Ο.Κ.Π.Α.Π : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

08 Νοεμβρίου 2017
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

& ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π. – Ν.Π.Δ.Δ.)

Αρ.Πρωτ. 801

Απολλωνία 23-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟX 2/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Κ.Π.Α.Π.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-07-2017).
7. Την υπ' αριθμ. 16/22-3-2017 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης», με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ αυτών».
8. Το υπ΄αριθμ. 25202/24-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.)Ν. Θεσσαλονίκης(η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)».
9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./107/18939/31-7-2017 Εγκριτική Απόφαση της  Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως  ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για αντικατάσταση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 13535/4-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. με κάλυψη της δαπάνης από τους εθνικούς πόρους  του προγράμματος  “Βοήθεια στο Σπίτι”».
10. Την υπ΄αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης περί «Συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων: 1) Βρεφονηπιακός Σταθμός Ασπροβάλτας 2) Παιδικός Σταθμός Νέας Απολλωνίας 3) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ρεντίνας 4) ΚΑΠΗ Ασπροβάλτας 5) ΚΑΠΗ Βρασνών6) ΚΑΠΗ Νέας Απολλωνίας 7) ΚΑΠΗ Νικομηδινού 8) ΚΑΠΗ Στίβου 9) ΚΑΠΗ Μελισσουργού 10) ΚΑΠΗ Περιστερώνα 11) ΚΑΠΗ Αρεθούσας 12) ΚΑΠΗ Εγνατίας 13) ΚΑΠΗ Ρεντίνας και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (ΦΕΚ 755/τ.Β΄/6-5-2011).
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίαςτου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης(ΦΕΚ 3272/τ. Β΄/18-9-2017).
12. Την υπ΄αριθμ. 760/12-10-2017.βεβαίωση του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης Νομού περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.

 Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Κ.Π.Α.Π.), που εδρεύει στην Απολλωνία Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικα αρχεία:

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top