ΊΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ.
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

07 Ιουλίου 2014
(0 ψήφοι)

mathites-dimotikoΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ.

 Μετά από έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλβης,

ενημερωθήκαμε ότι στα Δημοτικά Σχολεία:

1.- 2ο Δ.Σ. Παρ. Σταυρού

2.- Δ.Σ. Ασπροβάλτας

3.- Δ.Σ. Μαδύτου

4.- Δ.Σ. Αρέθουσας

5.- Δ.Σ. Προφήτη

Λειτουργούν τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ο αριθμός των

μαθητών, κατόπιν έρευνας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, έχει αυξητικές τάσεις κατ έτος.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στις ανωτέρω τάξεις, είναι αποσπασματική ή περιοδική και

όχι η πρέπουσα και κατάλληλη που ορίζουν οι ανάγκες των παιδιών.

Δεχθήκαμε επίσης επανειλημμένες εκκλήσεις από γονείς παιδιών με διάγνωση από

ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι εκδήλωσαν την βούληση και την προθυμία να εγγράψουν τα παιδιά τους

σε ΕΙΔΙΚΟ σχολείο. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις από το πλησιέστερο ΕΙΔΙΚΟ σχολείο που

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, τους καθιστά διστακτικούς να τα εγγράψουν εκεί.

Είχαμε επίσης ενημέρωση από Νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής του Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης,

ότι αξιολογήθηκε ικανός αριθμός μαθητών που θα μπορέσει να στηρίξει την ενδεχόμενη

πρόταση για την ίδρυση του εν λόγω σχολείου στην περιοχή μας.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται, η εκκίνηση της διαδικασίας ίδρυσης ΕΙΔΙΚΟΥ

σχολείου στο Δήμο Βόλβης. Ως χώρος στέγασής του, προτείνεται το ανενεργό Σχολείο

Απολλωνίας το οποίο με ελάχιστες παρεμβάσεις θα καταστεί κατάλληλο για την λειτουργία

του ΕΙΔΙΚΟΥ Σχολείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 9/2014

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 147/2014

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 19.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 22.44΄

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και

εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έδωσε τον

λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε:

Μετά από έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

του Δήμου Βόλβης, ενημερωθήκαμε ότι στα Δημοτικά Σχολεία:

1.- 2ο Δ.Σ. Παρ. Σταυρού

2.- Δ.Σ. Ασπροβάλτας

3.- Δ.Σ. Μαδύτου

4.- Δ.Σ. Αρέθουσας
5.- Δ.Σ. Προφήτη

Λειτουργούν τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Ο αριθμός των μαθητών, κατόπιν έρευνας της Ενιαίας Σχολικής

Επιτροπής, έχει αυξητικές τάσεις κατ έτος.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στις ανωτέρω τάξεις, είναι

αποσπασματική ή περιοδική και όχι η πρέπουσα και κατάλληλη

που ορίζουν οι ανάγκες των παιδιών.

Δεχθήκαμε επίσης επανειλημμένες εκκλήσεις από γονείς

παιδιών με διάγνωση από ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι εκδήλωσαν την

βούληση και την προθυμία να εγγράψουν τα παιδιά τους σε

ΕΙΔΙΚΟ σχολείο. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις από το πλησιέστερο

ΕΙΔΙΚΟ σχολείο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, τους καθιστά

διστακτικούς να τα εγγράψουν εκεί.

Είχαμε επίσης ενημέρωση από Νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής του

Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης, ότι αξιολογήθηκε ικανός αριθμός

μαθητών που θα μπορέσει να στηρίξει την ενδεχόμενη πρόταση

για την ίδρυση του εν λόγω σχολείου στην περιοχή μας.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται, η εκκίνηση της

διαδικασίας ίδρυσης ΕΙΔΙΚΟΥ σχολείου στο Δήμο Βόλβης. Ως

χώρος στέγασής του, προτείνεται το ανενεργό Σχολείο

Απολλωνίας το οποίο με ελάχιστες παρεμβάσεις θα καταστεί

κατάλληλο για την λειτουργία του ΕΙΔΙΚΟΥ Σχολείου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να

αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε

υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την αναγκαιότητα

ίδρυσης ειδικού σχολείου στο Δήμο Βόλβης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών ίδρυσης ΕΙΔΙΚΟΥ

σχολείου στο Δήμο Βόλβης, με χώρο στέγασής του, το ανενεργό Σχολείο Απολλωνίας το οποίο με ελάχιστες παρεμβάσεις θα

καταστεί κατάλληλο για την λειτουργία του ΕΙΔΙΚΟΥ Σχολείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2014

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η

συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Οι πληροφορίες από : diavgeia.gov.gr

 

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top