builling και το χειρότερο μην είστε απάνθρωποι .....Μείνετε στο σπίτι οπως άλλωστε κάνετε εδω και 2 εβδομάδες ,κρατήστε αποστάσεις με ανθρώπους και ηρεμήστε ,χαλαρώστε και όλα θα πάνε καλά .'Οπως έμαθα οι άνθρωποι που νόσησαν είναι ασυπτωματικοί και ευτυχώς μια χαρά ,έτσι ευχόμαστε όλοι να την περάσουν την ασθένεια αυτή με χωρίς κανένα σύμπτωμα και να βγούν πιο δυνατοί.

  Αυτά από εμένα ,να προσέχετε τον εαυτό σας ,να συνεχίζετε να μένετε στο σπίτι σας λίγο ακόμη έμεινε και όλα θα τελιώσουν ,θα είναι ένα κακό όνειρο στο πίσω μέρος του μυαλού μας.Εμείς μαζί Πρώτα Ο Θεός τηνερχόμενη Τρίτη με Πασχαλινό άρθρο όπως άλλωστε σας είπα και χτες .Θα δούμε ωραία πράγματα που σας ετοιμάζω για την Μ.Εβδομάδα , αρκεί να μένετε συντονισμένοι και να στηρίζετε τις προσπάθειες μας να κρατήσουμε και το επίπεδο αλλά και την εγκυρότητα των θεμάτων που σας μεταδίδουμε.Φιλιά στα μούτρα σας....Συντονισμένοι στις απευεθίας μεταδώσεις για τον Ακάθιστο Ύμνο Στην Παναγία μας ,προσευχή από το σπίτι και αισιοδοξία ,αυτήν που δεν προσφέρει κανένα κανάλι και καμία εκπομπή .....ΚΑΛΟ ΣΑΒΒ/ΚΟ ,ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

Καλημέρα ,καλημέρα ,καλημέρα και καλό μήνα σε όλους ,καλή λευτεριά και υγεία παιδιά και να είστε σίγουροι ότι θα περάσει και αυτό ,ναι θα περάσει .Να είστε αισιόδοξοι και μη βλέπετε πολλές ειδήσεις ,δεν χρειάζεται ,έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να δούμε ,δεν χρειάζεται να βλέπουμε αυτούς που ''μαυρίζουν''καθημερινά την ψυχή μας ,βάλτε τους ένα μεγάλο Χ και αλλάξτε κανάλι ,κάντε γυμναστική στο σπίτι ,δείτε ταινίες ,ντοκιμαντέρ συνταγές για φαγητό και γλυκά ,Πάσχα έρχεται και μπορείτε ακόμη να φτιάξετε κατασκευές Πασχαλινές εύκολες και χωρίς πολλά χρήματα ,έτσι και το μυαλό θα ξεφύγει και αυτοί που τα τόσααααα τα κάνουν άλλα τόσαααα θα πάρουν τα ....αυτό !

Απρίλιος λοιπόν και η ευχή όλων να τελιώσει αυτό που ζούμε ,Απρίλιος και Πάσχα πάνε μαζί ,ναι μεν δεν θα είναι το ίδιο όπως το ζούμε κάθε χρόνο αλλά δεν θα μας εμποδίσει τίποτα ώστε να στολίσουμε το σπίτι μας ,να φτιάξει η διάθεση μας και να ακούσουμε τις ψαλλμωδίες της Μεγάλης Εβδομάδας μιας και όπως ανακοίνωσε χτες η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας κανονικά θα Λειτουργήσουν όλες οι εκκλησίες της χώρας κεκλησμένων των θυρών αλλά θα λειτουργήσουν .Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και μπορεί να είναι δύσκολα αλλά θα τα καταφέρουμε .Έχω αναρτήσει στην ομάδα μας στο facebook το άρθρο της Ιερά Συνόδου όπου αναφέρει ότι οι εκκλησίες την Μ.Βδομάδα θα λειτουργήσουν κανονικά αλλά κεκλησμένων των θυρών καθώς και ότι στις 26 Μαιου στην Απόδοση Του Πάσχα θα εορταστεί και η Ανάσταση Του Κυρίου μας ,μπείτε ,βρείτε το άρθρο και διαβάστε έχει αρκετό ενδιαφέρον πραγματικά .Στο EKKLHCIA online οπου είναι η πηγή του άρθρου ή στην ομάδα μας στο facebook που έχω αναρτήσει από χτες το βράδυ.

Κακοκαιρία επικράτησε και ίσως ακόμη να επικρατεί στην Ελλάδα μιας και το χιόνι έπεσε πολύ στην Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο ,υπομόνη κόσμε και θα φτιάξει και ο καιρός ,βέβαια συμφέρει να είναι χάλια ο καιρός για να μην είναι το μυαλό στο έξω .Πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζονται την Πέμπτη οι καταιγίδες - Πότε θα υποχωρήσουν τα έντονα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζονται την Πέμπτη οι καταιγίδες - Πότε θα υποχωρήσουν τα έντονα φαινόμενα

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από την Τετάρτη από τα βόρεια - βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα (της τάξεως των 8 με 10 βαθμών), τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και τους θυελλώδεις βοριάδες.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά:

1. Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/4) τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση.

2. Θυελλώδεις άνεμοι (7 με 8 μποφόρ) ανατολικών διευθύνσεων θα πνέουν στα κεντρικά και βόρεια από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (1/4), οι οποίοι σταδιακά από τη νύχτα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός σήμερα

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο, με σταδιακή εξασθένηση.

Τα φαινόμενα στα βορειοανατολικά θα είναι μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο το πρωί τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, και παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πέμπτη 2 Απριλίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Aνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα φαινόμενα το πρωί θα είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα όμως θα σταματήσουν.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές. Χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα φαινόμενα γρήγορα στη δυτική Μακεδονία θα σταματήσουν και βαθμιαία θα περιοριστούν στη Θράκη. Το βράδυ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 τοπικά 8 μποφόρ και στο Θρακικό τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

-Πηγή-Newsbomb.gr

Σαν σήμερα 2 Απριλίου 1941 πέθανε η συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα​​​​​​​

Σαν σήμερα 2 Απριλίου 1941 πέθανε η συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα​​​​​​​

1453 Ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής ξεκινά την τελική πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

1800 Ο Μπετόβεν παρουσιάζει για πρώτη φορά την 1η Συμφωνία του στη Βιέννη.

1902 Η πρώτη ποδοσφαιρική τραγωδία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Σκωτίας - Αγγλίας στο Άιμπροξ Παρκ της Γλασκόβης, υποχωρεί μια ολόκληρη πτέρυγα της κερκίδας, λόγω υπεράριθμων θεατών, με απολογισμό 25 νεκρούς και 168 τραυματίες.

1902 Την ίδια μέρα στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος με το όνομα "Ηλεκτρικό Θέατρο".

1925 Αποφασίζεται στην Ελλάδα η εφαρμογή του οκταώρου τμηματικά, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των διαφόρων εταιριών.

1927 Γεννήθηκε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Φέρεντς Πούσκας, ο επονομαζόμενος και «καλπάζων συνταγματάρχης», που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ.

1941 Πέθανε η Πηνελόπη Δέλτα, συγγραφέας. (Γεν. 1874)

1948 Γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος, Έλληνας τραγουδιστής. (Θαν. 17/4/2012)

1958 Το Εθνικό Συμβούλιο Αεροναυτικής των ΗΠΑ μετονομάζεται σε NASA.

1974 Πέθανε ο Γάλλος πολιτικός, Ζορζ Πομπιντού, ο οποίος διετέλεσε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας

1982 Οι Αργεντινοί εισβάλουν και καταλαμβάνουν τα νησιά Φόκλαντ, βρετανικό προτεκτοράτο από το 1832. Η Βρετανία απαντά με στρατιωτική επέμβαση. Η σύγκρουση κατέληξε με βρετανική νίκη στις 14/6.

1989 Πέθανε ο Μανώλης Αγγελόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 8/4/1939)

1990 Λόγω των προβλημάτων λειψυδρίας, η ΕΥΔΑΠ αποφασίζει να προχωρήσει σε διπλασιασμό της τιμής του νερού, προκειμένου να υπάρξει μείωση στην κατανάλωση.

1991 Στη Γεωργία, το 98,93% των κατοίκων ψηφίζει υπέρ της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας από την ΕΣΣΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος.

1993 Τίθεται υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκιάθο, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάψει 4.000 στρέμματα δάσους.

1997 Ρωσία και Λευκορωσία υπογράφουν συνθήκη ένωσης, βάσει της οποίας θα διατηρούν τις ξεχωριστές τους κυριαρχίες, δεν θα έχουν κοινό νόμισμα, αλλά οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα

2005 Πέθανε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ, κατά κόσμον Κάρολος Βοϊτίλα.

-Πηγή-Thepressroom.gr

  Πασχαλινές κατασκευές που μπορείτε να φτιάξετε με τα παιδάκια σας 

 10 εύκολες DIY Πασχαλινές κατασκευές με μικρό κόστος - e-mama.gr

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΔΕΕΣ!: ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | Κατασκευές ...

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Τaλκ - για γονείς που ...

16 + 1 υπέροχες πασχαλινές κατασκευές για να φτιάξετε με τα παιδιά ...

Πασχαλινές κατασκευές για φέτος…..τέλος!!! | PAREOYLA

3ο Νηπιαγωγείο Φερών: Πασχαλινές κατασκευές

Toy story: ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  Όπως βλέπετε οι κατασκευές αυτές και πολλές άλλες που μπορείτε να βρείτε στη google ,είναι πάρα πολέ εύκολες και χωρίς πολλά ,πολλά χρήματα ,χαρτόνια χοντρά με χρώματα χρειάζεται ,κόλλα ,και τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με χρωματιστές κόλλες Α4 ή μπορείτε να δώσετε στα παιδάκια να τα χρωματίζουν ,απλά και πολύ όμορφα τα σχέδια που σας αναρτώ και ελπίζω να φτιάξετε κάτι και να το μοιραστείτε έπειτα μαζί μας στην ομάδα μας εκεί στο facebook σε σχόλια κάτω από το ''Τραγούδι της ημέρας'' .Καθημερινά λοιπόν θα έχουμε όμορφα πραγματα για Το Πάσχα όπου θα μας φτιάχνουν την διάθεση οπότε μέινετε συντονισμένοι και έπεται συνέχεια ...

Αυτά από εμένα ,μαζί αύριο πάλι Πρώτα Ο Θεός με τις ωραιότερες ψαλμωδίες για Την Παναγία μας όπως είναι Ο Ακάθιστος Ύμνος .Σήμερα επέλεξα ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ άσχετα εαν κάποιοι το πήραν και το έκαναν κομματικό ......Όχι δεν το δέχομαι και επειδή είναι και αισιόδοξο και με ωραίο μήνυμα για την Άνοιξη αλλά και την αγάπη θα σας το χαρίσω αλλά χωρίς καμία κομματική ταμπέλα που έχει το τραγούδι ....Να προσέχετε τον εαυτό σας ,να φροντίζετε τον εαυτό σας ,να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας και για αυτούς που αγαπάτε και στο τέλος όλα θα πάνε κάλα φίλοι μου ,αρκεί να έχουμε λίγο ακόμη υπομονή και όλα θα πάνε καλά !

Φιλιά στα μούτρα σας....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ,ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

Καλή σας ημέρα αγαπηέ κόσμε και καλή μας εβδομάδα ,καλημέρα σε όλους τους απανταχού Έλληνες ,καλημέρα σε όλους τους ακόλουθους στης ηλεκτρονικής μας εφημερίδας ,καλημέρα και στην όμορφη παρέα μας εκεί στην ομάδα στο facebook ,καλημέρα όλη μέρα πέρα ως πέρα έτσι όπως συνηθίζω να λέω καθημερινά .Τρίτη σήμερα 31 του Μάρτη και αποχαιρετούμε τον μήνα με τον πιο όμορφο τρόπο και ένα από τα πιο καλά και ελπιδοφώρα νέα που ακούσαμε τελευταία και αυτά τα νέα δεν είναι άλλα από το Άγιο Φως Του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσσόλυμα όπου θα τελεστεί κανονικά η Αφή Του και η Διέλευση Του στην χώρα μας και στην Κύπρο φυσικά καθώς σε Ουκρανία ,Ρωσία ,Βουλγαρία και Σερβία .

Χτες λοιπόν μέσα από έγκυρα Ελληνικά site εγινε γνωστό το όμορφο αυτό νέο ,γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα το είδα και το ανάρτησα με κάθε επιφύλαξη όπως έγραψα και στον πρόλογο του άρθρου και μπήκα απευθείας στο επίσημο site των Ισραηλινών για να δω τι συμβαίνει και αν είναι αληθινό. Γύρω στις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα βρήκα αυτούσιο το άρθρο εις την Αγγλική γλώσσα  και σας το ''μετέφερα''με πολύ χαρά και γεμάτη Ελπίδα .Κανονικά λοιπόν η Αφή Του Αγίου Φωτός Της Αναστάσεως Του Κυρίου μας στην Ελλάδα .Τώρα ποιος θα είναι ο τρόπος που θα το παραλάβουμε δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ,εγώ όμω σήμερα θα προτείνω κάποιον τρόπο και μακάρι να γίνει έτσι .

Και θα σας πω αμέσως οι δήμοι σε συνεργασία με τους ιερείς των εκάστοτε ναών θα πρέπει να ορίσουν (από κάθε χωριό) κάποια άτομα εμπιστοσύνης για να διανέμουν Το Άγιο Φως στους κατοίκους ,τα άτομα να είναι αναλόγως το πόσο μεγάλο είναι το κάθε χωριό ,δηλ φαντάζομαι πως στον Σταυρό θα χρειαστούν 10 με 15 άτομα π.χ ,στην Ασπροβάλτα 10 με άτομα π.χ στο Μόδι 2 με 3 άτομα π.χ και ούτω καθεξής ,έτσι λοιπόν αυτά τα άτομα και έπειτα από συννενόηση με τον δήμο και τους ιερείς και εφόσων θα το ξέρει ο κόσμος ,θα μπορούν να μεταφέρουν σε ειδικό κλειστού τύπου καντιλάκι Το Άγιος Φως και το μήνυμα Της Ανάστασης Του Κυρίου μας.

Επίσης θα μπορεί να βγεί και Ο Επιτάφιος ,γιατί όχι ,οι ιερείς μαζί με τους ψαλτάδες με τους κανόνες υγιεινής και τις αποστάσεις που πρέπει  (δεν είναι πολλοί σε κάθε εκλησσία του δήμου μας είναι πολύ λίγοι ) και πάλι κάποιους ανθρώπους που θα ορίσει ο δήμος (συνήθως κρατούν Τον Επιτάφιο παιδιά που θα φύγουν φαντάροι )και λίγο πολύ μπορούν να βρεθούν γύρω στα 10 άτομα ,για να γίνεται και αλλαγή και να ξεκουράζονται αυτοί που θα κουβαλούν Τον Επιτάφιο και να περάσει όπως κάθε χρόνο και φέτος έστω χωρίς κόσμο αλλά με Την Ευλογία του Ο Επιτάφιος σε όλα τα χωριά .

Τις ιδέες μου είπα και ελπίζω αφού ξέρω πως με διαβάζουν αρκετοί ....Μακάρι να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα καταθέτω για να νιώσουμε και φέτος το χαρμόσυνο μήνυμα Της Ανάστασης και να γεμίσουμε με αισιοδοξία και ελπίδα που θα μας Προσφέρει Ο Θεός μας με Ευλάβεια .Αυτά είχα να πω και να προτείνω και ζητούμε επίσης καθ'όλη την διάρκεια Της Μεγάλης Εβδομάδας να ακούγονται από τα μεγάφωνα οι ψαλμωδίες Του Αγίου Πάθους Του Χριστού μας.

Πάμε να δούμε τα νέα του καιρού και τα γεγονότα που συνέβησαν ''σαν σήμερα''

Καιρός τώρα: Βροχερή η Τρίτη σε πολλές περιοχές - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Καιρός τώρα: Βροχερή η Τρίτη σε πολλές περιοχές - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

: Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου.

Στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Κρήτη με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, οι οποίες το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρεια και θα ενταθούν.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά μέχρι το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Τρίτη 31 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα βροχής μικρής διάρκειας το μεσημέρι.
Aνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και στα γύρω ορεινά από το βράδυ παροδικές χιονοπτώσεις. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαικό το πρωί εώς 6 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σε περαιτέρω πτώση τη νύχτα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν.
Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ που το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Σε περαιτέρω πτώση τη νύχτα.

-Πηγή-Newsbomb.gr

Σαν σήμερα 31 Μαρτίου 1980 πεθαίνει ο Τζέσι Όουενς, κορυφαία φυσιογνωμία του αθλητισμού

Σαν σήμερα 31 Μαρτίου 1980 πεθαίνει ο Τζέσι Όουενς, κορυφαία φυσιογνωμία του αθλητισμού

1492 Οι βασιλείς της Ισπανίας, Φερδινάνδος και Ισαβέλλα, εκδίδουν διάταγμα για την εκδίωξη των Εβραίων από τη χώρα.

1596 Γεννήθηκε ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, Ρενέ Ντεκάρτ, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Καρτέσιος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία και για τη ρήση του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω».

1727 Πέθανε ο Άγγλος φυσικός, μαθηματικός και αστρονόμος, Ισαάκ Νεύτων

1821 Ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδειά.

1833 Ο Τούρκος φρούραρχος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα. Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδειά

1918 Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ η θερινή ώρα

1946 Στην Ελλάδα διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει 250 έδρες, ενώ η χώρα μπαίνει σε τροχιά εμφυλίου πολέμου.

1964 Λήγει η μεγαλύτερη και δαπανηρότερη απεργία των εφημερίδων στην ιστορία της Νέας Υόρκης, που διήρκεσε 114 ημέρες.

1980 Πεθαίνει ο Τζέσι Όουενς στην Αριζόνα. Υπήρξε η κυρίαρχη φυσιογνωμία των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου, ταπεινώνοντας το Χίτλερ και την άρια φιλοσοφία των Ναζί με τα χρυσά ολυμπιακά του μετάλλια.

1982 Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου κερδίζει το Όσκαρ για τη μουσική επένδυση του φιλμ «Δρόμοι της Φωτιάς» ("Chariots of Fire"), που αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 1924.

1992 Τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, προσαρμογής σεναρίου, πρώτου γυναικείου στην Τζόντι Φόστερ και πρώτου ανδρικού ρόλου, στον Άντονι Χόπκινς αποσπά η ταινία "Η σιωπή των αμνών".    

1995 Στη Ρουμανία, Αιρμπάς της εταιρίας ΤΑΡΟΜ, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 59 επιβάτες του.

2008 Πεθαίνει ο γαλλικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν.

-Πηγή-Thepressroom.gr

  Αυτά από εμένα για σήμερα ,τελευταία ημέρα του Μάρτη ,ελπίζω να τα βρίσκετε ενδιαφέρον όπως και το τραγούδι που σας αφιερώνω με πολύ αγάπη και χαρά μιας φεύγει αυτός ο μήνας και έρχεται ο Απρίλιος που ευχόμαστε όλοι να μας δώσει μόνο καλά και όμορφα γεγονότα .Μην το βάζετε κάτω ,να έχετε υπομονή και να βρίσκετε αρκετή δύναμη ώστε να μπορέσετε να περάσετε ή μάλλον να περάσουμε και αυτόν τον δύσκολο μήνα όσο πιο ανώδυνα γίνεται.Μαζί αύριο πάλι Πρώτα Ο Θεός και μέχρι τότε .....Φιλιά στα μούτρα σας.....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

 

 

Καλή σας ημέρα αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι ,καλημέρα όλη μέρα ,πέρα ως πέρα σε όλο τον Ελληνισμό ,σε όλο το κόσμο.Παρασκευή σήμερα 27 Μαρτίου και οι Δ'Χαιρετησμοί Στην Υπεραγία Θεοτόκο θα ψαλλούν και σήμερα είτε από κάποιες εκκλησίες κεκλησμένων των θυρών ,είτε ακόμη και από πιστούς στο σπίτι ,νομίζω πως στο Άγιο Όρος έχουν και αγρυπνία για να φύγει επιτέλους όλο αυτό το κακό που έχει σκεπάσει τον κόσμο...

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ - ΙΕΡΟΣ ...

Δ' Χαιρετισμοί της Παναγίας: Οι Χαιρετισμοί στην Παναγία ψάλλονται κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κάθε Παρασκευή και για πέντε συναπτές εβδομάδες. Τα νοήματα των χαιρετισμών είναι υψηλά και βαθιά, γι’ αυτό ας δούμε μια ερμηνεία της Δ΄Στάσης των χαιρετισμών στην Παναγία.

Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος πηγάζει από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας και περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά προχωρεί και σε θεολογική και δογματική ανάλυσή τους.

Οι πρώτοι δώδεκα οίκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιστορικό μέρος. Εκεί εξιστορούνται τα γεγονότα από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου μέχρι την Υπαπαντή, ακολουθώντας τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Αναφέρεται ο Ευαγγελισμός (Α, Β, Γ, Δ), η επίσκεψη της εγκύου Παρθένου στην Ελισάβετ (Ε), οι αμφιβολίες του Ιωσήφ (Ζ), η προσκύνηση των ποιμένων (Η) και των Μάγων (Θ, Ι, Κ), η Υπαπαντή (Μ) και η φυγή στην Αίγυπτο (Λ), η οποία είναι η μόνη που έχει ως πηγή το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου.

Οι τελευταίοι δώδεκα (Ν-Ω) αποτελούν το θεολογικό ή δογματικό μέρος, στο οποίο ο μελωδός αναλύει τις βαθύτερες θεολογικές και δογματικές προεκτάσεις της Ενανθρώπισης του Κυρίου και το σκοπό της, που είναι η σωτηρία των πιστών.

Ο μελωδός βάζει στο στόμα του αρχαγγέλου, του εμβρύου Προδρόμου, των ποιμένων, των μάγων και των πιστών τα 144 συνολικά «Χαῖρε», τους Χαιρετισμούς προς τη Θεοτόκο, που αποτελούν ποιητικό εμπλουτισμό του χαιρετισμού του Γαβριήλ («Χαῖρε Κεχαριτωμένη»), που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. α΄ 28).

Η Δ΄ στάση των Χαιρετισμών

Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής Άχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου, και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας.
Είσαι το τείχος των παρθένων,Παρθένε Θεοτόκε καθώς και όλων εκείνων που προστρέχουν σε σένα.Είσαι το τείχος που το κατεσκεύασε ο κτίστης του ουρανού και της γης, ο Kύριος, που κατοίκησε στη μήτρα σου κι όλους μας δίδαξε να σου απευθύνουμε αυτά τα λόγια.

Χαίρε, η στήλη της παρθενίας. Χαίρε, η πύλη της σωτηρίας.
Χαίρε Μαρία που είσαι η φωτεινή και ακλόνητη στήλη της παρθενίας και συγχρόνως η θύρα, από την οποία πέρασε σε εμάς ο Σωτήρας κι εμείς περνούμε στη σωτηρία.

Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως. Χαίρε, χορηγέ θεϊκής αγαθότητος.
Χαίρε Παναγία που είσαι το πρώτο πλάσμα του αναδημιουργημένου από τον Χριστό πλάσμα .Χαίρε επίσης που μας χορηγείς τους θησαυρούς της θείας αγαθότητος.

Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας αισχρώς. Χαίρε, συ γαρ ενουθέτησας τους συληθέντας τον νουν.
Χαίρε Συ που αναγεννησες τους βαρυμένους από το προπατορικό αμάρτημα και καθάρισες εκείνους που είχαν μολυσμένο το νου από τις εμπνεύσεις του διαβόλου.

Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε, η τον σπορέα της αγνοίας τεκούσα.
Χαίρε γιατί έβαλες τέλος στη δύναμη του διαβόλου, που φθείρει τη σκέψη μας.Χαίρε που γέννησες Eκείνον που μας χάρισε την αγνότητα.

Χαίρε, παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χαίρε, πιστούς Κυρίω αρμόζουσα.
Χαίρε που είσαι ο τόπος όπου αγνά ο Kύριος νυμφεύθηκε την ανθρωπότητα και με σένα στεκόμαστε στο πλευρό Tου ως νύμφη Tου.

Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Χαίρε Κόρη που είσαι το παράδειγμά που στηρίζει και παιδαγωγεί τις παρθένους. Χαίρε που είσαι η νυμφική στολή των αγίων ψυχών, που σε μιμούνται.

Ύμνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτοιρμών σου, ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν σοι Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν, τοις σοι βοώσιν.
Αλληλούια.
Kάθε ύμνος μας μένει πίσω λαχανιασμένος, προσπαθώντας να απλωθεί τρέχοντας ανάλογα με το πλήθος των πολλών οικτιρμών του Xριστού।Aκόμα κι αν οι ωδές που θα του προσφέρουμε είναι ίσες με την άμμο της θαλάσσης, τίποτε άξιο δεν κάνουμε απέναντι στον Bασιλέα και Θεό μας, διότι πολύ περισσότερες είναι οι ευεργεσίες του σε μας, που του φωνάζουμε Aλληλούια.

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοις εν σκότει φανείσαν, ορώμεν την αγίαν Παρθένον. Το γαρ άϋλον άπτουσα φώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα.
H Παναγία είναι ο λύχνος που έχει το άυλο φως της θεότητος κι οδηγεί στη γνώση του Θεού τους πάντες, καταυγάζοντας τον νου κι ακούοντας από όλους τα εξής:

Χαίρε, ακτίς νοητού ηλίου. Χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους.
Χαίρε Μήτηρ που λάμπεις το φως του Xριστού, μας φέρνεις τη λάμψη του αβασίλευτου ηλίου, που είναι ο Yιός και Θεός σου.

Χαίρε, αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα. Χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα.

Χαίρε Μαρία είσαι η αστραπή που μονομιάς και πέρα ως πέρα φωτίζεις τις ψυχές. Είσαι ακόμη η βροντή που καταπλήσσεις τους εχθρούς της πίστεώς μας.

Χαίρε, ότι τον πολύφωτον αναβλύζεις φωτισμόν. Χαίρε, ότι τον πολύρρυτον αναβλύζεις ποταμόν.
Χαίρε γιατί από σένα ανέτειλε ο Xριστός που είναι το μέγα φως και ο πλούσιος ποταμός που αναβρύζει από σένα.

Χαίρε, της κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον. Χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον.
Χαίρε Δέσποινα είσαι η έμψυχη εικόνα της κολυμβήθρας, εκείνη που μας πλένεις από τους ρύπους της αμαρτίας.

Χαίρε, λουτήρ εκπλύνων συνείδησιν. Χαίρε, κρατήρ κιρνών αγαλλίασιν.
Χαίρε που είσαι τό λουτρό, πού ξεπλένει τη συνείδηση. Eίσαι ο κρουνός που που κερνάς την ευφροσύνη και την αγαλλίαση.

Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας. Χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Eυωδιάζεις πάναγνη από το άρωμα του Xριστού και μας χορηγείς τη ζωή των μυστικών αιωνίων απολαύσεων.

Χάριν δούναι θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων, χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι’ εαυτού, προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παρά πάντων ούτως.
Αλληλούια.
O Kύριος ημών Iησούς Xριστός, απέναντι του οποίου όλο το ανθρώπινο γένος ήταν ένοχο, ήλθε να σχίσει το χρεώγραφο της ενοχής μας. Eίχαμε απομακρυνθεί από την χάρη Tου και ήλθε να μας βρει. Kαι τώρα ακούει από όλους Aλληλούια.

Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. εν τη ση γαρ οικήσας γαστρί, ο συνεχών πάντα τη χειρί Κύριος, ηγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σοι πάντας.

Ψάλλοντας τη θεική γέννηση σε ανυμνούμε Θεοτόκε ως έμψυχο ναό του Θεού. Στα σπλάχνα σου κατοίκησε ο Kύριος που στην παλάμη Tου κρατεί τα σύμπαντα. Σε αγίασε, σε δόξασε και μας διδάσκει να σου φωνάζουμε τα εξής:

Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε, αγία αγίων μείζων.
Χαίρε Μαρία είσαι η σκηνή που κατοίκησε ο Yιός και Λόγος του Θεού. Eίσαι ανώτερη από τα άγια των αγίων.

Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι. Χαίρε, θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε.
Eίσαι η Kιβωτός της Kαινής Διαθήκης, που τη χρύσωσε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Eίσαι ο θησαυρός ο ανεξάντλητος της ζωής.

Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε, καύχημε σεβάσμιον ιερέων ευλαβών.
Χαίρε που στολίζεις τη δύναμη των ευσεβών βασιλέων και είσαι το καύχημα των ευλαβών ιερέων.

Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε, της βασιλείας το απόρθητον τείχος.
Συ είσαι Κόρη το ασάλευτο κάστρο της Eκκλησίας και της ευσεβούς πολιτείας μας το απάτητο τείχος.

Χαίρε, δι’ ής εγείρονται τρόπαια. Χαίρε, δι’ ής εχθροί καταπίπτουσι.
Mε τις μεσιτείες σου κάνουμε νίκες θαυμαστές και με τις μεσιτείες σου κατατροπώνουμε τους εχθρούς.

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.
Χαίρε αγνή Μαρία είσαι η γιατριά του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου.

Ω πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον (εκ γ’) δεξαμένη την νυν προσφορών, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας. Και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τους συμβοώντας.
Αλληλούια.

Ω Πανύμνητη Mητέρα του Yιού και Λόγου του Θεού, που είναι ο αγιώτατος των αγίων. Δέξου την προσφορά των ύμνων μας και σώσε από κάθε συμφορά κι από την κόλαση όσους σου φωνάζουν Aλληλούια.

 Πηγή- EKKΛHCIA Online

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές και καταιγίδες η Παρασκευή - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές και καταιγίδες η Παρασκευή - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σε πλήρη ισχύ είναι και σήμερα Παρασκευή (27/3) το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Α. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Β. Τις χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα ημιορεινά κυρίως της δυτικής χώρας

Γ. Τους θυελλώδεις ανέμους

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

 

Πιο αναλυτικά:

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27-03-2020)

Α. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται:

 1. Τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
 2. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς τις νοτιότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (28-03-2020)

Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κυρίως στην ανατολική και τη νότια χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ:

Nοτιοανατολικοί έως βορειοανατολικοί, με ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές, οι οποίοι την Τετάρτη (25-03-2020) στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση μπροβλέπεται την Παρασκευή (27-03-2020) από τα δυτικά.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και καταιγίδες κυρίως στα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και νότια βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.
Aνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 6 με 7μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές βαθμιαία κατά τόπους ισχυρές.
Aνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη ασθενείς βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.
Στα υπόλοιπα βροχές κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Ανεμοι: Bόρειoι 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή-Newsbomb.gr

Μεγάλη γιορτή της εκκλησίας μας σήμερα όπως μας λέει παραπάνο ο αρθρογράφος του EKKΛΗCIA ONLINE και πραγματικά μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίναμε να ακούσουμε τους Δ'Χαιρετησμούς αλλά λίγοι είμαστε αυτοί που δεν καταλαβαίναμε και πολλά από όλα αυτά ....Ήρθε η ώρα όμως και όπως βλέπετε παραπάνω να ψάλλουμε από το σπίτι μας μιας και είναι πολύ δυνατή η συγκεκριμένη προσευχή Των Δ'Χαιρετησμών στην Παναγία μας και είναι αυτό που θέλουμε όλοι ...Να μας Βοηθήσει ...Εύχομαι να πραγματοποιηθεί και η αγρυπνία που αναφέρουν έγκυρες σελίδες ,στο Άγιον Όρος και να μας Βοηθήσουν και Ο Θεός και Η Μητέρα όλων μας.

Κλείνοντας το σημερινό άρθρο θα ήθελα να εκφράσω άκομη ένα μεγάλο μου παράπονο ...Θα μου πεις κυρία μου ότι ίσως γίνομαι κουραστική ,πραγματικά δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση ...Ναι ...είμαστε πάρα πολύ μακρυά από την χώρα μας ....Ναι τα πράγματα και εδώ στην Κύπρο είναι τα ίδια σκ@τ@ με το συμπάθειο ,ναι...περνάμε το ίδιο που περνάτε και όλοι εσείς ....Που είστε κοντά στην οικογένεια σας ,που είστε στο σπίτι σας ....Που είστε κοντά σε φίλους ......Που είστε στην βάση σας ,στο μέρος σας.....στο χωριό σας ....στην πόλη σας.....Είμαστε 1700 km μακρυά από αυτά που ίσως δεν είστε εσείς και ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάκτυλα μπου έστειλαν ένα μήνυμα ,με πήραν ένα τηλέφωνο ,μου έκαναν μια βιντεοκλήση ....Είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός μου χεριού ,που ενδιαφέρθηκαν να ρωτήσουν -πως τα πάμε-....Είναι λιγοστοί αυτοί που ανθρώπινα μας σκέφτηκαν ......Μας έκαναν και πήραμε κουράγιο και δύναμη ....Λυπάμαι πολύ για τους υπόλοιπους και να ξέρετε ότι όταν με το καλό θα τελιώσει όλο αυτό ,θα έχουν τελιώσει και πολλά άλλα μέσα μας............Το ότι βγαίνω από εδώ και σας μιλάω και γράφω και σας λέω μια καλημέρα δεν σημαίνει ότι ντάξει η Μαρία όλα καλά ....Η Μαρία και η κάθε Μαρία που βρίσκεται στην ξενιτιά τέτοιες ώρες θέλει επικοινωνία ,θέλει να πάρει δύναμη ,θέλει να μιλήσει ...Θα μους πεις κυρία μου -μα γιατί δεν παίρνεις εσύ ;- Και θα σου πω κυρία μου γιατί εγώ είμαι στα ξένα, και εγώ θα ήθελα να μας σκεφτούν οι άνθρωποι ,οι ''φίλοι'' ...οι γνωστοί ...Δυστυχώς αυτό δεν έγινε ,και δεν θα γίνει και αν θα γίνει μετά το άρθρο μου θα είναι απλά ''ψεύτικο ;;;; να βγείτε από την υποχρέωση ;;;;;να το κάνετε γιατί ίσως κάποιοι ντρέπεστε ;;;;;; Πραγματικά δεν ξέρω πως θα αντιδράσω ,θα φάνει εξάλλου η αντίδραση μου ....

Όλοι περνάμε πολύ δύσκολα ,όλοι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ,όλοι βρισκόμαστε μέσα στον κυκλώνα ,εμείς όμως που είμαστε πολύ μακρυά από την παρτίδα και το σπίτι μας πιστέψτε με έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για επικοινωνία από όλους σας..Τα είπα και δεν τα παίρνω πίσω ,λυπάμαι πολύ μιας και το ίδιο συνέβει και το καλοκαίρι που μας πέρασε και διαπιστώσαμε την ίδια τακτική,την ίδια απαξίωση,την ίδια αποφυγή .....Καλοκαίρι θα μου πεις όλοι είχαν τις δουλείες τους,έλα όμως που το ριμάδι το facebbok εβγαζε στη φόρα τις εξόδους και τα γλέντια σας...Όλοι πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας αλλά να είναι η σωστή ,και να σκεφτόμαστε και τους άλλους και εγώ σας σκέφτομαι ,σας το είπα πολλές φορές και από εδω μέσα με διάφορες αναρτήσεις μου .....Τέλος πάντων δεν θα μακρυγορήσω άλλο ,έχω καταλάβει και έχω ξενερώσει απίστευτα με πολύ κόσμο που δεν το περίμενα και λυπάμαι πραγματικά και για να κλέισω θα πω ότι όλα αλλάζουν και αφού αλλάξατε εσείς .....θα αλλάξω και εγώ !!!!!

Λυπάμαι που μπήκα στην διαδικασία να εκφράσω το παράπονο μου και απλά εύχομαι να μην βρεθείτε ποτέ σε αυτήν την κατάασταση που να μην έχετε κοντά σας ΚΑΝΕΝΑΝ!

Φιλιά στα μούτρα σας...ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ,Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΟ ΣΑΒΒ/ΚΟ 

 

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι ,καλημέρα στους απανταχού Έλληνες ,καλημέρα και στην ομάδα μας εκεί στο facebook ,καλημέρα σε όλο τον όμορφο κόσμο. Πέμπτη σήμερα 26 του Μάρτη και συνεχίζεται ο εγκλησμός μας ,δεν ξέρω για εσάς εγώ φίλοι μου δεν είμαι καλά και το μοιράζομαι μαζί σας ,προσπαθώ για το παιδί μου πανω απ΄όλα αλλά από μέσα μου βράζω και δεν ξέρω που και πως να ξεσπάσω ,με έχει επιρεάσει πολύ όπως φαντάζομαι και πολλούς από εσάς ,το μόνο που κάνω είναι να προσεύχομαι και θα σας πω τούτο ,αφού έχουν κλείσει ολες οι Ορθόδοξες εκκλησίες μαζί όπως πληροφορηθήκαμε χτες και ο Ναός Του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσσόλημα η μόνη μας ελπίδα είναι η προσευχή στα σπίτια μας ,να ανάβετε το καντιλάκι σας ,ναι κυρίες και κύριοι ,να ανάβετε στα σπίτια σας κάθε βράδυ το καντιλάκι σας για να φωτίζει Τον Θεό ,Την Παναγία μας και τους Αγίους για να μπορούν να μας βοηθήσουν και επίσης να την σκεπαστεί η γή από τον κακό .....Ανάψτε το καντιλάκι σας και προσευχηθείτε γιατί πλέον η μόνη μας ελπίδα είναι Ο Θεός .

Όσο μπορέσαμε από τα σπίτια μας γιορτάσαμε χτες την επέτειο της Επανάστασης του 1821 ,ακούσαμε τα διαγγέλματα όλων των αρχηγών κομμάτων και του πρωθυπουργού ,είδαμε πολύ όμορφες εικόνες με τις σημαίες να κυματίζουν απ΄'ακρη σ'άκρη σε όλη την χώρα μας ,ακούσαμε από τον Έβρο και τα σύνορα μας τον Εθνικό μας Ύμνο ,ακούσαμε απλούς ανθρώπους να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και να τραγουδούν τον Εθνικό μας Ύμνο και πραγματικά ρίγη συγκίνησης απλώθηκαν σχεδόν σε όλους μας ,σε εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ μιας και είμαι πολύ μακρυά από την χώρα μας και από χτες πραγματικά δεν είμαι καθόλου καλά και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το κλείσιμο του Ναού Της Αναστάσεως .....Δεν θέλω να επιρεάσω κανέναν και λυπάμαι που δεν έχω θετική ενέγεια αυτή την στιγμή αλλά θα προσπαθήσω να είμαι καλά και να σας μεταδώσω ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά μπας και ευθυμήσουμε λίγο .

Πάμε να δούμε τα νέα του καιρού μιας και όπως διαβάζω είναι αρκετά χειμωνιάτικο το σκηνικό στην Ελλάδα και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα γιατί θέλουμε επιτέλους να ζεστάνει ...Θέλουμε να φτιάξει ο καιρός ,θέλουμε να τελιώσει όλο αυτό .Εδώ στην Κύπρο προς στιγμήν έχουμε 20 βαθμούς αλλά από το βράδυ περιμένουμε και εμείς βροχές και καταιγίδες καθώς και σκόνη ,απάλευτο το πράγμα και θα μου πεις κυρία μου τι μας νοιαζει ο καιρός αφού είμαστε κλεισμένοι μέσα ;;;Ντάξει ,δεν μας νοιάζει και πολύ απλά περιμένουμε να ζεστάνει μήπως και σωθεί η όλη κατάσταση .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές, καταιγίδες και χιόνια η Πέμπτη 

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές, καταιγίδες και χιόνια η Πέμπτη - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

Σε πλήρη ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σημαντική μεταβολή θα παρουσιαστεί ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης (25/3).

Α. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Β. Τις χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα ημιορεινά κυρίως της δυτικής χώρας

Γ. Τους θυελλώδεις ανέμους

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

 

Πιο αναλυτικά:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (26-03-2020)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

 • Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και εκ νέου από τις βραδινές ώρες στη δυτική Ελλάδα.
 • Στις Κυκλάδες, την Κρήτη μέχρι το απόγευμα και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.
 • Κατά διαστήματα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.
 • Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

  Από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27-03-2020)

  Α. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται:

  1. Τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
  2. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς τις νοτιότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Β. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

   ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (28-03-2020)

   Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κυρίως στην ανατολική και τη νότια χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

   Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ:

   Nοτιοανατολικοί έως βορειοανατολικοί, με ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές, οι οποίοι την Τετάρτη (25-03-2020) στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση μπροβλέπεται την Παρασκευή (27-03-2020) από τα δυτικά.

  4. Ο καιρός σήμερα

   Βροχές σε όλη τη χώρα.

   Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

   Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες πιο πυκνές στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

   Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

  5. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πέμπτη 26 Μαρτίου

   ΑΤΤΙΚΗ
   Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.
   Aνεμοι: Ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.
   Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   Καιρός: Νεφώσεις με βροχές πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρές.
   Aνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
   Θερμοκρασία: Από 06 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

  6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
   Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με βροχές, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μέτρα) τις πρώτες πρωινές ώρες.
   Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με παροδικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.
   Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στο Θρακικό τοπικά 8 μποφόρ.
   Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. 
  7. Πηγή-Newsbomb.gr
 • Κατέβασαν ανάρτηση γιατρού στο Facebook όταν διαφώνησε με τα μέτρα

 • Κατέβασαν ανάρτηση γιατρού στο Facebook όταν διαφώνησε με τα μέτρα
 • Ο γιατρός Φαίδων Βοβολής, πετυχημένος επιστήμων στον χώρο της καρδιολογίας με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, αποφάσισε να εκφράσει τις διαφωνίες του σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

  Ο Φαίδων Βοβολής, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής πως το ζήτημα είναι να υπάρξει διάλογος ή έστω και έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημόνων, προκειμένου η επιστημονική κοινότητα να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή στρατηγική έναντι του κορωνοϊού, επιχειρεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του όσον αφορά αφενός την καλλιέργεια της υπερβολικής ανησυχίας έναντι της πανδημίας και αφετέρου τη λήψη μέτρων ακραίου περιορισμού των πολιτών και απομόνωσής τους.

   

  Η επιχειρηματολογία του Φαίδωνα Βοβολή εφάπτεται σε αρκετά σημεία με τα επιχειρήματα που έχουν διατυπώσει και άλλοι γνωστοί επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καυτηριάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα κράτη, αλλά και την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες της διοικητικής ελίτ στην Ευρώπη.

  Τις αντιρρήσεις του ο Φαίδων Βοβολής τις ανάρτησε στο Facebook. Όμως αυτή η ανάρτηση «κατέβηκε» από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς κατόπιν κάποιων ενεργειών και «συντονισμένων διαμαρτυριών». Επισημαίνεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατήγγειλε, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά, «άτομα που επιχειρούν να κερδίσουν μερικά κλικ στο διαδίκτυο». Είναι προφανές ότι αναφερόταν στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

 • Ο τρόπος διαχείρισης των αντιρρήσεων και των επιστημονικών διαφωνιών έχει οριστεί ξεκάθαρα από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και από τον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατιών. Το μόνο που απαγορεύεται σε αυτή τη διαδικασία είναι… απαγορεύσεις. Τουλάχιστον αυτό έχει κατακτήσει η δημοκρατική ανθρωπότητα ευτυχώς εδώ και αρκετό καιρό.
 • Για να ρίξουμε μια ματιά στην επιχειρηματολογία του καρδιολόγου Φαίδωνα Βοβολή

  ΑΣΦΑΛΩΣ και ΔΙΑΦΩΝΩ με τα μέτρα αυτά.

  Κοροϊδεύουν τον κόσμο.

  Με 500 κρούσματα και 15 νεκρούς έκλεισαν μέσα μία χώρα.

  Σας λένε για ‘εκθετική αύξηση’.

  Μα ιατρικώς ΠΑΝΤΑ σε μια ίωση υπάρχει εκθετική αύξηση.

  Φυσιολογικό.

  Τον Φεβρουάριο τα κρούσματα γρίπης ήταν πάνω από 300000 στην Ελλάδα και οι προκαλούμενοι θάνατοι πολύ περισσότεροι από τώρα.

  Αλλά δεν σας είπαν κάτι...

  Και κάθε χρόνο τέτοια περίπου νούμερα υπάρχουν.

  Στην Ιταλία τα θύματα το 2018 με μια επιδημία γρίπης ήταν περί τα 25000!

  Δεν έγινε τίποτα.

  Ο πρόεδρος του ΠΟΥ προ μηνός είπε πως ετησίως έχουμε 60000 νεκρούς από την γρίπη.

  Οι τεθνηκότες αυτοί είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία άνθρωποι με χρόνια νοσήματα.

  Πάντα ως ιατρική κοινότητα προσπαθούμε ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ να τους προστατεύσουμε. ΠΑΝΤΑ.

  Με σχετική απομόνωση.

 • Τώρα ξαφνικά τους θυμήθηκαν και αιτιώνται πως έχουμε γονείς, παππούδες ως οικογένεια;

  Προσβλητικό.

  Εμείς ΠΑΝΤΑ τους προστατεύουμε.

  Διάλεξαν πειθήνιο όργανο, ως εκ χαρακτήρα - αν και τον ΣΥΜΠΑΘΩ ως άνθρωπο-λοιμωξιολόγο, υπάκουο στο σύστημα, για να τα περάσουν στον κόσμο όλα αυτά.

  Είτε με τη λογική, είτε με το συναίσθημα.

  Ο ίδιος έλεγε εντελώς ΑΛΛΑ προ 2 μηνών!

  Θα μου πείτε, η διαφορά είναι πως δεν έχουμε το εμβόλιο για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους..

  Το εμβόλιο...

  ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ...

  Ο ένας λόγος που γίνονται όλα..

  Και μετά φυσικά θα σας πούνε ’ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ’ το εμβόλιο για να μην γινουν τα περσινά..!

  Θυμάστε την Ιταλία, θα σας λένε..

  ΟΧΙ, υποχρεωτικό εμβόλιο δεν θα γίνει ΠΟΤΕ.

  Ας το περάσουν από όσους νόμους θέλουν.

  Έχουν πείσει μέσω της πλύσης εγκεφάλου των ΜΜΕ τον κόσμο και καταφέρονται ενάντια σ΄ αυτούς τους λίγους, κακούς ,ανεύθυνους συμπολίτες μας...

  Σταθείτε κοντά και σ΄ αυτούς που φοβούνται και σ΄ εκείνους που δεν φοβούνται!

 • Μην διχάζεστε.

  Οκ νέα ίωση, οκ να προστατευθούν όπως ΠΑΝΤΑ οι ευπαθείς, οκ ας είμαστε προσεκτικοί, μα όχι όλο αυτό!

  Είχαν προετοιμάσει σαφέστατα τον εγκλεισμό και τον προετοίμαζαν με κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες..Το γνωρίζαμε!

  Ξαφνικά κάποιοι απείθαρχοι που έβγαιναν έξω..κάποιοι που περνούσαν τα διόδια, κάποιοι που πήγαιναν εκκλησίες, θάλασσα, πικ νικ ,ΤΗΝ ΩΡΑ που εμείς βλέπαμε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΡΗΜΩΜΕΝΑ!

  Το ξέραμε για τον εγκλεισμό εδώ και 10 μέρες!

  Ότι κι αν γινόταν...

  ΕΛΕΓΧΟΥΝ το μυαλό σας μέσω ΜΜΕ.

  Είναι και τεστ πειθαρχίας.

  ΜΗΝ τους αφήνετε.

  Έχουν βάλει αναμεταδότες πολλούς (και συναδέλφους μου) να σας τρομοκρατούν.

  Όσοι γιατροί είναι γνώστες της παθοφυσιολογίας, απλά γελάνε με όλα αυτά!

  Δεν μιλάμε για θεωρίες συνομωσίας εδώ, αλλά για το ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν!

  Οι αναλύσεις που διαβάζετε είναι αστείες.

  Στατιστική γίνεται στην ιατρική ΜΟΝΟΝ σε ετήσια βάση.

 • Και φυσικά μπήκαν αυτόβουλα εκατομμύρια άνθρωποι -που ΔΕΝ τους αδικώ, λόγω φόβου και άγνοιας- να γίνουν φανατικοί υπέρμαχοι των θέσεων αυτών...

  Είδατε κάτι περίεργο να συμβαίνει τριγύρω σας ιατρικώς;; (εκτός από το φόβο)

  Είδατε φερ ειπείν το χάλι το προ 2 μηνών με τα σχολεία τα μισά άδεια από τη γρίπη;;

  Σας έπεισαν με τις φράσεις «μεταδοτικότητα», «περίεργος ιός»;

  Γελοιοποίησαν τον κόσμο, βάζοντάς του μάσκες και γάντια στο άσχετο, για να μην κολλήσουν τον ‘φονικό ιό’!!!

  Ξεπούλησαν τα αντισηπτικά και τα σαπούνια.

  Εκθετική αύξηση..

  500 κρούσματα..που θα γίνουν και 5000!

  Έλα....

  Τώρα με αυτά που γράφω τι απομένει;

  Θα με ξαναπάρετε τηλ οι γνωστοί να μην μιλώ στον κόσμο;

  Ο εισαγγελέας θα κινηθεί αυτόνομα όπως είπατε;

  Δεν υποκινώ κανέναν, έχουμε λάβει αυτή την απόφαση ως κράτος, ας την ακολουθήσουμε. Απλά διαφωνώ με τον περιορισμό.

  Ναι, υπάρχει ίωση. Είναι δυσανάλογα τα μέτρα όμως.

  Ας πιστέψει λοιπόν ο κόσμος όποιον νομίζει.

  Έχετε τα ΜΜΕ.

 • Αν τα είχαμε οι άλλοι, θα ήταν αλλιώς.

  Θα διαλύσουν το σύμπαν, την οικονομία, τα πάντα.

  Για το καλό σου.....

  Φυσικά και δεν φταίει αποκλειστικά η Ελληνική κυβέρνηση. Είναι θέμα παγκοσμιοποίησης.

  Κλείστε τους μέσα.

  Δείξτε εικόνα.

  Φοβίστε.

  Μοιράστε φόβο θανάτου!

  Ξάφνου όλα θα τελειώσουν και θα πουλήσουν την μεγάλη λύση.

  Εμβόλιο..

  Σκοτώνονται ανά την υφήλιο για την κυριαρχία...

  Προσωπικά εγώ θα είμαι ΕΔΩ.

  Όσο περνά από το χέρι μου θα λέω στον κόσμο την ΑΛΗΘΕΙΑ που πιστεύω.

  Θα φροντίζω τους ασθενείς μόνιμα.

  Θα ασχολούμαι με τις καρδιές των ανθρώπων, ΑΛΛΑ και με το πνεύμα και την ψυχή τους..

  ΔΕΝ θα ρισκάραμε και ΔΕΝ θα παίζαμε με τους συνανθρώπους μας ΠΟΤΕ!

  Έλληνες, να παραμείνετε ΕΝΩΜΕΝΟΙ..

 • Μόνον αυτό λέω.Faidwn vovolis
 •  Zougla .gr
 •     
 •  

  Σαν σήμερα 26 Μαρτίου 1940 πέθανε ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης

 • Σαν σήμερα 26 Μαρτίου 1940 πέθανε ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης
 • 1881 Η Θεσσαλία προσαρτάται στην Ελλάδα.

  1896 Ο Λεωνίδας Πύργος είναι ο πρώτος Έλληνας ολυμπιονίκης στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στον τελικό του ξίφους ασκήσεως διδασκάλων νικά τον Γάλλο Περονέ και κατακτά το χρυσό μετάλλιο.

  1904 Γεννήθηκε ο Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 - 1990 και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια.

 • 1937 Στο Τέξας, οι καλλιεργητές σπανακιού αναγείρουν το άγαλμα ενός μεγάλου ευεργέτη του κλάδου, του Ποπάι.
 • 1940 Πέθανε ο Σπύρος Λούης, oλυμπιονίκης του μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896

  1944 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Κόκκινος Στρατός απωθεί τους Ναζί πίσω στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία πέρασαν εισβάλλοντας τον Ιούνη του 1941

 • 1969  Στο Χίλτον του Αμστερνταμ, ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο κάνουν το πρώτο «μπέντ-ιν» για την ειρήνη, δηλαδή μία ξαπλωτή διαμαρτυρία, όπου το ζεύγος παραμένει στο κρεβάτι για μέρες, ζητώντας με αυτό τον τρόπο ειρήνη στο Βιετνάμ.

  1983 Επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από 33χρονη εξορία στη Σοβιετική Ένωση, ο Μάρκος Βαφειάδης, αρχηγός του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) και της Κυβέρνησης του Βουνού στον Εμφύλιο Πόλεμο. Τα επόμενα χρόνια θα πολιτευθεί με το ΠΑΣΟΚ.

  1995 Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη Σένγκεν για την κατάργηση των ενδοσυνοριακών ελέγχων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επτά από τις δεκαπέντε χώρες- μέλη εφαρμόζουν τη συνθήκη Σένγκεν

  1997 Εντοπίζονται στις ΗΠΑ, τα πτώματα τριάντα εννέα ανθρώπων. Ολοι τους ήταν μέλη της παραθρησκευτικής οργάνωσης η Πύλη του Παραδείσου και αυτοκτόνησαν ομαδικά.

  2000 Εκλέγεται Πρόεδρος της Ρωσίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

  2000 Η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Συνθήκης Σένγκεν, την οποία είχε υπογράψει 8 χρόνια νωρίτερα.

 • Thepressroom.gr

Αυτά για σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ,είχα πει ότι θα απέχω από κάθε είδηση για τον ιό και θα συνεχίσω να το κάνω ,υπάρχουν ειδήσεις και ειδικοί που το κάνουν καθημερινά και δεν έχω σκοπό να μαυρίζω συνέχεια την ψυχή μας ,την πιο πάνω άναρτηση όμως την καταθέτω γιατί εμένα κάτι μου βρωμάει σε όλο αυτό ,δηλ ο γιατρός είναι δηλ ψεύτης ;;;;;γιατί κατέβασαν την ανάρτηση του ;;;;και μάλιστα επειδή την είχα κοινοποιήσει και στο προφίλ μου ,μου έστειλε αναφορά το κωλοκούτι ότι είναι ψευδείς ειδήσεις ....Ρε τα λαμόγια μήπως μας κρύβουν κάτι ;;;;;;;Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο ;;;;;;;;Τι θέλουν να κρύψουν ;;;;;;;

Αναρωτηθείτε και εσείς όπως αναρωτιέμαι και εγώ ...Πάμε να ακούσετε και το τραγούδι της ημέρας και να ευθυμήσουμε λίγο γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει ....Τραγούδι από τα παλιά σήμερα και με πολύ αγάπη ,μπορεί να βρίσκομαι εγκεφαλικά εκτός μήκος κύματος αλλά θα τα καταφέρω ,το λέω και το πιστεύω όπως το πιστεύω για όλους μας ,μάλλον αυτό θέλουν να πετύχουν ...να μας αποβλακώσουν....Μαζί αύριο Πρώτα Ο θεός και πάλι και ελπίζω να είμαι σε καλύτερη φάση και να ξέρετε για τα περισσότερα φταίει αυτό το κωλό φαίς και όλοι αυτοί που αναπαράγουν καθημερινά αυτό το χάλι και μας επιρεάζει αρνητικά και το είπα και προχτές ,σταματήστε να κάνετε κακό ,σταματήστε να αναπαράγετε για το ιό ,χειρότερα τα κάνετε ,φτάνει .....

Φιλιά στα μούτρα σας....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ,Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

  1.  
  2. Πηγή- Newsbomb.gr

 

Αποτέλεσμα εικόνας για 1821

Καλημέρα ,καλημέρα όλη μέρα καλημέρα σε φίλους και γνωστούς ,σε ακόλουθους της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας ,καλημέρα στα μέλη και στην μουσική μας παρέα εκεί ...στην ομάδα μας στο facebook .Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να ευχηθώ μιας και τώρα τα λέμε από Τρίτη οπότε και αφού χτες δεν ήμουν εδώ σας στέλνω τις ευχές μου για να έχετε και εσείς και εμείς μια ευλογημένη εβδομάδα με υπομονή και υγεία .Σας είχα πει την προηγούμενη βδομάδα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και εδώ όπως άλλωστε και στην καθημερινότητα μας ,απλά εδώ θα ''έρχεστε''στο όμορφο μας σπίτι και θα χαίρεστε ,ειδικά σε αυτήν εδώ την στήλη.Και αφού έχω το βήμα θα μιλήσω για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια...

Κάποιοι/ες δεν καταλαβαίνετε καθόλου ή δεν θέλετε ή το κάνετε επίτηδες ή σας αρέσει να ''μαυρίζετε''την ψυχή του κόσμου.Υπάρχουν οι ειδήσεις ,τα ΜΜΕ ,οι σελίδες της ενημέρωσης οι εφημερίδες που μας προσφέρουν απλόχερα το τι συμβαίνει με αυτήν την κολωνόσο.Ανοίγεις και διαλέγεις ....τι θα διαβάσεις ,δεν χρειάζεται να αναπαράγετε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει ,το έχουμε εμπεδώσει και το ξέρουμε και το εφαρμόζουμε ,δηλ πρέπει να μας το λέτε καθημερινά ;;; Τουλάχιστον περίμενα στα προφίλ σας να είστε λίγο πιο χιουμορίστες και εκπλήσωμαι που συνεχίζετε και ''μας μαυρίζετε'' την ψυχή .Δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε τα νέα εννοώ και στα προφίλ σας ,έλεος ,αναρτήστε κάτι με αισιοδοξία ,κάτι χαρούμενο ,κάτι διασκεδαστικό ,μυαλό δεν βάζετε και λυπάμαι που χτες αναγκάστηκα να διαγράψω κάποιους ''φίλους'' από το προφίλ μου γιατί είχαν ξεφύγει ,νομίζουν ότι είναι ο Χατζηνικολάου και ο Πρετεντέρης ,χαζοί δεν είμαστε κύριοι και κυρίες ,έχουμε δει τις ειδήσεις και έχουμε εμπεδώσει δεν χρειάζετε να το αναπαράγετε με τέτοιο μένος ,τόσοι οι νεκροί ,τόσα τα κρούσματα ,τόσα τα ...σκ@τ@ ,ντάξει φτάνει και λυπηθείτε τους διαδυκτιακούς σας φίλους .Μέχρι και εκπομπές έχουν κάνει και αναλύουν τα πάντα για τον ιό ,μη το φτάνετε στα άκρα ,μισητοί γίνεστε όχι ενδιαφέροντες.....Εννοείται πως δημοκρατία έχουμε και θα ανεβάζετε ότι σας κάνει κέφι ,ότι γουστάρετε ,απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικοί που το κάνουν αυτό (για τον ιό ) και το αναλύουν στο έπακρο ,και δε νομίζω πια να σας προκαλεί τόσο κέφι που να θέλετε να μοστράρετε συνεχώς για την πανδημία...

Θα μου πεις κυρία μου εεε καλά και εσείς αναπαρέγετε ειδήσεις ,εννοείται θα σας πω ,εννοείτε και αναπαράγουμε αλλά σε μια ηλεκτρονική σελίδα με 5.000 μέλη που ίσως δεν προλαβαίνουν να δούν και καλά κανουν  τις ειδήσεις και είναι διαφορετικό εδώ είναι μέσο ενημέρωσης δεν είναι το προφίλ της κυρά Κατίνας ...Ξαναλέω και θα το ξαναπώ φτάνει κάποιοι.ες να ''μαυρίζετε τις ψυχές μας''μέσω διαδυκτίου ,βάλτε το χιούμορ στην ζωή σας ,έλεος πια .

Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πω ότι σήμερα μη ξεχάσετε να βάλετε την Σημαία μας στα μπαλκόνια ,ξημερώνει η 25η Μαρτίου και Ο Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου ,βάλτε λοιπόν όλοι τις Ελληνικές Σημαίες στα μπαλκόνια για να ξορκίσουμε το κακό .

Αποτέλεσμα εικόνας για σημαια ελληνικη

Ας δούμε τα νέα για τον καιρό που όπως βλέπω ξαναγύρισε ο χειμώνας στην Ελλάδα και λυπάμαι πολύ αλλά θα κάνετε υπομονή και που θα πάει θα φτιάξει και ο καιρός ,θα ζεστάνει και θα εξαφανιστεί αυτή η νόσος ....

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Με συννεφιά και βροχές η Τρίτη - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία.

Καιρός: Με συννεφιά και βροχές η Τρίτη - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία (pics)

Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός και σήμερα Τρίτη (24/3) - Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση - Βροχές και χιόνια σε αρκετές περιοχές - Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια, και θα υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στα νότια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Τρίτη 24 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.
Aνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά του νομού ανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Στη δυτική Μακεδονία βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή-Newsbobm.gr

Θέλουμε πολλές ώρες για να γράφουμε για την Επανάσταση του 1821 ,εγώ σας μεταφέρω μέσω Βικιπαιδείας μερικά από τα πάρα πολλά στοιχεία και σας βάζω στο κλίμα μιας και δυστυχώς μετά από την ημερόμηνία που θα δείτε παρακάτω και ξεκίνησαν οι παρελάσεις φέτος δυστυχώς θα δούμε αποσπάσματα από παλιότερες παρελάσεις.

Αποτέλεσμα εικόνας για 25η μαρτιου 1821

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, κατα του Τουρκικού ζυγού, από τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο Υψηλάντη[1][2][3] «ως ευαγγελιζομένη την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους».[4] Η ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε ως σημείο αναφοράς από τις πρώτες ήδη ημέρες της Επανάστασης, και μάλιστα ως έναρξη ειδικής χρονολόγησης, ακόμα και σε περιοχές που είχαν επαναστατήσει νωρίτερα.[5] Τουλάχιστον από το 1823 εθεωρείτο στην Πελοπόννησο ως ημέρα έναρξης της επανάστασης.[6]

Το 1822, η προσωρινή κυβέρνηση που είχε έδρα την Κόρινθο, αποφάσισε να εορταστεί η επέτειος της Επανάστασης μαζί με το Πάσχα (2 Απριλίου, παλ. ημ.). Ο εορτασμός έγινε στην Κόρινθο με στρατιωτική πομπή, πανηγυρική δοξολογία και κανονιοβολισμούς, όπως περιγράφει ο Γερμανός εθελοντής Striebeck που την παρακολούθησε.[7]

Κατά τον συγγραφέα Δ. Φωτιάδη και άλλους, ως εθνική γιορτή πριν το 1838 θεωρούνταν η 1η Ιανουαρίου[8][9], ημερομηνία κατά την οποία ψηφίστηκε από την 1η Εθνοσυνέλευση της Πιάδας (Νεας Επιδαύρου) το 1ο Ελληνικό «Σύνταγμα», ήτοι «Προσωρινό Πολίτευμα»[10]. Πιστεύεται λοιπόν πως η αλλαγή της ημερομηνίας «η εθνική γιορτή έχανε τον πολιτικό και επαναστατικό χαρακτήρα και έπαιρνε θρησκευτική απόχρωση» με ό,τι συνεπαγόταν κάτι τέτοιο για τις διεκδικήσεις περί δημοκρατικότητας και συντάγματος[11] Η ιστορικός Χρ. Κουλούρη που ερεύνησε τους εορτασμούς τύπου εθνικής εορτής από το 1834 και μετά, δεν περιλαμβάνει σ' αυτές την 1η Ιανουαρίου αλλά έξι ημερομηνίες σχετιζόμενες με τη βασιλική οικογένεια. Κυριότερη εορτή πριν την καθιέρωση της 25 Μαρτίου ήταν η 25 Ιανουαρίου, επέτειος την αποβίβαση του Όθωνα στη Ναύπλιο (1833).[12]

Ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας που οργάνωσε την Επανάσταση, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, άρχισε τις επιχειρήσεις και την έναρξή της στο Ιάσιο την 24 Φεβρουαρίου 1821. Εν τούτοις, τα εκεί συμβάντα χαρακτηρίστηκαν από την κοινή συνείδηση και καθιερώθηκαν από την ιστορία ως κάτι μεμονωμένο, κάτι σαν πρόλογος της Επανάστασης. Η πλήρης αποτυχία του κινήματος σε μια μη ελληνική χώρα, ίσως και η απογοήτευση των Ελλήνων για την πλάνη περί της υποστήριξης από τη Ρωσία που είχε διαδώσει η Φ. Εταιρεία, υπήρξαν τα κύρια αίτια του διαχωρισμού των συμβάντων της Μολδοβλαχίας από τα επαναστατικά γεγονότα της Ελλάδας. Η Πολιτεία, επικύρωσε το επικρατούν εθνικό συναίσθημα καθιερώνοντας ως ημέρα εθνικού εορτασμού της Επανάστασης την 25η Μαρτίου.[13]

Κατά ορισμένες απόψεις, ως ημερομηνία έναρξης της Eπανάστασης θεωρείται και η 24 Φεβρουαρίου, οπότε άρχισε η επανάσταση Ελλήνων στη Βλαχία με την προκήρυξη του Aλέξανδρου Υψηλάντη Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος[14]. Έκτοτε και με άλλες επαναστατικές πράξεις που έλαβαν χώρα πολύ πριν την 25η Μαρτίου απλώνεται η επανάσταση στον ελλαδικό χώρο, έως ότου καταλήγει στην επικράτεια της Πελοποννήσου.

Στην Ελλάδα είχαν αρχίσει εχθροπραξίες πριν την 25 Μαρτίου, όπως μαρτυρείται και από τις ειδήσεις που διασώθηκαν στην «Αλληλογραφία του εν Πάτραις Ολλανδικού Προξενείου: 1821», δεδομένου ότι η ολλανδική κυβέρνηση δια του πρέσβη της στην Πάτρα ενημερώθηκε κατά την 23η Μαρτίου, ότι «από τινος χρόνου σοβούσα επικίνδυνος κατάστασις εξέσπασε και ότι οι Έλληνες ανέλαβον τα όπλα κατά του δυνάστου»[15].

Η επίσημη διακήρυξη των επαναστατών προς τις ξένες κυβερνήσεις έγινε με προκήρυξη της «Μεσσηνιακής Γερουσίας» την 25 Μαρτίου 1821.[16][17] Η 25/3 λογίζεται ως αρχή της Επανάστασης σε δικαστικό έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος του 1823, όπου το «Επαρχικόν Κριτήριον Τριπολιτζάς» (είδος δικαστικού οργάνου) αναφέρει ότι «η αποστασία ηκολούθησε εις τας 25 Μαρτίου».[18]

Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε το 1834 την καθιέρωση εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, αναφέροντας ότι ήταν η μέρα γενίκευσης της επανάστασης στην Πελοπόννησο και αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόμνημα το οποίο ο Ιωάννης Κωλέττης υπέβαλε στον Όθωνα ως πρόταση σχεδίου νόμου.[19] Ο ίδιος είχε γράψει ποίημα με τον τίτλο "Η 25 Μαρτίου ή τα γενέθλια της Ελλάδος", το οποίο υπάρχει σε συλλογή που εκδόθηκε το 1835.[20] Το έγγραφο του Κωλέττη, τότε Υπ. Εσωτερικών, έχει ημερομηνία 22 Ιαν./2 Φεβρ. 1835 και προτείνει στον Βασιλέα τη θέσπιση εορτασμών με πανελλήνιους αγώνες παρόμοιους με αυτούς της αρχαίας Ελλάδας. Η εισήγησή του είναι σε γαλλική γλώσσα με γερμανική περίληψη. Αναφέρει ότι ο «περίφημος Γερμανός» (celebre Germanos) κήρυξε την Επανάσταση στις 17 Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα, και ότι η επανάσταση γενικεύτηκε στην Πελοπόννησο την 25 Μαρτίου την οποία και θεωρεί ως εναρκτήρια ημερομηνία μιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Λέει μάλιστα ότι υπήρχε προφητεία των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου ότι σ' αυτή την ημερομηνία θα συνέβαινε αναγέννηση της Ελλάδος, και ότι οι Οθωμανοί της Πελοποννήσου το γνώριζαν και κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία έπαιρναν έκτακτα μέτρα ασφαλείας (Διαμαντής, σ. 314). Οι εορτασμοί που πρότεινε ο Κωλέττης περιλάμβαναν διαγωνισμούς στις τέχνες και τα γράμματα και σε διάφορα αγωνίσματα. Θα γίνονταν στην Τρίπολη, την Αθήνα, την Ύδρα και το Μεσολόγγι, εκ περιτροπής μέσα σε μία τετραετία, όπως στην αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί, οι Πυθικοί κτλ.[21]

Το 1836 τιμήθηκε η 25η Μαρτίου σε συνδυασμό με τα Καλάβρυτα και τον Π. Πατρών Γερμανό με χάλκινο μετάλλιο που κόπηκε με την ευκαιρία του γάμου του βασιλιά Όθωνα και της Αμαλίας. Σ' αυτό εικονίζεται η θρυλική σκηνή, με τον Γερμανό να κρατά υψωμένη σημαία και σταυρό και δύο ένοπλους αγωνιστές σε κίνηση ορκωμοσίας ή χαιρετισμού. Φέρει την επιγραφή «ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 ΜΑΡΤ. 1821» (το απόφθεγμα είναι από την Έξοδο, ιε', 2). Η άλλη όψη του μεταλλίου εικονίζει τον Γερμανό.[22][23]

Ο εορτασμός «εἰς τὸ διηνεκὲς» της Επανάστασης την 25η Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838 [24][25] της Κυβέρνησης Όθωνος και συγκεκριμένα του Γεώργιου Γλαράκη, γραμματέα της Επικρατείας (υπουργού) επί των Εκκλησιαστικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικών. Ο Γλαράκης ήταν ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρωσικού κόμματος, των Ναπαίων, που εκείνη την περίοδο απολάμβανε την εύνοια του Όθωνα. Ο Όθωνας προσπαθούσε να ενισχύσει τη δημοτικότητά του προσεταιριζόμενος την απήχηση των εκφραστών της Ορθοδοξίας, και ενδεχομένως σε αυτό να οφείλεται η θρησκευτική χροιά του διατάγματος και η καθιέρωση της εορτής.[26] Ωστόσο, κατά τον πρώτο εορτασμό της επετείου, το 1838, από τους ξένους πρέσβεις και προσωπικό πρεσβειών απουσίασαν από την εορτή μόνο αυτοί της Ρωσίας και της Αυστρίας με τους υπαλλήλους τους.[27]

Ο πρώτος εορτασμός στην Αθήνα όπου συμμετείχαν ο Βασιλιάς Όθων και η Βασίλισσα Αμαλία, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος λαού, έγινε στον Ναό της Αγίας Ειρήνης.[25][28] Ο Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών θεμελιώθηκε την 25 Δεκ. 1842 και αφιερώθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για να τιμηθεί η 25 Μαρτίου 1821.[29][30]

Το 1839, ο Αμβρόσιος Φραντζής αναφέρει ότι η 25η Μαρτίου ήταν ημέρα «ρητή και εμφυτευμένη εις τας καρδίας των Πελοποννησίων κτλ. ως ημέρα ενάρξεως της Ελληνικής επαναστάσεως».

Παρελάσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έως το 1875 ο στρατός βρισκόταν παρατεταγμένος κατά μήκος της διαδρομής της βασιλικής πομπής από τα ανάκτορα προς την εκκλησία και αντίστροφα. Το 1875 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παρέλαση του στρατού μπροστά από τα ανάκτορα, πρακτική τρέχουσα από τα μέσα του αιώνα σε δημόσιες γιορτές στη Γαλλία και τα γερμανικά κράτη. Την επόμενη χρονιά, αν και δεν πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση εξαιτίας βροχής, δίπλα στο στρατό παρατάχθηκε και μία πανεπιστημιακή φάλαγγα. Η πρωιμότερη αναφορά για μαθητική παρέλαση εντοπίζεται το 1899.[34] Τα σχολεία είχαν παραταχθεί και κατά τον εοαρτασμό της 25ης Μαρτίου του 1924, όταν ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία. Τα επόμενα χρόνια την παρέλαση του στρατού πλαισίωναν και πρόσκοποι και μαθητές στρατιωτικών σχολών. Το 1932 τα σχολεία της Αθήνας παρήλασαν μπροστά από επισήμους στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μαζί με τους προσκόπους, τη «φρουρά της πόλης» και τις «εθνικιστικές οργανώσεις». Από το 1936 η μαθητική παρέλαση, που έγινε μπροστά από το βασιλιά Γεώργιο και τον πρωθυπουργό Μεταξά, έλαβε επίσημο χαρακτήρα. Την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά οι παρελάσεις μαθητών και φαλαγγιτών (μελών της ΕΟΝ) προσέλαβαν μεγάλη σημασία και συνδέθηκαν με τη στρατιωτική παρέλαση. Η πρακτική των μαθητικών παρελάσεων εξακολούθησε κατά την εμφυλιοπολεμική περίοδο και έπειτα έως και μετά τη μεταπολίτευση.[35] Σε διάφορες επαρχιακές πόλεις συμμετέχουν και τοπικές ανώτερες και ανώτατες σχολές, όπως π.χ. στην Κέρκυρα[36][37] και την Πάτρα[38]. Παλαιότερα (μέχρι δεκαετία 1980) συμμετείχαν τα πανεπιστήμια και στην παρέλαση της Αθήνας.

Πηγή-ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

  Υπάρχουν πολλές σελίδες όπου μπορείτε να βρείτε βιβλία αναφερόμενα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και να διαβάσετε ,έτσι θα περάσει και η ώρα σας ευχάριστα και όχι μπροστά από την τηλεόραση με τους κακορίζικους δημοσιογράφους που τα τόσααααα τα κάνουν άλλα τόσαααααα ....να με συμπαθάτε !

Μήνυμα Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας για 25η Μαρτίου- Ευθύνη έναντι κορωνοϊού

«Φέτος, το εθνικό χρέος μάς καλεί να επιδείξουμε πνεύμα συλλογικής συνείδησης και ατομική ευθύνη» υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά προς τον απόδημο Ελληνισμό, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Η κα Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι οι ημέρες που ζούμε φέρουν το βαρύ φορτίο της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, μιας τραγικής υγειονομικής κρίσης που απαιτεί ψυχραιμία και αυστηρή συμμόρφωση με τα μέτρα των αρμοδίων.

Παράλληλα, τονίζει ότι «Φέτος, δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. Ο κάθε όμως Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, είναι σίγουρο ότι θα αισθανθεί εθνική υπερηφάνεια και θα γιορτάσει την ημέρα όχι συλλογικά αλλά στην καρδιά και την ψυχή του». Εκφράζει επίσης την ευχή και την ελπίδα και αυτός ο αγώνας, που δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό αλλά την ανθρωπότητα ολόκληρη, σύντομα, με την συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, να κερδηθεί και του του χρόνου να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τον πιο λαμπρό τρόπο

Ειδικότερα στο μήνυμά της προς τον απόδημο ελληνισμό η Πρόεδρος αναφέρει:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, τους απόδημους Έλληνες, για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης.

Η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στον αγώνα του 1821 υπήρξε καθοριστική, καθώς σημαντικά κέντρα του ελληνισμού από άποψη πνευματική, πολιτική, οικονομική, αλλά και αριθμητική, βρίσκονταν εκτός των εδαφών που αποτέλεσαν το πρώτο ελληνικό κράτος. Στην Οδησσό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία. Πολλοί απόδημοι Έλληνες έλαβαν μέρος και θυσιάστηκαν στον αγώνα, ενώ οι ελληνικές παροικίες στην Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Βουδαπέστη, την Τεργέστη, την Βενετία και αλλού συνέβαλαν πνευματικά και υλικά στην επανάσταση.

Ο ρόλος όμως των Ελλήνων της διασποράς δεν σταμάτησε με την επίτευξη της ανεξαρτησίας μας. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού βρέθηκαν στο πλευρό του νέου ελληνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι από το εξωτερικό προέρχονταν οι περισσότεροι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον δημόσιο βίο της Ελλάδας. Και εσείς σήμερα, άξιοι συνεχιστές των Ελλήνων της εποχής εκείνης, είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό της Ελλάδας, όπως και εμείς, που κατοικούμε μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους, οφείλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των απανταχού Ελλήνων.

Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Πρέπει όλοι να δράσουμε με αποφασιστικότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επιθετική συμπεριφορά γειτονικών μας κρατών, τα οποία, μεταξύ άλλων, μεταχειρίζονται απελπισμένους ανθρώπους ως εργαλείο για να υπονομεύσουν την εθνική μας κυριαρχία, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο πόνο και το διεθνές δίκαιο. Σε μια συγκυρία δύσκολη, οφείλουμε ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις αξίες του ελληνισμού, όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με βάση τις αξίες αυτές, ενωμένοι και δημιουργικοί, θα πορευτούμε για να κερδίσουμε ένα μέλλον ευημερίας που να μας χωράει όλους. Μέλλον που, με έμπνευση το ευρωπαϊκό όραμα, συνδέεται με ένα νέο πατριωτισμό, ο οποίος δεν αντιστρατεύεται τον κοσμοπολιτισμό αλλά αποτελεί προϋπόθεσή του. Αυτόν τον πατριωτισμό είχε κατά νου ο Γιώργος Σεφέρης, όταν, μιλώντας στους Έλληνες της Αιγύπτου, ένα ιστορικό τμήμα του αποδήμου ελληνισμού, για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, αναφερόταν στη «στιγμή που κοιτάζουμε και συλλογιζόμαστε και προσπαθούμε να διακρίνουμε το πεπρωμένο του ελληνισμού μέσα από την καταιγίδα και πέρα από την πλατιά στροφή που κάνει στα χρόνια μας η ιστορία του κόσμου» και υπενθύμιζε τα λόγια του στρατηγού, πως «τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι».

Αγαπητοί μου συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Οι ημέρες που ζούμε φέρουν το βαρύ φορτίο της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, μιας τραγικής υγειονομικής κρίσης που απαιτεί ψυχραιμία και αυστηρή συμμόρφωση με τα μέτρα των αρμοδίων. Φέτος, δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. Ο κάθε όμως Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, είναι σίγουρο ότι θα αισθανθεί εθνική υπερηφάνεια και θα γιορτάσει την ημέρα όχι συλλογικά αλλά στην καρδιά και την ψυχή του. Φέτος, το εθνικό χρέος μάς καλεί να επιδείξουμε πνεύμα συλλογικής συνείδησης και ατομική ευθύνη. Εύχομαι και ελπίζω ότι και αυτός ο αγώνας, που δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό αλλά την ανθρωπότητα ολόκληρη, σύντομα, με την συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, θα κερδηθεί. Και ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τον πιο λαμπρό τρόπο».

Πηγή-SIGMALIVE

 

Αποτέλεσμα εικόνας για 25η μαρτιου 1821

 

Αυτά από εμένα Έλληνες και Ελληνίδες ,πατριώτες και πατριώτισσες ,εύχομαι Ο Ευαγελισμός Της Θεοτόκου μας 

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελισμος της θεοτοκου

να μας απαλλάξει από αυτό το μαρτύριο που ζούμε και εμείς και όλοι οι λαοί του κόσμου ,Να μας φωτήσει τον δρόμο ,να μας χαρίσει ΥΓΕΙΑ ,να μας κάνει να σκεφτούμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πληγώσαμε και τον πλανήτη γη αλλά και Τον Θεό Και την ίδια μας Την Υπεραγία Θεοτόκο .Εύχομαι ολόψυχα Ο Θεός μας με Την Μητέρα Του να μας απαλλάξουν και να δείξουν έλεος προς όλους μας ,πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου .Μαζί την ερχόμενη Πέμπτη ,αύριο έχουμε να φτιάξουμε τους μπακαλιάρους μας και την σκορδαλιά μας οπότε ξανά μαζί Πρώτα Ο Θεός την ερχόμενη Πέμπτη .Μέχρι τότε .....Φιλιά στα μούτρα σας.....ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ,ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ,ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ,ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ,ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 .

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

Θα σας πω και καλημέρα αλλά και καλό μεσημέρι σε όλους μια και η ώρα ''πέρασε''και βαδίζουμε προς το μεσημέρι .Έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα και επειδή κοιμόμαστε πολύ αργά ,ξυπνάμε και πολύ αργά οπότε είμαι εδώ λίγο πριν τις 12.00 μ.μ και εύχομαι σε όλους καλό μεσημεράκι και υγεία πάνω απ΄'ολα .Γ 'Χαιρετησμοί Στην Παναγία μας σήμερα και παρακαλούμε όλους τους ιερείς να κάνουν Δέηση Στην Υπεραγία Θεοτόκο να μας Βοηθήσει ...Ας είναι κεκλησμένων των θυρών οι εκκλησίες πράγμα που δεν μας αρέσει καθόλου ,αλλά παρακαλούμε πολύ να γίνει Παράκληση ,παρακαλούμε πάρα πολύ .

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΑΓΙΑ

Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ, ΣΕΜΝΟΤΕΡΗ, ΤΑΠΕΙΝΟΤΕΡΗ, ΙΕΡΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Σήμερα, 30 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα, τελείται σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς η ακολουθία της γ’ Στάσης των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

 

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας περιλαμβάνουν σε μια σπουδαία ποιητική μορφή και πανέμορφα λόγια, όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, για την αγνότητα και για την αγιότητά Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό και την Παναγία γι’ αυτό τον αγώνα.

Η ακολουθία της γ’ Στάσης των χαιρετισμών προς την Υπεραγία θεοτόκο:
Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, ημίν τοις υπ’ αυτού γενομένοις εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ώσπερ ην άφθορον, ίνα το θαύμα βλέπομεν, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες
Ο Χριστός ανέπλασε τον κόσμο μας έδειξε καινούργια κτίση, ο Ίδιος βλάστησε από κοιλία χωρίς σπόρο και διαφύλαξε αυτήν άφθορη και μετά την γεννησή Του. Και βλέπουμε εμείς αυτό το θαύμα, υμνούμε την μητέρα Του φωνάζοντάς της.

Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας
χαίρε, το στέφος της εγκρατείας.
Χαίρε Παναγία που’σαι το άνθος που δεν το άγγιξε η φθορά.
Χαίρε που είσαι εκείνη που βραβεύθηκες για την αγνότητα και την εγκράτεια.

Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα
χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.

Χαίρε που είσαι η λαμπρή προεικόνιση της Θείας Αναστάσεως. Διότι όπως βγήκε από σένα στον κόσμο ο Λυτρωτής χωρίς να πάθει τίποτε η παρθενία σου, έτσι βγήκε και από τον τάφο φυλάξας τα σήμαντρα σώα. Χαίρε ακόμη διότι φανερώνεις στη ζωή σου την ζωή των αύλων Αγγέλων.

Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ ου τρέφονται πιστοί
χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ” ου σκέπτονται πολλοί.
Χαίρε που είσαι δέντρο με καρπό τον Χριστό από τον οποίον τρέφονται οι πιστοί μεταλαμβάνοντας την γλυκύτητά του. Και δέντρο ακόμα με πλατύ φύλλωμα παντοδυνάμου προστασίας που δίνει ίσκιο και σκεπάζει πολλούς.

Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις
χαίρε, απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις.
Χαίρε που κυοφόρησες και γέννησες τον Ιησού που μας οδηγεί από την πλάνη στην αλήθεια και μας ελευθερώνει από τα πάθη που μας είχαν αιχμαλωτίσει.

Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις
χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις.
Είσαι εκείνη που κάνεις τον δίκαιο Κριτή, τον Υιό σου, να μας συγχωρεί και να ξεχνά τις αμαρτίες μας.

Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας
χαίρε, στοργή πάντα πόθον νικώσα.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.
Είμαστε γυμνοί από κάθε δικαιολογία κι ελευθεροστομία δεν έχουμε απέναντι του θείου Υιού σου. Αλλά οι μεσιτείες σου που μας ντύνουν με το δικαίωμα να Του μιλάμε, δικαίωμα που δεν το αξίζουμε και το αποκτάμε χάρη σ’ εσένα. Είσαι ακόμα η στοργική εκείνη αγάπη, που κανένα άλλο αίσθημα δεν μπορεί να την ξεπεράσει.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανόν μεταθέντες΄ δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι προς το ύψος, τους αυτώ βοώντας
Αλληλούια
Αφού είδαμε τόσο παράξενη γέννηση, ας αποξενωθούμε από τον κόσμο μεταθέτοντας το νου μας στον ουρανό. Γι’αυτό και ο απρόσιτος θεός έγινε άνθρωπος θέλοντας να μας τραβήξει στα ύψη ενώ θα του φωνάζαμε όλοι αλληλούια.

’Ολον ην εν τοις κάτω, και των άνω ουδόλως, απήν ο απερίγραπτος Λόγος συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου μετάβασις δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεολήπτου, ακουούσης ταύτα
Ο Υιός και λόγος του θεού ήταν ολόκληρος πάνω στη γη και συγχρόνως δεν απουσίαζε από τον ουρανό. Διότι επρόκειτο για συγκατάβαση θεική, και όχι για τοπικό περιορισμό της θεότητας. Κι η παρθένος Μαρία δέχθηκε μέσα της τον θεό και Τον γέννησε, ακούοντας από εμάς τα εξής.

Χαίρε, Θεού αχωρήτου χώρα
χαίρε, σεπτού μυστηρίου θύρα.
Χαίρε Μαρία γιατί είσαι ο τόπος που χώρεσε τον αχώρητο θεό. Είσαι η θύρα από την οποία οι λογισμοί μας περνούν για να εισέλθουν στο σεπτό μυστήριο της θείας σαρκώσεως.

Χαίρε, των απίστων αμφίβολον άκουσμα
χαίρε των πιστών αναμφίβολον καύχημα.
Οι άπιστοι σε ακούνε και πέφτουν σε αμφιβολίες αλλά για μας είσαι το καύχημα και η βεβαιότης μας.

Χαίρε, όχημα πανάγιον του επί των Χερουβείμ
χαίρε, οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ.
Χαίρε γιατί είσαι ο θρόνος και το πύρινο άρμα όπου στέκεται Εκείνος ο οποίος στέκεται πάνω στα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ.

Θέλοντας να σώσει τον κόσμο Εκείνος που έφτιαξε κι εστόλισε όλα αυτά που βλέπουμε στον κόσμο, ήλθε μέσα στον κόσμο με τη θέλησή Του. Και ενώ ήταν ο ποιμένας μας και ο θεός μας παρουσιάστηκε για χάρη μας ανάμεσά μας ως άνθρωπος. Για να καλέσει όμοιος τον όμοιο, ακούοντας ως θεός Αλληλούια.

 

 

Παναγία Προυσιώτισσα (Δέηση Υπέρ Υγείας)

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

 Ηλιόλουστη η Παρασκευή - Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς

Καιρός: Ηλιόλουστη η Παρασκευή - Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς (pics)

Αίθριος θα παρουσιάστει ο καιρός σήμερα Παρασκευή (20/3) - Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο - Μέχρι 8 μποφόρ οι άνεμοι.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη παροδικές νεφώσεις, με μικρής διάρκειας βροχές στην Κρήτη.

Σε όλη την υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στο νότιοανατολικο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολλές περιοχές μέχρι τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Παρασκευή 20 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Aνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημεριανές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στην κεντρική Μακεδονία βόρειοι έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 Πηγή- Newsbomb.gr

Σαν σήμερα 20 Μαρτίου

1800 Ο Ιταλός φυσικός Αλεσάντρο Βόλτα ανακοινώνει με γράμμα του στον άγγλο φίλο του σερ Τζόζεφ Μπανκς ότι ανακάλυψε την μπαταρία.

1815 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης επιστρέφει στο Παρίσι μετά τη δραπέτευσή του από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξόριστος. Η επάνοδός του στην εξουσία θα ήταν σύντομη, αφού λίγους μήνες μετά, στη μάχη του Βατερλό (18/6/1815) ηττήθηκε και εξορίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου έμεινε έως το θάνατό του.

1834 Οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας παραπέμπονται σε δίκη με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της εσχάτης προδοσίας. Στις 25/5 καταδικάζονται σε θάνατο, ποινή που ωστόσο δεν εκτελείται αφού δεν υπογράφτηκε από τους δικαστές Γεώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη

1835 Ολοκληρώνονται οι πρώτες δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, που διήρκεσαν πέντε μέρες και στις οποίες έλαβαν μέρος δύο κόμματα, το κόμμα των Κυβερνητικών ή κόμμα του Άρμανσπεργκ (Βαυαρός αντιβασιλέας του Όθωνα), και το κόμμα των Αντιαρμανσπεργικών, το οποίο ήταν το ισχυρότερο.

1852 Εκδίδεται το βιβλίο της Χάριετ Μπίτσερ Στόου "Η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά", όπου μέσα σε τρεις μήνες θα πουλήσει πάνω από 300.000 αντίτυπα

1900 Ο Σέρβος φυσικός Νίκολα Τέσλα λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ασύρματη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας.

1916 Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει τη Θεωρία της Σχετικότητας.

1929 Ο ΠΑΟΚ συγχωνεύεται με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και αλλάζει το σήμα του από τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι στο δικέφαλο αετό.

1933 Εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, ο οποίος ξεκινά την οικονομική αναστύλωση της χώρας, που μαστίζεται από το κραχ της δεκαετίας του '20. Η πολιτική που ακολούθησε θα γίνει γνωστή ως "New Deal"

1933 Εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα ο ιταλοαμερικανός οικοδόμος Τζουζέπε Ζανγκάρα, ο οποίος στις 15 Φεβρουαρίου 1933 αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ (αντ’ αυτού σκοτώθηκε ο Δήμαρχος του Σικάγο που τον συνόδευε). Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Ζήτω η Ιταλία. Ζήτω οι φτωχοί λαοί παντού!...Πάτα τον διακόπτη».

1933 Την ίδια μέρα, στη Γερμανία, οι Ναζί ανοίγουν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου

1952  Ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας παθαίνει βαριά ημιπληγία. Επίσημα πρωθυπουργικά καθήκοντα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος.

1956 Ο Αριστοτέλης Ωνάσης προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασής του με το Δημόσιο για την «Ολυμπιακή», για να ενισχύσει το κράτος την ανανέωση του στόλου της εταιρείας.

1969 Ο Τζων Λένον και η Γιόκο Όνο παντρεύονται στο Γιβραλτάρ

1973 Δυόμισι χιλιάδες φοιτητές συγκεντρώνονται στο κτίριο της Νομικής και κατόπιν ανεβαίνουν στην ταράτσα όπου φωνάζουν συνθήματα κατά της δικτατορίας. Η Χούντα απαντά με επίθεση της αστυνομίας, της ΕΣΑ και των ΛΟΚ. Πολλοί φοιτητές συλλαμβάνονται.

1986 Ο Ζακ Σιράκ γίνεται πρωθυπουργός της Γαλλίας.

1987 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκων εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά του ΑΖΤ, του πρώτου φάρμακου κατά του AIDS.

1990 Πεθαίνει ο Σοβιετικός τερματοφύλακας Λεβ Γιασίν, που θεωρείται ως ο καλύτερος τερματοφύλακας του 20ού αιώνα από την διεθνή ομοσπονδία ιστορίας και στατιστικής ποδοσφαίρου. 

1997 Πέθανε ο Ανδρέας Λεντάκης, Ελληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Γεν. 8/7/1934)

2003  4:35 π.μ. (ώρα Ελλάδος) ξεκινάει ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης από τις ΗΠΑ. Αμερικανικά και βρετανικά στρατεύματα εισβάλουν στη χώρα με το επιχείρημα ότι το Ιράκ κατέχει όπλα μαζικής καταστροφής.

Πηγή-Thepressroom.gr

  Αυτά από εμένα και για σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου Γ'Χαιρετησμοί και ευτυχώς να ξέρετε θα υπάρχουν εκκλησίες που θα έχουν απευθείας σύνδεση για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την λειτουργεία .Πέρασε ο καιρός ,βαδίζουμε ολοταχώς προς το Άγιο Πάσχα και προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε τουλάχιστον να ζήσουμε το Άγιο και Σεπτό Πάθος Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.Πραγματικά το ευχόμαστε όλοι μέσα από τα βάθυ της καρδιάς μας και ξαναλέω ,και απευθύνομαι στους ιερείς μας ,ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ,παρακαλούμε πολύ ,μην τα ισοπεδόνουμε όλα ας είναι κεκλησμένων των θυρών ,παρακαλούμε πολύ τους ιερείς  όλους.

Εμείς Πρώτα Ο Θεός θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη 24 Μαρτίου ,παραμονή της 25ης Μαρτίου με πολλά και διάφορα για τον αγώνα του 1821 ,δυστυχώς τίποτα δεν είναι το ίδιο αλλά ευτυχώς υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα στο διαδύκτιο και θα μπορούμε να δούμε παλιότερες παρελάσεις ,απλά να μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε την Σημαία μας στα μπαλκόνια σας όλοι ...

Σε χαμηλούς ρυθμούς θα κινηθώ μουσικά σήμερα μιας και δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα των Γ'Χαιρετησμών που σας μεταδίδω πιο πάνω ,οπότε θα κινηθώ σε πιο απαλούς θα έλεγα τόνους.Καλή δύναμη ,καλή υπομονή και κάτι τελευταίο ,η νηστεία συνεχίζεται ,όχι επειδή δεν πάμε στην εκκλησία ή και ίσως να μην γιορτάσουμε Το Πάσχα όπως κάθε χρονιά πάει να πει πως σταματάμε την νηστεία ,με τίποτα ,προχωρούμε με πίστη και ταπεινότητα σε αυτό που μας ανατήθεται να κάνουμε απέναντι Στον Θεό ,την Παναγία μας και όλους τους Αγίους ,συνεχίστε λοιπόν την νηστεία με ευλάβεια και να δείτε που όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε ,να χαμογελάτε ,να έχετε υπομονή γιατί ακόμη στην αρχή είμαστε ,και Ο Θεός στο τέλος Θα μας Βοηθήσει ,αρκεί να προσευχόμαστε στο σπίτι μας όσο μπορούμε.Φιλιά στα μούτρα σας....ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΛΛΑΔΑ .ΚΑΛΟ ΣΑΒΒ/ΚΟ ,Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι και υγεία σε όλους .Πέμπτη σήμερα 19 του Μάρτη και λίγο μετά τις 11 π.μ είμαι εδώ κοντά σας και μιας και κοιμόμαστε αργά ( έχουμε δει πολύ ωραίες ταινίες ) εννοείται πως ξυπνάμε και αργά απότε καλημέρα όλη μέρα .Σας είπα και χτες ότι εδώ στην ενημερωτική-μουσική στήλη της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας θα μεταδίδω πλέον μόνο όμορφα πράγματα ,δηλ δεν θα μεταδίδω τις ειδήσεις που μεταδίδουν όλα τα υπόλοιπα site .'ετσι και αλλιώς τα βλέπετε από αλλού ,να μου πεις σε κανονικές συνθήκες δεν βλέπατε τις ειδήσεις που σας ''μετέφερα'';;;ναι τις βλέπατε κάποιοι αλλά όχι με αυτόν τον ρυθμό που κοντεύουν να μας τρελάνουν και γαυτό αποφάσισα να σας ''προσφέρω''ένα ήρεμο και αισιόδοξο διάβασμα .

Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό και αμέσως μετά θα σας ''μεταφέρω''στο παρελθόν ,έτσι για να θυμηθούμε όμορφα πράγματα και να μας έρθουν γλυκές αναμνήσεις που όλοι λίγο πολύ έχουμε .

Καιρός: Με μποφορ και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη - Πού θα σημειωθούν βροχές.

Καιρός: Με μποφορ και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη - Πού θα σημειωθούν βροχές (pics)

Αμετάβλητος θα παρουσιάστει ο καιρός σήμερα Πέμπτη (19/3) - Η θερμοκρασία σε νέα μικρή πτώση - Βροχές τοπικού χαρακτήρα στα κεντρικά και νότια - Μέχρι 8 μποφόρ οι άνεμοι.

Λίγες βροχές μικρής διάρκειας στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πέμπτη 19 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Aνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή-Newsbomb.gr

Για όσους έζησαν τη δεκαετία του ’80. Εικόνες που θα πουν πολλά στους πιο παλιούς....

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, κείμενο που λέει "έζησα την εποχή που έβγαζα φωτογραφίες και περίμενα μια εβδομάδα να εμφανιστούν για να δω ότι όλες είναι χάλια ΘΑ ΣΕΒΕΣΤΕ"

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "-Πόσο χρονών είσαι; -Πρόλαβα στο χωριό και έπιασα στα χέρια μου το παρακάτω φακό. UCAR Αστε Τρελοί SUPER"

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια και μπότες

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται

Κάποτε όταν η ζωή ήταν πιο δύσκολη, πιο ωραία και η μουσική πιο μελωδική…

Κάποτε, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, που δεν υπήρχαν κινητά, internet, καπουτσίνο και DVD-Players, ζούσανε οι άνθρωποι την κάθε στιγμή σα να ήταν η τελευταία. Διασκέδαζαν κάθε μέρα στη Ντίσκο και κάθε πρωϊ πήγαιναν στη δουλειά τους, γιατί τότε υπήρχαν δουλειές. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και τα καλοκαίρια εξοχή. Πόσοι απο εσάς έζησαν τότε; Πόσοι από εμάς θυμούνται;

Τότε…

Τότε, πηγαίναμε σχολείο με το πλαστικό ποτηράκι και το ταπεράκι με το σαντουϊτς της μαμάς από φρέσκο ψωμί… τότε δεν ήταν διαδεδομένα τα ψωμιά του τοστ. Οι πίνακες ήταν πράσινοι και οι κιμωλίες χωρίς πλαστικοποίηση, ξέφτιζαν στα χέρια μας καθώς γράφαμε. Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί και τραβάγανε και κανένα αυτί… Το βράδυ μετά το διάβασμα, βλέπαμε τηλεόραση στα δύο μοναδικά (Συγχωρεμένα) κανάλια της ΕΡΤ, στην ασπρόμαυρη τηλεόραση με τα μεγάλα κουμπιά.

Αν θέλαμε να δούμε καμμιά καινούργια ταινία πηγαίναμε στο σινεμά. Τους χειμώνες κάθε Κυριακή τρώγαμε όλοι μαζί και μετά πηγαίναμε στο λούνα-παρκ. Τα καλοκαίρια πηγαίναμε κάθε Κυριακή στη Βουλιαγμένη για μπάνιο, γιατί τότε οι παραλίες ήταν ελεύθερες για όλον τον κόσμο. Ύστερα, περιμέναμε τη στιγμή που θα φορτώναμε το παλιό FIAT για να πάμε διακοπές στο θείο ή στον παππού! Τριγυρνούσαμε με τα ποδήλατα και σκαρφαλώναμε στα δέντρα, πέφταμε και γδέρναμε τα γόνατα και τα χέρια μας, τότε… δεν υπήρχαν γιατρικά πολλά όπως τώρα, λίγο οινόπνευμα και υπομονή μέχρι να φύγει το τσούξιμο αρκούσαν.

Τα κορίτσια παίζανε με τη bibi-bo και τα αγόρια με τα palymobil. Σκαρφαλώναμε στους θερινούς κινηματογράφους, κρυφά, για να δούμε ακατάλληλες ταινίες και δε βγάζαμε τσιμουδιά! Μέναμε έξω μέχρι αργά. Οι γονείς μας αν ήθελαν να μας πουν οτι είναι ώρα να γυρίσουμε σπίτι, έβγαιναν στην εξώπορτα και φώναζαν όσο πιο δυνατά μπορούσαν!

Τότε δεν υπήρχαν κινητά…

Τα όμορφα καλοκαιρινά βράδια, μετά από την κούραση του παιχνιδιού πέφταμε ξεροί στα ντιβάνια της αυλής της γιαγιάς και κοιμόμασταν κάτω από τον έναστρο ουρανό, με συντροφιά το παλιό μονοφωνικό ραδιόφωνο του μπαμπά. Το πρωί λιώναμε στη θάλασσα και μετά στο φαϊ! Τα Σάββατα πηγαίναμε με τους γονείς μας στις roller-disco και τρώγαμε θεϊκές τούμπες προσπαθώντας να το παίξουμε αντράκια. Ύστερα, ορμούσαμε στα ηλεκτρονικά και στο pacman, τα φλιπεράκια και το teτris έπαιρναν φωτιά, ξεπαραδίαζοντας τα τελευταία δεκάδραχμα από το παντελόνι του μπαμπά… Κλέβαμε τα άσπρα σεντόνια της γιαγιάς και φτιάχναμε κουκλοθέατρο, μα η χαρά κράταγε μέχρι να μας πάρουν πρέφα και να μας πάρει και να μας σηκώσει!

Τότε δουλεύαμε!

Πλέναμε το αυτοκίνητο του θείου για να τσεπώσουμε 500 δραχμές και να το χαλάσουμε σε παγωτά, κάρτες και μπρελόκ. Τότε δεν υπήρχαν kinder έκπληξη, ούτε κάρτες Vodafone, Cosmote ή Wind. Τότε, είχαμε επαφή με τους φίλους μας! Πηγαίναμε σπίτι τους και τους φωνάζαμε να κατέβουν για να παίξουμε. Τότε δεν υπήρχε Facebook, Twitter και Skype. Ό,τι θέλαμε το λέγαμε κατ’ιδίαν και σε ιδιάζουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου. Τότε δεν υπήρχε αναγνώριση αριθμού, ούτε ασύρματα τηλέφωνα. Λέγαμε οτι ήμασταν κάπου ενώ ήμασταν κάπου αλλού! Την κοπανάγαμε μέσα στα δάση και αν κάτι συνέβαινε δε θα μας έβρισκε κανείς… δεν υπήρχαν hot spot, wi-fi και iPad για να δηλώσουμε την παρουσία μας…

Τα μεγαλύτερα αγόρια, τσιλιμπουρδίζαν με τα κορίτσια κι εμείς χασκογελούσαμε απο τη γωνία μέχρι να μας πετάξουνε κορόμηλα και να τραπούμε σε φυγή! Τρέχαμε ξυπόλητοι στους χωματόδρομους με τα πετσετέ σορτσάκια και τα δίχτυνα μπλουζάκια. Τσακωνόμασταν με τα μεγαλύτερα ξαδέρφια, γιατί δε μας παίρνανε μαζί τους στη Dorian – Gray, και τη Barbarella… τότε δεν υπήρχε Youtube και η μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε Sandra και italo disco, ήταν να κρυφτούμε στο πίσω μπαλκόνι που έβλεπε στη ντίσκο, ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητα όλης της οικογένειας και μετά να τρέξουμε στο δισκοπωλείο της γειτονιάς.

Τότε ακούγαμε φοβερή μουσική που ξεσήκωνε και τα πατώματα!

http://www.golden-memories.info/wp-content/uploads/2018/07/Screenshot_12-300x187.png 300w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 100%;">

Χορεύαμε μέχρι να πέσουμε ξεροί και διαλύαμε τις κασσέτες από το παίξιμο. Τότε δεν υπήρχαν CD και Mp3. Η μουσική ακουγόταν από κάθε σπίτι, από κάθε γωνιά της πόλης ή του χωριού. Για να ακούσουμε Dance department – Paradise τρέχαμε σαν τρελοί στον μεγάλο αδερφό της καλύτερής μας φίλης και τον παρακαλούσαμε να μας αφήσει να ακούσουμε τους καινούργιους δίσκους του.

Η μοναδική μας σχέση με την τηλεόραση ήταν για να δούμε κάντυ-κάντυ, roadrunner, Bugs Bunny, Thundercats και Οδύσσεια, παρέα με ένα carnation. Τότε δεν υπήρχαν παιδικά με τεράστιους κακούς με κόκκινα μάτια και ανατριχιαστικές φωνές.

Τα ρούχα που φορούσαμε τότε εμείς τα παιδιά ήταν πραγματικά μοναδικά.

Στο σχολείο ποδιά και έξω πολύχρωμα φουστανάκια με κορδελλίτσες, σαλοπέτες και σωλήνες παντελόνια. Ο μεγάλος αδερφός κυκλοφορούσε με μαύρες δίχτυνες μπλούζες με νεκροκεφαλές και η μεγάλη αδερφή με καuτά σορτσάκια. Η μεγάλη ξαδέρφη φορούσε λαμέ ολόσωμες φόρμες και τα μαλλιά της ήταν τόσο φουσκωμένα που φάνταζε πολύ τζαμάτο στα μάτια μας! Ο μπαμπάς φορούσε παντελόνια με ζώνες, μπλουζάκι lacoste και στην κωλότσεπη είχε πάντα ένα πακέτο τσιγάρα Κεράνης. Η μαμά φορούσε εμπριμέ φουστάνια στο σπίτι και πουκάμισα με τεράστιες βάτες έξω.

Οι Νέοι…

Οι νέοι, τότε είχαν όνειρα, ιδανικά… Μπορεί να φόραγαν σκουλαρίκια και να οδηγούσαν XT μηχανές, αλλά είχαν όνειρα και ιδανικά. Έβλεπαν έναν νέο κόσμο και ήθελαν πολύ να τον πλάσουνε από την αρχή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια καταπίεσης. Είχαν ενέργεια και ελπίδα. Οι μεγάλοι είχαν σκοτάδι… Τους ένοιαζε μόνο η τιμή της κόρης, η παντρειά και μια θεσούλα στο Δημόσιο για το παιδί τους. Τότε, όποιος νέος ή νέα, σύχναζε στις Ντίσκο ήταν αλήτης και κακός.. όποιος νέος ονειρευόταν ένα μέλλον μακριά από το Δημόσιο ήταν αναρχικός… Και οι μεγάλοι συνέχιζαν την κληρονομιά που 7 χρόνια καταπίεζε τους νέους για να μη νιώθουν, να μην έχουν ιδανικά.

Τότε, οι περισσότερες Ελληνικές ταινίες είχαν θέμα κοινωνικό. Ναρκωτικά, εγκληματικότητα… γιατί παρ’όλο που η ζωή ήταν αλλιώς, νέες παγίδες έριχναν τους νέους στο περιθώριο… το γιατί ίσως το ξέρετε καλύτερα εσείς που τότε ήσανσταν νέοι… εμείς που ήμασταν παιδιά.. μέσα από τα μάτια μας φάνταζε γκραν-γκινόλ, η τσιρίδα της μαμάς και το χτύπημα του χεριού του μπαμπά στο τραπέζι, γιατί ο μεγάλος αδερφός πήρε μηχανή και η μεγάλη αδερφή βγήκε ραντεβου.

Η Γιαγιά και ο Παππούς…

Η γιαγιά και ο παππούς έκαναν κήρυγμα για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ και το πόσο πιο καλά θα είναι για εμάς. Εμείς τα παιδιά δεν καταλαβαίναμε πολλά, αλλά ο μεγάλος αδερφός κουνούσε το κεφάλι σαν κάτι να ήξερε παραπάνω.

Τα απογεύματα, η γιαγιά κι ο παππούς μας πήγαιναν στην παιδική χαρά και όσο εμείς παίζαμε, εκείνοι κάνανε πηγαδάκια με άλλες γιαγιάδες και παππούδες αναπολώντας τις ωραίες στιγμές της εποχής τους. Το βράδυ μας κυνηγούσανε στις γειτονιές και φωνάζανε να κατέβουμε από τα δέντρα και να μη φάμε άλλα κορόμηλα μη μας πιάσει η κοιλιά μας! Όταν σπάγαμε τα κεφάλια μας και πέφταμε από τα ποδήλατα μας έβαζαν τσιρώτα, τότε τα μοντέρνα αδιάβροχα χαντζαπλάστ… δεν υπήρχαν.

Το πρωί, μας έφτιαχναν ψωμί με μερέντα και γάλα από την κατσίκα. Τα βράδια μας σκέπαζαν με τα ναϋλον λουλουδάτα σεντόνια και μας χαϊδευαν τα μαλλιά μέχρι να μας πάρει ο ύπνος… Το χειμώνα μας μάθαιναν πολλαπλασιασμό και γραμματική. Μας έπαιρναν από το σχολείο και όταν γυρνούσαμε σπίτι βρίσκαμε ένα ζεστό πιάτο φαϊ.

Η Μαμά και ο Μπαμπάς…

Η μαμά συνήθως δε δούλευε. Ο μπαμπάς δούλευε σα σκυλί και έκανε ό,τι μπορούσε για εμάς. Ήταν αυστηρός και απόλυτος. Δε μας άφηνε να πηγαίνουμε στη ντίσκο και φώναζε αν δεν είχαμε καλούς βαθμούς ή αν δε θέλαμε να γίνουμε γιατροί ή δημόσιιοι υπάλληλοι. Τρέμαμε μη μας πιάσει σε καμιά γωνία με το αμόρε και αλλάζαμε δρόμο μετά την κοπάνα να μη μας τσακώσει! Η μαμά ήταν νοικοκυρά και καμμιά φορά υποταγμένη. Έλεγε ναι σε ό,τι επέβαλε ο μπαμπάς, ακόμα κι αν ήταν άδικο και απόλυτο.

Οι γονείς μας τότε, προσπαθούσαν να μας προστατεύσουνε από το κακό. Μας διηγούνταν ιστορίες για το Πολυτεχενείο και τη δράση τους! Αλλά όταν εμείς επαναστατούσαμε μας συμβούλευαν να κοιτάμε το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον του συνόλου. Εκθίαζαν τη γενιά τους για τα ιδανικά και τις ιδέες του, αλλά όταν εμείς είχαμε λίγα από αυτά μας έλεγαν αναρχικούς και πανκ…

Μια όμορφη εποχή…

Τότε, ζούσαμε κάθε στιγμή.. Πέφταμε, χτυπούσαμε και ξανασηκωνόμασταν. Μαθαίναμε γράμματα και οι δάσκαλοι μας τραβούσαν τα αυτιά. Παίζαμε μέχρι αργά και κλέβαμε φρούτα από τα δέντρα. Μεγαλώναμε με μουσική που δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ… κάναμε κόντρες με τις μηχανές και καπνίζαμε Κεράνης

Πηγαίναμε σινεμα, πίναμε φραπέ και παίζαμε με τους φίλους μας κάθε μέρα. Μεγαλώναμε σε έναν κόσμο όμορφο με πολλές δυσκολίες και είχαμε ιδανικά για ένα καλύτερο μέλλον. Παλεύαμε να ξεπεράσουμε το χαρτί των πολιτικών φρονημάτων, τις σκουριασμένες ιδέες των μεγάλων που μας έφεραν ως εδώ και τη λανθασμένη έννοια της αναρχίας. Αγαπούσαμε αληθινά και παρ’όλες τις δυσκολίες.. ζούσαμε, αναπνέαμε και ρουφούσαμε τη ζωή…

Γιατί τότε.. δεν υπήρχε κινητό, Facebook και Youtube. Υπήρχε η ανθρώπινη επαφή, η φιλία και η τελευταία γενιά με ιδανικά, που εξαϋλώθηκε μέσα στο πέρασμα του χρόνου.....

Πηγή-Golden Memories

Nομίζω πως κατά την δική μου άποψη είναι ένα από τα ωραιότερα άρθρα και επίσης νομίζω πως πολλοί θα συμφωνήσετε μαζί μου ,ευτυχώς και δοξάζω Τον Θεό που έζησα αυτήν την χρυσή εποχή που μου φαντάζει τόσο μακρυνή ...Και καλά που υπάρχουν αποθηκευμένα όλαααα αυτά που σας μεταδίδω σήμερα ώστε οι αναμνήσεις να μένουν πάντα ζωντανές....Μακάρι να του ρίξετε μια ματιά του άρθρου ,και να ταξιδέψετε και εσείς όπως ταξεδεύω εγώ από την ώρα που ψάχνω για να βρω όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα .Λοιπόν εννοείται πως και η σημερινή μουσική μου επιλογή είναι στο ίδιο μήκος κύματος , άλλωστε το ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μια απεριόριστη αγάπη για εκείνη την επόχη ,την χρυσή δεκαετία των 80s και 90s.Με την αφιέρωση μου και την θετική μου σκέψη σας εύχομαι να έχετε υγεία και να περνάτε όσο πιο καλά γίνεται ακόμη και μέσα στα σπίτια .Μαζί αύριο Πρώτα Ο Θεός και πάλι με άλλα πράγματα που μας φέρνουν αναμνήσεις όμορφες....Φιλιά στα μούτρα σας....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

 

 

Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι ,καλημέρα σε όλους τους απανταχού Έλληνες ,καλημέρα στα μέλη εκεί στην ομάδα και στην παρέα μας στο facebook ,καλημέρα σε φίλους και εχθρούς ,καλημέρα στην οικογένεια μου και και σε όλους τους φίλους εκεί στο χωριό μου τον Σταυρό ,τέλος πάντων καλημέρα όλη μέρα σε όλο το ντουνιά. Σας είπα και χτες ότι αλλάζουμε λίγο τα πλάνα μας και τι εννοώ ,εννοώ πως εδώ θα ''έρχεστε''και θα βλέπετε κάτι άλλο από αυτό που μεταδίδουν όλα τα ΜΜΕ και σπέρνουν τον πανικό ,μας έχουν τρελάνει ,μας κάνουν και χάνουμε την ψυχραιμία μας ,δεν μας δίνουν κάποια θετικά στοιχεία ,δεν μας μεταδίδουν θετικά πράγματα και όλη μέρα από παντού μας ''βομβαρδίζουν''με τον κορονο'ι'ο ,με λίγα λόγια μας τα πρίξανε....Mενουμε σπίτι ...Ναι ,ναι όκ το έχουμε εμπεδώσει ,το ξέρουμε και το κάνουμε ....

Ναι μεν καλή η ενημέρωση αλλά φτάνει ,φτάνει με τα απαισιόδοξα μηνύματα ,φτάνει με τον κολοιό ,τουλάχιστον εδώ δεν θα σας μεταφέρω τίποτα ,όλοι οι άλλοι έχουν ενημέρωση και μπορείτε να δείτε ,εδώ δεν ....και λέω δεν γιατί δεν θέλω να χαλάω την γλυκιά μας ατμόσφαιρα και θέλω να μεταδίδω την θετική ενέργεια και την αισιοδοξία που πρέπει να έχουμε όλοι ασχέτως αν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ,εγώ θα προσπαθήσω να κρατήσω αποστάσεις και να μεταφέρω όμορφα μηνύματα σε όλους .Μηνύματα μέσω διαφορετικών ίσως ειδήσεων ή ακόμη ,ακόμη κάτι που δεν έχει σχέση με όλο αυτό το γεγονός .

Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα για τον καιρό και ότι άλλο έχει το ''ενημερωτικό μου καλάθι'' που σίγουρα θα βρείτε ενδιαφέρον .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Καλός ο καιρός της Τετάρτης με πτώση της θερμοκρασίας - Πού και πότε θα βρέξει

Καλός ο καιρός της Τετάρτης με πτώση της θερμοκρασίας - Πού και πότε θα βρέξει (pics)

Καλός θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη (18/3) - Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση - Βροχές τοπικού χαρακτήρα στα βορειοανατολικά - Μέχρι 8 μποφόρ οι άνεμοι .

Αρχικά αίθριος καιρός, γρήγορα όμως στα βορειοανατολικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, όμως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Τετάρτη 18 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.
Aνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και από το απόγευμα θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές.
Aνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αρχικά αίθριος, γρήγορα όμως, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή-Newsbomb.gr

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Αυτό είναι τι μπορείτε να καταλάβετε από το χρώμα του κρόκου ενός αυγού για την υγεία της κότας

Δίαιτα

Ένας κρόκος αυγού μπορεί όντως να έχει διαφορετικά χρώματατο χρώμα του μπορεί να ποικίλλει από απλό κίτρινο μέχρι σκούρο πορτοκαλίΑλλά το χρώμα δεν λέει τίποτα για τον τρόπο ζωής της κόταςΕπίσης δεν λέει τίποτα για το πόσο υγιεινός είναι ο κρόκος για σαςΑυτό που μας δείχνει  όμως είναι τι έτρωγε η κόταΑν η κότα έτρωγε τροφή με πολύ σιτάρι, θα κάνει ένα αυγό με απαλό κίτρινο κρόκοΑπό την άλλη μεριάαν η κότα είχε μια ισορροπημένη διατροφή με καλαμπόκι και αλφάλφα για παράδειγμα, τότε το αυγό της θα έχει ένα σκούρο κρόκοΑυτό συμβαίνει επειδή το καλαμπόκι και το αλφάλφα περιέχουν καροτίνη, μια ουσία που κάνει τα καρότα να έχουν το πορτοκαλί τους χρώμα.

Γεύση

Η διατροφική αξία ενός αυγού δεν επηρεάζεται από το χρώμα του αυγούΕίτε το αυγό είναι βιολογικό είτε προέρχεται από μια κότα σε αιχμαλωσία δεν έχει σημασία αφού και τα δύο είναι υγιεινάΟ κρόκος του αυγού περιέχει βιταμίνες A, D, E και K, ανεξάρτητα από το χρώμα τουΕπιπλέον, όλα τα αυγά, ανεξαρτήτου χρώματος, έχουν την ίδια γεύση.

ΠηγήEi Ei Ei |

egg yolk

7 Περίεργες Χρήσεις της Coca Cola που Δεν Φαντάζεστε!

1. Καθαρίζει την λεκάνη της τουαλέτας

Η λεκάνη του μπάνιου είναι εστία για πολλά μικρόβια και με την καθημερινή χρήση μαζεύει βρωμιά, η οποία κολλάει στα τοιχώματα και είναι δύσκολο να την απομακρύνουμε. Τις περισσότερες φορές ξοδεύουμε αρκετό χρόνο τρίβοντας και πολλά χρήματα σε καθαριστικά. Μπορείτε εύκολα να καθαρίσετε τη λεκάνη της τουαλέτας ρίχνοντας μέσα Coca Cola.

Χάρη στο φωσφορικό οξύ, διαλύει τα άλατα και άλλες ακαθαρσίες πολύ αποτελεσματικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι ή κάποιον ψεκαστήρα, για να εφαρμόσετε το αναψυκτικό. Αφήστε το για μερικές ώρες ή, ακόμη καλύτερα, όλο το βράδυ και ξεπλύντε το. Παρεμπιπτόντως, το οξύ αυτό αφορά σε επιτρεπόμενα πρόσθετα τροφίμων και δεν είναι βλαβερό για την υγεία, αν καταναλώνεται σε λογικές ποσότητες.

2. Αφαιρεί λεκέδες

Οι λεκέδες συνήθως αφαιρούνται πολύ δύσκολα και μερικές φορές το απορρυπαντικό ρούχων δεν τα καταφέρνει. Γι αυτό το ενοχλητικό πρόβλημα στα ρούχα σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε λίγη Κόκα-Κόλα στον κύκλο πλύσης του πλυντηρίου σας ή, ακόμα καλύτερα, να ρίξετε λίγη απευθείας πάνω στο λεκέ.

Το όξινο συστατικό της Coca-Cola είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απομάκρυνση λεκέδων από τα υφάσματα. Ειδικά αν συνδυάσετε την Coca-Cola με απορρυπαντικό, θα δείτε πως οι λεκέδες υποχωρούν αισθητά, ακόμα και αυτοί που έχουν διαποτίσει το ύφασμα.

3. Ανακουφίζει από τσιμπήματα

Αν υπάρχουν σημάδια από τσιμπήματα και δαγκώματα εντόμων στο δέρμα σας, τοποθετήστε στην περιοχή, λίγο βαμβάκι εμποτισμένο στην Coca-Cola. Η φαγούρα και το κάψιμο θα μειωθούν αισθητά.

Αυτό μάλλον οφείλεται στην καφεΐνη, που έχει ένα αναισθητικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που το αναψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τσιμπήματα τσούχτρας.

4. Καθαρίζει μαγειρικά σκεύη

Σας κάηκε το φαγητό στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα; Τι συμβαίνει όμως όταν πρέπει να καθαρίσουμε τα μαγειρικά μας σκεύη από το λίπος που έμεινε από το μαγείρεμα; Μην ανησυχείτε καθόλου. Η λύση είναι στην Coca-Cola.

Καθαρίστε τα ρίχνοντας μέσα Coca-Cola και αφήστε το για 1 με 2 ώρες. Για καλύτερα αποτελέσματα ζεστάνετε λίγο το σκεύος ή ρίξτε λίγο καυτό νερό μαζί με το αναψυκτικό. Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει!

5. Καθαρίζει τη σκουριά

Η Coca-Cola αντιμετωπίζει άψογα τη σκουριά, οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη μείωση της σκουριάς σε μπουλόνια, τον καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων και τη λύση άλλων προβλημάτων που προκαλούνται από τη σκουριά. Ρίξτε άφθονο αναψυκτικό στην περιοχή και τρίψτε με σφουγγάρι. Αν η σκουριά είναι πολύ παλιά, χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο.

Το φωσφορικό οξύ στην Coca-Cola βοηθά στην απομάκρυνση της σκουριάς. Για την ακρίβεια, το φωσφορικό οξύ είναι συστατικό πολλών καθαριστικών που χρησιμοποιούνται για αυτή τη δουλειά.

6. Απομακρύνει τα παράσιτα

Σε πολλά μέρη του κόσμου, το δημοφιλές αναψυκτικό χρησιμοποιείται ως αγαπημένη εναλλακτική λύση αντί των χημικών παρασιτοκτόνων που πολλοί αγρότες συνηθίζουν να βάζουν για να κρατούν τις σοδειές τους μακριά από τα έντομα και τα ζιζάνια

Και ακόμα αν έχετε σαλιγκάρια στον κήπο σας, μπορείτε να τα αποχαιρετήσετε μια και καλή με τη βοήθειά της. Απλά ρίξτε μια μικρή ποσότητα σε πιατάκια και τοποθετήστε τα σε διάφορα σημεία.

7. Αφαιρεί την τσίχλα από τα μαλλιά

Το να προσπαθεί κανείς να βγάλει μια κολλημένη μασημένη τσίχλα από τα μαλλιά του είναι πραγματικός εφιάλτης! Ακόμα, ωστόσο, κι αν αισθάνεστε απελπισία, υπάρχει τρόπος να αποφύγετε το κούρεμα. Πριν αποφασίσετε να κόψετε ολόκληρη την τούφα μαλλιών, δοκιμάστε αυτό το δελεαστικό κολπάκι με την Coca-Cola!

Ρίξτε λίγο αναψυκτικό πάνω της και αφήστε το για μερικά λεπτά. Αφαιρέστε αργά και προσεκτικά την τσίχλα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, όμως καλύτερη από το να κόψετε τα μαλλιά σας.

10 ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΑ 40

Οι γυναίκες έχουν πράγματι την τάση να παίρνουν πιο εύκολα κιλά μετά τα 40. Και αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον ο βασικός μεταβολικός ρυθμός αρχίζει να μειώνεται και δεύτερον λόγω των ορμονικών αλλαγών από την εμμηνόπαυση. Η αύξηση του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση είναι πολύ συχνή.

Χρειάζεται έτσι να προσέξετε περισσότερο τη διατροφή σας. Το Flashposts σας παρουσιάζει τις 10 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε γιατί κάνουν κακό όχι μόνο στο μεταβολισμό, αλλά και στην υγεία σας.

1. Hot dogs και αλλαντικά

Λουκάνικα, μπέικον, σαλάμια και γενικά τα επεξεργασμένα παράγωγα του κόκκινου κρέατος περιέχουν πολύ αλάτι, λιπαρά και συντηρητικά.

Η υψηλή πρόσληψη επεξεργασμένων κρεάτων έχει συνδεθεί με περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και καρκίνου του στομάχου. Μια μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Cytokine Network διαπίστωσε ότι το νιτρικό νάτριο αυξάνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει το κολλαγόνο και την ελαστίνη στο δέρμα.

2. Τηγανητό φαγητό

Το μαγείρεμα του κρέατος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνε τα επίπεδα χημικών ενώσεων που ονομάζονται ετεροκυκλικές αμίνες. Αυτές οι ενώσεις έχουν συνδεθεί με τη καρκινογένεση.

Μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωση τηγανητού και ψημένου στα κάρβουνα κρέατος με καρκίνο του παχέος εντέρου, του παγκρέατος και του προστάτη. Περιορίστε σε λιγότερες μερίδες την εβδομάδα και μαρινάρετε το κρέας πριν το ψήσιμο για να μειώσετε την παραγωγή αυτών των ενώσεων.

3. Γάλα αμυγδάλου

Καθώς μεγαλώνουμε, ο κίνδυνος για οστεοπόρωση αυξάνεται, δίνοντάς σας όλο και περισσότερους λόγους να ψάξετε σε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο. Μην αντικαθιστάτε το γάλα ζωικής προέλευσης και τα άλλα γαλακτομικά αν είστε άνω των 40, καθώς το ασβέστιο που περιέχουν ενισχύει τα οστά και προλαμβάνει την οστεοπόρωση.

Αν δεν θέλετε να τρώτε γλακτομικά ζωικής προέλευσης, επιλέγετε προϊόντα εμπλουτισμένα με ασβέστιο και βιταμίνη D.

4. Μαργαρίνη

Περιέχει υδρογονωμένα έλαια, δηλαδή τρανς λιπαρά, τα οποία αυξάνουν την κακή χοληστερόλη και βλάπτουν την υγεία της καρδιάς.

Το βούτυρο και το λάδι, από την άλλη πλευρά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης σας και στην απορρόφηση λιποδιαλυτικών θρεπτικών ουσιών.

5. Κονσερβοποιημένες σούπες

Περιέχουν πάρα πολύ αλάτι, το οποίο ο οργανισμός δεν μπορεί να επεξεργαστεί αποτελεσματικά καθώς γερνάει.

6. Τηγανητές πατάτες

Με την αύξηση της ηλικίας, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και δεν μπορεί να διαχειριστεί τις επιπλέον θερμίδες από λιπαρά τρόφιμα όπως οι τηγανητές πατάτες.

7. Καυτερές σάλτσες

Όταν μπαίνετε στην εμμηνόπαυση, πρέπει να αποφεύγετε τα καυτερά, ειδικά να υποφέρετε από εξάψεις ή γαστρεντερική παλινδρόμηση..

8. Προϊόντα χωρίς ζάχαρη

Τα σνακ που δεν έχουν ζάχαρη, περιέχουν συνήθως τεχνητά συστατικά ή πρόσθετα λιπαρά

9. Ενεργειακά ποτά

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι τα αναψυκτικά είναι κακά για εσάς, αλλά μπορεί εσφαλμένα να πιστεύετε ότι τα ενεργειακά ποτά είναι υγιή. Αποτελούν πηγή κενών θερμίδων και περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, συμβάλλοντας στην αύξηση του βάρους και στην επιτάχυνση της γήρανσης. Ενώ έχουν επιπτώσεις τη μνήμη και τη μάθηση.

Έρευνες έδειξαν ότι ο μέσος ενήλικας δεν χρειάζεται ενεργειακά ποτά, ακόμη και όταν ασκείται-το νερό είναι αρκετό.

10. Ζυμαρικά

Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, όπως τα ζυμαρικά, τα κουλούρια, τα μπισκότα και πολλά δημητριακά, έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, προκαλούν δηλαδή απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, συμβάλλοντας στην πρόσληψη βάρους και την ανάπτυξη καρδιακής νόσου και διαβήτη.

Πηγή-Flash posts.

Σαν σήμερα 18 Μαρτίου 1996 πέθανε ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης

 Σαν σήμερα 18 Μαρτίου 1996 πέθανε ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης

Ανήκε στην λεγόμενη «γενιά του τριάντα», η οποία έδωσε τα πιο σημαντικά νεοελληνικά έργα στην ποίηση, την πεζογραφία και την ζωγραφική. Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτη.

Οδυσσέας Ελύτης

Η ύψιστη τιμή για τον Ελύτη ήρθε το 1979 σε ηλικία 68 ετών. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και έγινε ο δεύτερος Έλληνας, μετά τον Σεφέρη, που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Στην ανακοίνωση της, η Σουηδική Ακαδημία ανέφερε ότι θα τιμήσει τον Οδυσσέα Ελύτη «για την ποίησή του, που με βάθρο την ελληνική παράδοση περιγράφει με αισθητική δύναμη και υψηλή πνευματική διακριτικότητα, τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία».

Τα επόμενα χρόνια θα εκδώσει και άλλες ποιητικές συλλογές και θα δημιουργήσει μια ακόμα μεγαλύτερη κληρονομιά. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών. Ο Οδυσσέας Ελύτης παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, που ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή στην πορεία της ελληνικής ποίησης του 20ου αιώνα.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την πολύτιμη εκπομπή με τον Οδυσσέα Ελύτη των Γιώργου και Ηρούς Σγουράκη. Ευρισκόμενος ο Ποιητής στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στην Πάτμο, διαβάζει «Άξιον εστί»

1662: Κυκλοφορούν στο Παρίσι οι πρώτες άμαξες – λεωφορεία, με θέσεις για οκτώ καθιστούς επιβάτες.

1821: Οι Πετμεζαίοι επιτίθενται κατά των ανδρών του Τούρκου Διοικητή των Καλαβρύτων Αρναούτογλου στην περιοχή Παλαιοπύργου και τους αποκλείουν στους τρεις οχυρούς πύργους της πόλης.

1844: Ο Όθων ορκίζεται ενώπιον της Συνελεύσεως ως Συνταγματικός Βασιλεύς. Στην ίδια συνεδρίαση, η εθνοσυνέλευση ψηφίζει εκλογικό νόμο, με τον οποίο καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία με κάποιες μείζονες εξαιρέσεις. Αποκλείονται όλοι όσοι δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία

1900: Ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδοσφαιρική ομάδα του Άγιαξ.

1926: Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, με πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας, Δημήτριου Αιγινήτου.

1938: Φτάνει στον Πειραιά από τη Μασσαλία η καρδιά του αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων, Βαρόνου ντε Κουμπερτέν, για να ενταφιαστεί σύμφωνα με την επιθυμία του στην Ολυμπία.

1962: Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες. Με την υπογραφή της Συνθήκης του Εβιάν λήγει ο Αλγερινός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, που κράτησε επτά χρόνια και κόστισε την ζωή σε 350.000 ανθρώπο.

1967: Το Δεξαμενόπλοιο Torrey Canyon, που μετέφερε περί τους 120.000 τόνους αργό πετρέλαιο, προσάραξε σε ύφαλο ανοικτά της Κορνουάλης. Από τη διαρροή του φορτίου που σημειώθηκε επήλθε η μεγαλύτερη μέχρι τότε περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Αγγλίας. Η πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε, η πρώτη μεγάλη παγκοσμίως, κάλυπτε 270 τετραγωνικά μίλια πλήττοντας 120 μίλια αγγλικής ακτογραμμής και 55 γαλλικής. Τελικά το πλοίο βυθίστηκε κατόπιν βομβαρδισμού από την αγγλική βασιλική αεροπορία στις 30 Μαρτίου.

1989: Στην Αίγυπτο, στην Πυραμίδα του Χέοπα, βρίσκεται μία μούμια 4.400 χρόνων.

1989: Ραδιοφωνικός σταθμός στην Καλιφόρνια αποφασίζει να καταστρέψει δημόσια όλους τους δίσκους του Κατ Στίβενς με ένα οδοστρωτήρα, επειδή ο κυπριακής καταγωγής καλλιτέχνης υποστηρίζει τον Αγιατολάχ Χομεϊνί, έχοντας ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία

1990: Δώδεκα πίνακες αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων γίνονται λεία δύο ληστών, οι οποίοι προσποιούνται τους αστυνομικούς. Οι πίνακες εκλάπησαν από το Μουσείο Ισαβέλλα Στιούαρτ Γκάρντνερ στη Βοστόνη και αποτελούν τη μεγαλύτερη κλοπή της αμερικάνικης ιστορίας.

1991: Ο Χαρίλαος Φλωράκης αποσύρεται από την ηγεσία του Συνασπισμού. Τον διαδέχεται η Μαρία Δαμανάκη.

2001: Εγκαινιάζονται τα τέσσερα πρώτα τμήματα της Αττικής Οδού, που θα συνδέει το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την Ελευσίνα.

2010: Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, προειδοποιεί ότι ίσως η Ελλάδα να μην επιτύχει τους στόχους της, με πιθανή την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένοντας, ωστόσο, σε ευρωπαϊκή λύση.

2012: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εκλέγεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

-Πηγή-Thepressroom.gr

  Αυτά από εμένα για σήμερα ,ενδιαφέροντα και διαφορετικά ,ελπίζω λοιπόν να σας αρέσει η προσωρινή αυτή αλλαγή του άρθρου και να νιώθετε λίγο από την θετική ενέργεια που έχω εδώ μέσα και σας στέλνω με πολύ αγάπη .Πάμε να τα ριμάξουμε και με το τραγούδι της ημέρας και σας θέλω ανεβασμένους ,σας θέλω αισιόδοξους και με κέφι ,γιατί δεν θα ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ να μας χαντακώσει ...κανεναν ιο και καμία άλλη βλακεία ...Κόσμεεεεεε όμορφε ,κόσμε γλυκέ να περνάτε όμορφα μέσα στα σπίτια σας ,υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ,και μην βλέπετε πολλές ειδήσεις ,μην ανεβάζετε στο προφίλ σας πολλά ,πολλά με τον ιό ,φτιάξτε και την δική σας διάθεση και των φίλων σας ,με τραγούδια ,ανέγδοτα ,με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα πέραν από αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό ...Μαζί αύριο Πρώτα Ο Θεός και μέχρι τότε .....Προσευχή συνέχεια ...Φιλιά στα μούτρα σας....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ,ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣΜΟΎΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑς ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

 

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι ,καλή δύναμη ,υπομονή και καλή εβδομάδα σε όλους μας.Τρίτη σήμερα 17 Μαρτίου και η καραντίνα συνεχίζεται ...Δεν ξέρω παιδιά αλλά πολλά ακούγονται ,πολλά διαρρέουν στο διαδύκτιο και δεν ξέρουμε πλέον τι να πιστέψουμε για αυτόν τον ιό ,για αυτό που ζούμε ...Είτε από έγκυρα blog και site ,είτε ακόμη και από διάφορα site κάποιοι μιλούν ,κάποιοι κάνουν παλιότερες αναρτήσεις για παράδειγμα κυκλοφορεί βιντεο που προέβλεπαν αυτή τη πανδημία .Μάλιστα όπως διάβαζα χτες είμαστε πειράματα κυρίες και κύριοι ,σε ένα βιολογικό όπλο που αυτοί που το κάνουν όλοοοοο αυτό δεν νοιάζονται για την ανθρώπινη ζωή.Άλλοι μιλούν και εξηγούν ότι μας επιρεάζει το 5G που τοποθετείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και με απλά Ελληνικά μας επιρεάζει δηλ τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν όλα αυτά τα σκ@τ@ συγνωμη κιόλας ,και εννοείται πως δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος προθυπουργός ή πρόεδρος κάποιας χώρας για να μας πουν τι πραγματικά είναι αυτό που βιώνουμε ,τι είναι αυτός ο ιός ,από που προέρχεται ,κτλ ,κτλ ...

Θα κάνουμε υπομονή και όλα θέλω να ελπίζω θα πάνε καλά και θα το ξεπεράσουμε ,βέβαια όπως λένε οι ειδικοί είμαστε ακόμη στην αρχή αυτού του πολέμου με το αόρατο όπλο ( εμένα πάντως με βάζει σε πολλές σκέψεις) και πρέπει να φανούμε δυνατοί και να ακολουθούμε όλα τα μέτρα που πέρνει η κάθε κυβέρνηση.Και στην Κύπρο το ίδιο συμβαίνει ,είμαστε σε ολική καραντίνα από χτες στις 6 το απόγευμα που έχουν κλείσει τα πάντα ,ούτε από αεροδρόμια ,ούτε από λιμάνια δεν μπαίνει κανείς και όλα τα καταστήματα εκτός σουπερ μαρκετ ,φούρνους ,φαρμακεία και βενζινάδικα δεν λειτουργεί τίιποτα άλλο.Κρούσματα για εσάς που ενδιαφέρει να ακούσετε πως είμαστε και εμείς στην όμορφη και ελεύθερη Κύπρο ενέρχονται περίπου στα 56 αν δεν κάνω λάθος ,βέβαια οι Κύπριοι τηρούν στο απόλυτο τα μέτρα και ελπίζω να μη ξεφύγει ο αριθμός των κρουσμάτων .

Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό μιας και εκεί που ήταν άνοιξη ξανά ήρθε ο χειμώνας ,βροχές ,χιόνια στα ορεινά ,άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας ,πάμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση καθώς και τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους ,να ξέρετε ότι θα αναρτήσω ειδήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον ιό ,όσο μπορώ τουλάχιστον μιας και μας έχουν σπάσει τα νεύρα ,δεν φτάνει που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας πρέπει να έχουμε και αρνητική ψυχολογία ,όχι κυρίες μου και κύριοι θα προσπαθήσω το άρθρο να είναι πιο αισιόδοξο και πιο ''μαλακό''αν μου επιτρέπεται η λέξη πιο light εννοώ .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας η Τρίτη - Θυελλώδεις οι άνεμοι στο Αιγαίο

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας η Τρίτη - Θυελλώδεις οι άνεμοι στο Αιγαίο

Βελτιτωμένος θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Τρίτη (17/3) - Η θερμοκρασία σε άνοδο - Βροχές τοπικού χαρακτήρα στην Κρήτη - Μέχρι 9 μποφόρ οι άνεμοι.

Γενικά αίθριος καιρός, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα στα νότια έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όμως τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Τρίτη 17 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες.
Aνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Aνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί ασθενείς και στα ανατολικά 4 τοπικά 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

-Πηγή- Newsbomb.gr

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Τεράστιο πρόβλημα

Καταπατήσεις γης από επενδυτές, χάνονται χιλιάδες στρέμματα

Το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στη ΡΑΕ τη χορήγηση αδειών παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ιδιοκτησίας, μίσθωσης ή χρήσης γης.

Καταπατήσεις γης από επενδυτές, χάνονται χιλιάδες στρέμματα | tanea.gr

Σχεδιασμένος

Υβριδικός πόλεμος με fake news από την Τουρκία

Η Αγκυρα χρησιμοποιεί ανθρώπους που «ντύνονται» τον ρόλο του πρόσφυγα, προκειμένου να παραπλανήσει τα διεθνή ΜΜΕ εις βάρος της Ελλάδας.

Υβριδικός πόλεμος με fake news από την Τουρκία | tanea.gr

Ιερά Σύνοδος

Ιστορική απόφαση: Αναβάλλονται λειτουργίες, γάμοι και βαφτίσια

Η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην αναβολή των καθημερινών λειτουργιών και των μυστηρίων, δείχνοντας ευθύνη απέναντι στους θρησκεύοντες και διάθεση συνεργασίας με την Πολιτεία.

Ιστορική απόφαση: Αναβάλλονται λειτουργίες, γάμοι και βαφτίσια | tanea.gr

«Δεν είναι ώρα αντιπαράθεσης»

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: «Αφησα παρακαταθήκη 35 δισ. Χρησιμοποίησέ τα»

Δεν είναι η ώρα της αντιπαράθεσης, αλλά η ώρα της ευθύνης δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την τηλεδιάσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας στη διάθεση της κρατικού σχεδιασμού τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: «Αφησα παρακαταθήκη 35 δισ. Χρησιμοποίησέ τα» | tanea.gr

Τι είπαν στην τηλεσυζήτηση

Στήριξη από Γεννηματά στα μέτρα- Oι προτάσεις της στον Μητσοτάκη

Τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες εξέφρασε στη βιντεοσυνομιλία της με τον πρωθυπουργό η Φώφη Γεννηματά.

Στήριξη από Γεννηματά στα μέτρα- Oι προτάσεις της στον Μητσοτάκη | tanea.gr

Στο MEGA

Βαρουφάκης: Νόμιμο και ηθικά απαραίτητο να ηχογραφήσω τα Eurogroup

Με φόντο τη δημοσίευση των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων που γίνονταν στο Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο Γιάνης Βαρουφάκης εξήγησε την απόφασή του να δώσει στη δημοσιότητα τις ηχογραφημένες συζητήσεις.

Κοροναϊός

Ολυμπιακοί αγώνες : Δέσμευση G7 για τη διεξαγωγή του -Σήμερα η τελική απόφαση

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε σήμερα ότι η G7, συμφώνησε να υποστηρίξει την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με το εάν ένας από τους επτά ηγέτες συζήτησε τη δυνατότητα αναβολής.

Αποδράσεις με αυτοκίνητο: Tips για χαρούμενους εκδρομείς

Κι όμως, ο δρόμος για τις πιο διασκεδαστικές εκδρομές είναι η… Εθνική Οδός.

Αποδράσεις με αυτοκίνητο: Tips για χαρούμενους εκδρομείς | tanea.gr

Αν η φράση “εκδρομή με το αυτοκίνητο” σας φέρνει στο μυαλό τον πατέρα σας να γκρινιάζει στις 6 η ώρα το πρωί ότι έχετε ήδη αργήσει και “θα σας πιάσει ο ήλιος”, ίσως δυσκολεύεστε να δείτε τη fun πλευρά της. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα, η οδήγηση μπορεί να γίνει το… όχημα για τις πιο ευχάριστες αποδράσεις στα ανοιξιάτικα Σαββατοκύριακα που έρχονται. Φτάνει μόνο να προσέξετε τα παρακάτω σημεία. Από τη διαδρομή που θα επιλέξετε μέχρι το πότε και πούhttps://www.nbg.gr/go4more/#/offers');  θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την αύξηση της ικανοποίησης και τη μείωση της… μουρμούρας.

Οδηγός για… οδηγούς

Θυμηθείτε τη μισή σας αρχοντιά

Περνάμε τις μέρες μας ζώντας πρακτικά μέσα στο αυτοκίνητό μας. Και αυτό φαίνεται. Από τα άδεια μπουκάλια νερού που βρίσκονται τόσο καιρό μαζί μας ώστε πλέον να μην τα βλέπουμε καν, μέχρι το στρώμα θαλάσσης που έχει ξεμείνει στο πορτμπαγκάζ από το καλοκαίρι, όλα προσθέτουν σκόνη και βάρος στο αυτοκίνητό μας. Ένα καλό καθάρισμα δεν θα βελτιώσει μόνο την ατμόσφαιρα στην οποία θα ταξιδέψουμε, αλλά και το κόστος των καυσίμων, αφού το επιπλέον βάρος ισοδυναμεί και με επιπλέον καύσιμα.

Επιστρέψτε στην παράδοση

Ξέρουμε ότι οι ηλεκτρονικοί χάρτες σας έχουν αλλάξει τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Όμως είναι σχεδόν απίθανο να μην βρεθείτε ποτέ σε κάποιο σημείο όπου το σήμα του κινητού σας θα πάψει να συνεργάζεται. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τυπωμένους χάρτες ή έστω να τους έχετε “κατεβάσει” σε περισσότερα από ένα κινητά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν κάποιο αποφασίσει να χαλάσει, θα επιλέξει την χειρότερη στιγμή.

Βάλτε ρυθμό

Ακόμη και οι πιο ένθερμοι fan της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής δεν θα ήθελαν να περάσουν τρεις ώρες ακούγοντας παράσιτα! Το ραδιόφωνο είναι εξαιρετική επιλογή για την πόλη, όμως πριν ξεκινήσετε να ταξιδεύετε είναι σημαντικό να γεμίσετε το στικάκι ή το κινητό σας με τους ρυθμούς που θέλετε να “ντύσουν” τη διαδρομή σας

Ξεκινήστε με σχέδιο

Γνωρίζετε τα σχετικά με το ταξίδι και την Ιθάκη. Δεν χρειάζεται ο δρόμος σας να γίνει υπερβολικά μακρύς, όμως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των εκδρομών με αυτοκίνητο, είναι ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσουμε και άλλα μέρη εκτός του τελικού μας προορισμού. Πριν ξεκινήσετε, μελετήστε πού θα θέλατε να κάνετε στάσεις ή παρακάμψεις για να χαρείτε τη φύση και τα αξιοθέατα. Απλώς φροντίστε να μην το παρακάνετε!

Των φρονίμων τα παιδιά…

...πριν αδειάσει το ντεπόζιτο, γεμίζουν. Αν έχετε επιλέξει μια μεγάλη διαδρομή με πολλές παρακάμψεις, δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσετε πρατήριο τη στιγμή που το χρειάζεστε – και δεν θέλετε να ξέρετε τι θα γίνει αν “μείνετε” σε έναν άγνωστο επαρχιακό δρόμο...

Δεν το συζήτησε καν

ΑΕΚ: «Όχι» Καρέρα στη Γαλατάσαραϊ

Ο Μάσιμο Καρέρα δεν μπήκε καν στη διαδικασία να συζητήσει με άνθρωπο της Γαλατάσαραϊ, όταν έμαθε για το ενδιαφέρον.

ΑΕΚ: «Όχι» Καρέρα στη Γαλατάσαραϊ | tanea.gr

Τι είπε ο Ρικ

Στον Παναθηναϊκό θέλουν να «κλείσει» το κεφάλαιο Πιτίνο

Οι «πράσινοι» θέλουν να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα. Τι είπε ο Ρικ για το κεφάλαιο Αϊόνα

Με το δικαίωμα στο όνειρο

Ολυμπιακός: Κι όμως είναι ακόμα εδώ…

Όσα πέρασαν ο Ολυμπιακός και ο Πέδρο Μαρτίνς από τον Ιούνιο έως σήμερα, θα μπορούσαν να τους έχουν καταβάλλει. Δεν συνέβη. Και (εάν υπάρξει συνέχεια) θα συνεχίσουν! Αρκεί φυσικά να τους δοθεί η ευκαιρία.

  Πηγή-Εφημερίδα ''ΤΑ ΝΕΑ'' διαβάστε περισσότερα...

 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΩΝΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΙΕΡΙ ΡΟΥΣΕΛ

Χριστίνα Ωνάση - Τιερί Ρουσέλ

Σαν σήμερα, 17 Μαρτίου 1988 πέθανε ο τραγουδοποιός Νικόλας Άσιμος

 Σαν σήμερα, 17 Μαρτίου 1988 πέθανε ο τραγουδοποιός Νικόλας Άσιμος

1776Αμερικανική Επανάσταση: Οι βρετανικές δυνάμεις εκκενώνουν τη Βοστώνη, δίνοντας τέλος στην πολιορκία της πόλης.

1805: Η Ιταλική Δημοκρατία, με τον Ναπολέοντα ως πρόεδρο, γίνεται Βασίλειο της Ιταλίας, με τον Ναπολέοντα ως βασιλιά.

1821: Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υψώνουν τη σημαία της επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα (σημερινή Αρεόπολη) της Λακωνίας.

1821: Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους Πύργους των Καλαβρύτων, που παραδίδονται έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρτίου). Αυτή η ενέργεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική πράξη στη νότια Ελλάδα.

1920Αποτυγχάνει το μοναρχικό πραξικόπημα στη Γερμανία, που εκδηλώθηκε στις 13 Μαρτίου. Ο Βόλφγκανγκ Καπ, αυτοανακηρυχθείς καγκελάριος και δικτάτορας, εγκαταλείπει κρυφά την πόλη του Βερολίνου και βρίσκει καταφύγιο στη Σουηδία.

1930: Στις ΗΠΑ, αφήνεται ελεύθερος ο τρόφιμος των φυλακών και διαβόητος γκάνγκστερ, Αλ Καπόνε

1932Ανοίγει η αυλαία του Εθνικού Θεάτρου, με πρώτο διευθυντή τον Ιωάννη Γρυπάρη. Πρώτος σκηνοθέτης ο Φώτος Πολίτης, πρώτο έργο ο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου.

1934Εγκαινιάζεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών στη Λεωφόρο Συγγρού

1948: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία και Μ. Βρετανία υπογράφουν τη Συμφωνία των Βρυξελλών, προάγγελο του ΝΑΤΟ.

1950: Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ ανακοινώνουν τη δημιουργία του στοιχείου 98, το οποίο ονομάζουν καλιφόρνιο.

1959: Ο Τενζίν Γκιάτσο, ο 14ος Δαλάι Λάμα, διαφεύγει από το Θιβέτ στην Ινδία.

1960: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ υπογράφει την οδηγία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Η.Π.Α. σχετικά με το μυστικό πρόγραμμα δράσης στην Κούβα που θα οδηγήσει τελικά στην εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων.

1963Έκρηξη ηφαιστείου στο Μπαλί προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον 11.000 ατόμων

1966: Αμερικανικό υποβρύχιο βρίσκει μία χαμένη αμερικανική βόμβα υδρογόνου στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

1969: Η Γκόλντα Μέιρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Ισραήλ.

1971: Στην Αργεντινή, στον αγώνα πρωταθλήματος Μπόκα Τζούνιορς-Σπόρτιγκ Κριστάλ, ο διαιτητής αποβάλλει 19 από τους 22 ποδοσφαιριστές. Στον αγωνιστικό χώρο μένουν μόνο οι δύο τερματοφύλακες και ένας ακόμη παίκτης.

1988: Ένα κολομβιανό Boeing 727 συντρίβεται σε μια βουνοπλαγιά κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 143 άτομα.

1988: Οι φίλαθλοι της Λάρισας κλείνουν την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και αποκλείουν την πόλη για 36 ώρες. Διαμαρτύρονται για την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την ομάδα τους, λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ του ποδοσφαιριστή Τσίνγκοφ. Τελικά, η θεσσαλική ομάδα θα πάρει πίσω τους βαθμούς και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

1991: Συλλαμβάνεται στη Νάπολι ο Ντιέγκο Μαραντόνα για χρήση κοκαΐνης ύστερα από τον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος Νάπολι- Μπάρι 1-0, όπου το γκολ σημείωσε ο ίδιος με πέναλτι, και τιμωρείται από τη FIFA με αποκλεισμό 15 μηνών.

1992: Πραγματοποιείται δημοψήφισμα για τον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Υπέρ του τερματισμού του απαρτχάιντ ψήφισε το 68,73% έναντι του 31,27% που ψήφισε κατά.

1992: Βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Μπουένος Άιρες σκοτώνει 22 άτομα και τραυματίζει 242.

Πηγή-Thepressroom.gr

Σας είπα και στον πρόλογο ότι όσο μπορώ δεν θα μεταδίδω ειδήσεις που κατακλύζουν όλα τα ΜΜΕ ,μας έχουν τρελάνει ,το έχουμε εμπεδώσει (ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ) χαζοί δεν είμαστε ,και τα μέτρα υγιείνης ξέρουμε να πάρουμε ,και επιτέλους ας βλέπουμε και κάτι θετικό ,μας έχετε τρελάνει και αντί να φτιάχνετε όσο μπορείτε την διάθεση μας ,μας την ρίχνετε στα τάρταρα ,στα ΜΜΕ απευθύνομαι ....Ναι ,οκ θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει ,έεεεε όχι από το πρωί μέχρι το ξεμέρωμα να μιλάμε για τον ιό ,βάλτε βρε βόδια εκπαιδευτικά ρεπορτάζ και ταινίες ,μας έχετε τρελάνει ...Επίσης καλό θα είναι εσείς που δεν πιστεύετε Στον Θεό ,να μην διακωμοδείτε την εκκλησία και τους ιερείς ,αν θα κελίσουν ή δεν θα κλείσουν τους ναούς ,τους έκλεισαν ηρεμήστε ....Ντάξει δεν έγινε και τίποτα το τραγικό ,ντάξει έκλεισαν οι εκκλησίες κλείστο  το τώρα ,μη κοροίδεύετε άλλο ,εννοείται πως έπρεπε πάρει θέση η Ιερά Σύνοδος το οποίο και έκανε ,οι ναοί δεν κλείνουν ΠΟΤΕ όμως απλά σταματούν τα μυστήρια και οι Θείες Λειτουργίες και ξανα λέω ορθά έπραξαν αλλά φτάνει με την κορο'ι'δεία κάποιον ,δεν σας είδα να ιδρώνει τόσο το αυτί σας με τις παραλίες κ τα χιονοδρομικά που ήταν γεμάτα ,ντάξει ...φτάνει με την κορο'ι'δεία προς την εκκλησία ,φτάνει ...

Αύριο πάλι Πρώτα Ο Θεός θα τα πούμε εδώ και ξαναλέω θα προσπαθήσω να μεταδίδω άλλες ειδήσεις ,εγώ προσωπικά δεν την παλεύω άλλο με τα ΜΜΕ που μας έχουν τρελάνει ,όποιος θέλει εδώ είμαστε να διαβάζετε κάτι διαφορετικό .Να προσέχετε ,να είστε αισιόδοξοι ,να πίνετε το τσιπουράκι-ουζάκι σας και όλα θα πάνε καλά...Φιλιά στα μούτρα σας.....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Σελίδα 4 από 99
Top