ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ;
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

15 Οκτωβρίου 2013
(0 ψήφοι)

gkourouΓράφει ο Ιωάννης Ε. Βαονάκης, Δικηγόρος Αθηνών

Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση... παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο. Προκειμένου να εκδοθεί η Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει η οφειλή να αποδεικνύεται εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.


Πώς εκδίδεται η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. Διαταγή Πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί για πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή πρόσωπα άγνωστης διαμονής.

Τι ακολουθεί την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής;

Μετά την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, θα πρέπει, για να είναι αυτή ισχυρή, να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

Τι συνέπειες έχει για τον οφειλέτη η σε βάρος του έκδοση Διαταγής Πληρωμής;

Ο δανειστής (Τράπεζα ή ιδιώτης) είναι πλέον εξοπλισμένος για την απαίτησή του με εκτελεστό τίτλο, τον οποίο μπορεί να εκτελέσει σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διαδικασίες της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ενδεικτικά έχοντας δικαίωμα να εγγράψει εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη για να εξασφαλίσει την απαίτησή του, αλλά και προβαίνοντας σε καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη και της περιουσίας του για να εισπράξει την απαίτησή του.

Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμνυθεί κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε;

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, με βάση το άρθρο 632 ΚΠολΔ ζητώντας να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης. Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

Με την άσκηση της Ανακοπής ο οφειλέτης προστατεύεται αυτόματα από τον δανειστή του;

Όχι. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής. Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

Τι συμβαίνει αν ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία;

Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής δικαιούται να επιδώσει ξανά στον οφειλέτη την Διαταγή Πληρωμής, προκειμένου, αν μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ, η Διαταγή Πληρωμής να τελεσιδικήσει. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης ασκήσει νόμιμα και την Ανακοπή του άρθρου 633 ΚΠολΔ, δεν έχει δικαίωμα άσκησης Αίτησης Αναστολής.

Γιατί είναι σκόπιμο ο οφειλέτης να ασκήσει Ανακοπή;

Η άσκηση της Ανακοπής του άρ. 632 ΚΠολΔ (μετά την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής) είναι σκόπιμο να γίνει, καθώς:

(α) Αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη κατά της σε βάρος του εκδοθείσας και επιδοθείσας Διαταγής Πληρωμής και τον μοναδικό του τρόπο να προβάλλει τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς του κατά αυτής με σκοπό την ακύρωσή της.

(β) Αποτρέπεται η τελεσιδικία της Διαταγής Πληρωμής και

(γ) Παρέχεται, με την άσκηση της Ανακοπής, το δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει και Αίτηση Αναστολής, προκειμένου να μην εκτελεστεί άμεσα η Διαταγή Πληρωμής σε βάρος του ίδιου και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του.

Ειδικά όταν πρόκειται για Τράπεζα, στην Ανακοπή του ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί όλους τους ισχυρισμούς του σχετικά με τους καταχρηστικούς όρους που περιλαμβάνονται στις επίμαχες δανειακές συμβάσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής, προβάλλοντας το ανεκκαθάριστο και πλημελλώς προσδιορισμένο του ύψους της απαίτησης, με σκοπό την ακύρωσή της.

Πηγή: vaonakis.gr - gkourou.com

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top